Tải bản đầy đủ

Presentation1 phương pháp học tập cho học sinh

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DÀNH CHO HỌC SINH

SINH
SINH VIEN
VIEN THỰC
THỰC HIỆN:
HIỆN: DƯƠNG
DƯƠNG THỊ
THỊ KIM
KIM NGỌC
NGỌC
CHUYÊN
CHUYÊN NGÀNH:
NGÀNH: CÔNG
CÔNG NGHỆ
NGHỆ HÓA
HÓA HỌC
HỌC

SỞ
SỞ THÍCH:

THÍCH: CHẾ
CHẾ TẠO
TẠO

ƯỚC
ƯỚC MƠ:
MƠ: NHÀ
NHÀ KHOA
KHOA HỌC
HỌC

Nghề nghiệp hiện tại: Sinh viên dạy thêm trường thpt Nguyễn Công
Trứ


Đọc bài trước khi đến lớp
Ghi chú những vấn đề chưa rõ
Nghe giáo viên giảng bài, kiểm tra những vấn đề khó có giải quyế hết chưa

Đặt vấn đề với cả lớp
Giải bài tập đầy đủ
Tìm hiểu vấn đề liên quan


Dạy thêm tất các môn tự nhiên thi tốt nghiệp thpt
Dạy lớp 7=> 11 các môn TOÁN, LÝ, HÓA

NGUYÊN TẮC: đổi mới phương pháp
E= 3*10

-10

-7
V/m, Q=0.33*10 C

dạy số lượng tối đa 2 học sinh
đảm bảo đầu ra

làm việc theo tác phong người Nhật
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×