Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (20)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 68 SINH HỌC 9

1. Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở những dạng nào?
Sự biến đổi số lượng ở một cặp NST thường thấy ở dạng thể 3 nhiễm và thể một nhiễm.
2.Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thề dị bội có sô lượng nhiễm sắc thể của bộ
NST là (2n + 1) và (2n - 1)?
Cơ chế NST dẫn đến sự hình thành thể 3 nhiễm (2n + 1) và thể một nhiễm (2n - 1), là do
sự không phân li của một cặp NST tương đồng nào đó ở một phía bố hoặc mẹ. Kết quả
tạo một giao tử có cả 2 NST của một cặp, và một giao tử không mang NST nào của cặp
đó, hai loại giao tử đột biến trên kết hợp với giao tử bình thường (n) trong thụ tinh tạo thể
3 nhiễm và thể một nhiễm.
3.Hậu quả cùa biến đổi số lượng ở từng cập NST như thế nào?
Biến đồi số lượng NST ở từng cặp NST có thể gây ra những biến đổi về hình thái (hình
dạng, kích thước, màu sắc) hoặc gây bệnh NST: bệnh Đao và bệnh Tơcnơ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×