Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (7)

BÀI TẬP 2, 3 SGK TRANG 22, 26 SINH HỌC 9
Bài 2: Cấu trúc điển hình của nhiễm sắc thể được biểu hiện rõ nhất ở kì giữa của
nguyên phân.
Trả lời:
Mô tả câu trúc điển hình của nhiễm sắc thể: gồm một nhiễm sắc tử chị em (crômatit) gắn
với nhau ở tâm động (eo thứ nhất) chia nó thành hai cánh. Tâm động là điểm dính nhiễm
sắc thể vào sợi tơ vô sắc trong bộ thoi phân bào. Nhờ đó, khi sợi tơ co rút trong quá trình
phân bào, nhiễm sắc thể di chuyển về các cực của tế bào. Một số nhiễm sắc thể còn có eo
thứ hai.

Bài 3: Nêu vai trò của nhiễm sắc thể đổi với sự di truyền các tỉnh trạng.
Trả lời:
Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen và tự nhân đôi được, nhờ đó các tính trạng di truyền
được sao chép lại qua các thế hệ cơ thể.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×