Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (18)

BÀI 2 TRANG 94 SGK ĐỊA LÍ 9
Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có những đặc điểm gì? Tại
sao phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây?
Trả lời
+ Phân bố dân cư ở Duyên hải Nam Trung Bộ có đặc điểm:
- Mật độ dân số năm 2006 là 215 người/km 2, nhưng phân bố chênh lệch nhiều
giữa vùng đồi núi phía tây và vùng đồng bằng phía đông, giữa các địa
phương.
- Vùng đồi núi phía tây mật độ dân số thấp (trung bình 50 – 100 người/km 2,
nhiều nơi dưới 50 người/km2), chủ yếu là các dân tộc ít người, cư trú phân
tán.
- Vùng đồng bằng phía đông: mật độ dân số cao (trung bình 100-200
người/km2, các đồng bằng Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định có mật độ
dân số trên 200 người/km2), chủ yếu là người Kinh, tập trung nhiều ở các đô
thị ven biển.
+ Phải đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây vì:
- Vùng đồi núi phía tây là địa bàn cư trú của nhiều dân tộc: Cơ – tu, Ra-glai,
Ba – n, Ê – đê.., đã đóng góp nhiều trong các cuộc kháng chiến trước đây
nhưng đời sống còn nhiều khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo còn cao.
- Đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở vùng đồi núi phía tây sẽ:
Làm giảm dần sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa vùng

phía tây và phía đông, giữa các dân tộc ở duyên hải Nam Trung Bộ.
Tạo điều kiện khai thác hợp lí hơn tiềm năng của vùng đồi núi, phía tây, góp
phần bảo vệ môi trường tự nhiên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×