Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và bài tập môn sinh học lớp 9 (3)

BÀI TẬP 1, 2, 3 SGK TRANG 66 SINH HỌC 9
1. Đột biến cấu trúc NST là gì ? Nêu một số dạng đột biến và mô tả từng dạng đột
biến đó.
Đột biến câu trúc NST là những biến đổi trong, câu trúc NST, gồm các dạng: mất
đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn.
-

Mô tả từng dạng đột biến câu trúc NST.

+ Mất đoạn: NST bị đứt mất một đoạn, làm cho NST đột biến ngắn hơn NST ban đầu.
+ Lặp đoạn: NST đột biến có thêm một đoạn NST được lặp lại, làm cho NST đột biến dài
hơn NST ban đầu.
+ Đảo đoạn : NST ban đầu có một đoạn bị đứt, đoạn NST bị đứt này quay 180° rồi gắn
vào vị trí cũ.
+ Chuyển đoạn: NST này có một đoạn bị đứt (NST này bị ngắn lại so với ban đầụ) đoạn
NST bị đứt được gắn vào một NST không tương đồng làm NST này dài ra hơn so với
NST ban đầu.
2. Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi cấu trúc NST
Tác nhân vật lí và hóa học trong ngoại cảnh là nguvên nhân chủ yếu gây ra đột biến cấu
trúc
NST.

3.Tại sao biến đổi cấu trúc NST lại gây hại cho con người và sinh vật?
Đột biến cấu trúc NST gây hại cho con người và sinh vật vi trải qua quá trình tiên hóa lảu
dài, các gen đã được sáp xếp hài hòa trên NST. Biến đổi câu trúc NST đã làm đảo lộn
cách sắp xếp nói trên* gây ra các rối loạn hoặc bệnh NST.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×