Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn sinh học lớp 12 (49)

BÀI TẬP 1, 2, 3, 4 VỀ TIẾN HÓA LỚN TRANG 135 SGK
SINH 12
Bài 1. Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên
loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.
Trả lời:
Có thể vẽ sơ đồ chung giống như một cái cây có nhiều cành, với nhiều tầng,
nhiều lớp. Các nhóm loài trên cùng một cành gốc nhỏ có thể coi như thuộc cùng một
chi, nhiều cành gốc lại gộp lại thành một đơn vị phân loại lớn hơn và cứ thế tiếp tục.
Bài 2. Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại
những loài có cấu trúc khá đơn giản?
Trả lời:
Bên cạnh những loài có cấu tạo cơ thể phức tạp vẫn có rất nhiều loài có cấu tạo
đơn bào đơn giản như các loài vi khuẩn. Lí do đơn giản là quá trình tiến hoá luôn duy
trì những quần thể sinh vật thích nghi nhất. Các loài vi khuẩn có kích thước nhỏ, cấu
tạo đơn giản lại có lợi thế thích nghi nhanh chóng với môi trường. Trên cùng một đơn
vị thời gian tiến hoá, do chúng sinh sản nhanh, đột biến phát sinh nhanh nên nhanh
chóng tạo ra các quần thể thích nghi.
Bài 3. Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì
tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng
này?
A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.

B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.
C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên.
D. Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều đúng.
Trả lời: B
Bài 4. Tốc độ tiến hoá có đặc điểm gì?
Trả lời:
Tốc độ tiến hoá ở các nhóm sinh vật khác nhau phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Ví dụ, môi trường sống ổn định thì tốc độ tiến hoá chậm, môi trường sống biến đổi
mạnh dẫn đến áp lực CLTN lớn có thể làm cho tiến hoá xảy ra nhanh hơn . Tốc độ
sinh sản cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho cho quá trình hình thành loài xảy ra
nhanh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×