Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (5)

BÀI TẬP 1, 2 SGK TRANG 190 SINH HỌC 9
1. Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phân biệt được tác động của nhân tố sinh
thái với sự thích nghi của sinh vật không?
Có thể căn cứ vào đặc điểm hình thái để phán biệt được tác động của nhân tố sinh thái
với sự thích nghi của sinh vật.
2. Nêu những điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài?
Điểm khác biệt về các mối quan hệ cùng loài và khác loài là: quan hệ khác loài có nhiều
hình thái quan hệ hơn quan hệ cùng loài.

Sơ đồ về các yếu tố sinh thái trong môi trường sống thường xuyên tác động lên đời sống
của thỏTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×