Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 9 (9)

CÂU 1 TRANG 134 SGK ĐỊA LÍ 9
Câu hỏi. Dựa vào bảng 37.1:
Bảng 37.1. Tình hình sản xuất thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông
Hồng và cả nước, năm 2002 (nghìn tấn)

Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ờ Đồng bằng
sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước (cả nước = 100%).
Trả lời
a) Xử lí số liệu
Tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu Long và
đồng bằng sông Hồng so với cả nước (%).

b) Vẽ biểu đồ
Biểu đồ tỉ trọng sản lượng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của đồng bằng sông Cửu
Long và đồng bằng sông Hồng so với cả nước (%).
(Có thể vẽ ở nhiều dạng: cột đưgs, thanh ngang, tròn...)
+ Dạng cột đứng


+ Dạng thanh ngang
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×