Tải bản đầy đủ

MỘT số CÔNG THỨC GIẢI NHANH hóa hữu cơ

MỘ
T S Ố CÔNG TH Ứ
C GI Ả
I NHANH HÓA H Ữ
U CƠ
1. Công th ứ
c tính s ố đ
ồn g phân ancol đ
ơn ch ứ
c no, m ạch h ở : Cn H2n+2O2
Sốđ
ồn g phân Cn H2n+2O2 = 2^(n- 2) ( 1 < n < 6 )
2. Công th ứ
c tính s ố đ
ồn g phân an đehit đ
ơn ch ứ
c no, m ạch h ở : Cn H2nO
Sốđ
ồn g phân Cn H2nO = 2^(n- 3 ) ( 2 < n < 7 )
3. Công th ứ
c tính s ố đ

ồn g phân axit cacboxylic đ
ơn ch ứ
c no, m ạch h ở : Cn H2nO2
Sốđ
ồn g phân Cn H2nO2 = 2^(n- 3 ) ( 2 < n < 7 )
4. Công th ứ
c tính s ố đ
ồn g phân este đ
ơn ch ứ
c no, m ạch h ở : Cn H2nO2
Sốđ
ồn g phân Cn H2nO2 = 2^(n- 2 ) ( 1 < n < 5 )
5. Công th ứ
c tính s ố đ
ồn g phân ete đ
ơn ch ứ
c no, m ạch h ở : Cn H2n+2O
Sốđ
ồn g phân Cn H2n+2O = (n-1)(n-2)/2 ( 2 < n < 5 )
6 . Công th ứ
c tính s ố đ
ồn g phân xeton đ
ơn ch ứ
c no, m ạch h ở : Cn H2nO
Sốđ
ồn g phân Cn H2nO = (n-2)(n-3)/2 ( 3 < n < 7 )
7. Công th ứ
c tính s ố đ
ồn g phân amin đ
ơn ch ứ
c no, m ạch h ở : Cn H2n+3N
Sốđ
ồn g phân Cn H2n+3N = 2^(n-1 ) ( n < 5 )
8. Công th ứ
c tính s ố trieste ( triglixerit ) t ạo b ở
i glixerol và h ỗn h ợ
p n axít béo :
S ố tri este = n^2(n+1)/2
9. Công th ứ
c tính s ố đ

ồn g phân ete t ạo b ở
i h ỗn h ợ
p n ancol đ
ơn ch ứ
c :
S ố ete = n(n+1)/2
10. Công th ứ
c tính s ố C c ủa ancol no, ete no ho ặc c ủa ankan d ự
a vào ph ản ứn g cháy :
S ố C c ủa ancol no ho ặc ankan = nCO2/(nH2O-nCO2 ( V ớ
i nH2 O > n CO 2)
11. Công th ứ
c tính kh ối l ư
ợn g ancol đ
ơn ch ứ
c no ho ặc h ỗn h ợ
p ankan đ
ơn ch ứ
c notheo
kh ối l ư
ợn g CO2 và kh ối l ư
ợn g H2O :
mancol = mH2 O - mCO2/11
12. Công th ứ
c tính s ố đi, tri, tetra…..n peptit t ối đa t ạo b ở
i h ỗn h ợ
p g ồm x amino axit
khác nhau :
S ố n peptitmax = x^n
13. Công th ứ
c tính kh ối l ư
ợn g amino axit A( ch ứ
a n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi
cho amino axit này vào dung d ịch ch ứ
a a mol HCl, sau đó cho dung d ịch sau ph ản ứn g tác
d ụng v ừa đủ v ới b mol NaOH.
mA = MA (b-a)/m
14. Công th ứ
c tính kh ối l ư
ợn g amino axit A( ch ứ
a n nhóm -NH2 và m nhóm –COOH ) khi
cho amino axit này vào dung d ịch ch ứ
a a mol NaOH, sau đó cho dung d ịch sau ph ản ứn g
tác d ụng v ừa đủ v ới b mol HCl.
mA = MA (b-a)/n
mA = 89 = 17,8 gam
15. Công th ứ
c xác đ
ị nh công th ứ
c phân t ử c ủa m ột anken d ự
a vào phân t ử kh ối c ủa h ỗn
h ợp anken và H2 tr ư
ớc và sau khi d ẫn qua b ột Ni nung nóng.
Anken ( M1) + H2 => A (M2) ( ph ản ứn g hi đro hóa anken hoàn toàn )
S ố n c ủa anken (CnH2n ) = (M2-2)M1/14(M2-M1)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×