Tải bản đầy đủ

Thực trạng và những bài học kinh nghiệm cổ phần hoá tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng

TRƯỜNG..........................
KHOA……………………

BÁO CÁO TỐT NGHIỆP

ĐỀ TÀI

Thực trạng và những bài học
kinh nghiệm cổ phần hoá tại
Công ty cổ phần ô tô vận tải
hành khách Hải Hưng


Luận văn tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU
Vấn đề đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước luôn
là mối quan tâm của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nghị quyết Hội nghị lần thứ
3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX nhận định: "Kinh tế Nhà
nước có vai trò quyết định trong việc giữ vững định hướng xã hội chủ
nghĩa, ấn định và phát triển kinh tế chính trị xã hội của đất nước là chủ

lực trong hội nhập kinh tế thế giới". Đẩy mạnh cổ phần hoá những
doanh nghiệp Nhà nước mà Nhà nước không cần giữ 100% vốn - xem đó
là khâu quan trọng để chuyển biến cơ bản trong việc nâng cao hiệu quả
doanh nghiệp nhà nước.
Nhận thức được chủ trương cũng như phương hướng của Đảng và
Nhà nước ta cùng với xu thế phát triển xã hội nói chung, Công ty ôtô vận
tải hành khách Hải Hưng - Cục đường bộ Việt Nam thuộc Bộ giao thông
vận tải đã tiến hành cổ phần hoá theo chủ trương của Nhà nước và Bộ giao
thông vận tải.
Cổ phần hoá là một giải pháp đúng đắn và hiệu quả tiến hành đổi
mới Công ty. Tuy nhiên vận tải là khâu dịch vụ mang tính xã hội hoá cao,
quá trình cổ phần hoá tại Công ty ôtô vận tải hành khách Hải Hưng còn
nhiều bất cập hạn chế.
Sau thời gian thực tập tại Công ty ôtô vận tải hành khách Hải Hưng,
được sự giúp đỡ, hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo ThS. Đỗ Thanh Hà,
các thầy cô trong khoa Quản lý Kinh doanh - Trường Đại học Quản lý
Kinh doanh Hà Nội và cô chú cán bộ trong Công ty đã giúp đỡ em hoàn thành
đề tài "Thực trạng và những bài học kinh nghiệm cổ phần hoá tại Công
ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng"
Đề tài được chia làm 3 phần:
Phần I. Quá trình hình thành và phát triển.
Phần II. Thực trạng cổ phần hoá tại Công ty ôtô vận tải hành
khách Hải Hưng.
Phần III. Bài học kinh nghiệm rút ra từ việc cổ phần hoá tại
Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng.

SV: Ho ng Việt Hưng

1


Luận văn tốt nghiệp
Do sự hạn chế về mặt thời gian cũng như trình độ nhận thức nên
Luận văn của em chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Rất mong được sự
góp ý của thầy cô và tập thể cán bộ trong Công ty để Luận văn của em
thêm phần phong phú và hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, tháng 3 năm 2006
Sinh viên thực hiện
Hoàng Việt Hưng


SV: Ho ng Việt Hưng

2


Luận văn tốt nghiệp
PHẦN I
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CỦA CÔNG TY Ô TÔ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HẢI HƯNG
I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Công ty ô tô vận tải hành khách Hải Hưng, được thành lập từ năm
1977 theo quy định số 617/QĐ-UB uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Hưng, là
doanh nghiệp có vốn 100% Nhà nước, Công ty ôtô vận tải hành khách Hải
Hưng đã và phát triển không ngừng kể từ khi thành lập.
- Tên Công ty: Công ty ôtô vận tải hành khách Hải Hưng
- Tên giao dịch: Hai Hung Bus Company.
- Tên viết tắt: HABUSCO
- Số đăng ký kinh doanh: 0403000009
- Sản phẩm kinh doanh: Người/km
- Trụ sở chính: Đường Chi Lăng - Phường Nguyễn Trãi - Thành phố
Hải Dương - tỉnh Hải Hưng.
- Điện thoại: 0320. 85 22 15
- Chi nhánh Hưng Yên: Đường Nguyễn Văn Linh - phường Hiếu
Nam - Thị xã Hưng Yên.
1. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
Theo Quyết định số 617/QĐ-UB của UBND tỉnh Hải Hưng quy định
những lĩnh vực được phép hoạt động của Công ty Cổ phần ôtô vận tải hành
khách Hải Hưng.
- Vận tải hành khách bằng đường bộ.
- Sửa chữa, cải tạo, đóng mới phương tiện vận tải ôtô.
- Kinh doanh vận tải hành khách công cộng và du lịch.
- Mua bán phụ tùng, vật tư ngành ôtô.
- Công ty vận tải hành khách Hải Hưng là pháp nhân theo pháp luật
Việt Nam kể từ ngày đăng ký kinh doanh, có con dấu riêng, được mở tài

SV: Ho ng Việt Hưng

3


Luận văn tốt nghiệp
khoản giao dịch tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hạch toán kinh tế
độc lập và tự chủ về tài chính.
2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
a) Chức năng nhiệm vụ của bộ máy tổ chức
Công ty là đơn vị sản xuất kinh doanh hoạt động theo cơ chế doanh
nghiệp Nhà nước chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giao thông vận tải tỉnh
Hải Hưng. Công ty có bộ máy lãnh đạo là ban giám đốc
- Giúp việc cho giám đốc là 2 phó giám đóc. Giám đốc Công ty trực
tiếp quản lý phòng Kế toán, Phòng Kỹ thuật vật tư.
- Phó giám đốc 1: quản lý chi nhánh Hưng yên, xưởng sửa chữa, các
bến xe Hưng Yên, Hải Dương.
- Phó giám đốc 2: quản lý 3 phòng chức năng là Phòng Kinh tế,
phòng Kế toán tài vụ, phòng Tổ chức hành chính.
- Các phòng ban: Hoạt động đúng chức năng như báo cáo tham mưu,
trực tiếp điều hành, điều động quản lý giám sát công nhân viên để hoạt
động kinh doanh của Công ty ổn định và có hiệu quả.
b) Sơ đồ
GI M ĐỐC

PHÓ
GI M ĐỐC 2

Phòn
g
Kế
hoạch

Phòn
g
Kế
toán
t i
vụ

SV: Ho ng Việt Hưng

PHÓ
GI M ĐỐC 1

Phòn
g tổ
chức
h nh
chính

Phòn
g Kỹ
thuật
vật tư

Chi
nhánh
Hưng
Yên

Xưởn
g
sửa
chữa

4

Các
bến
xe


Luận văn tốt nghiệp

3. Tình hình máy móc thiết bị của Công ty
Công ty ôtô vận tải hành khách Hải Hưng là công ty dịch vụ vận
chuyển hành khách. Khác với những ngành sản xuất sản phẩm, máy móc
thiết bị của Công ty chủ yếu là thiết bị máy móc và phương tiện vận tải.
Bảng 1. Máy móc thiết bị

TT

Tên tài sản

Số ghế

Năm sử
dụng

Nguyên giá

Giá trị còn
lại

1.

34K - 2700

45

1977

80.000.000

0

2.

34K - 0185

51

1988

157.867.200

0

3.

34K - 1865

45

1985

90.000.000

0

4.

34K - 2539

45

1989

181.181.093

0

5.

34K - 3529

24

1992

338.100.000

0

6.

34K - 3553

15

1991

145.486.200

0

7.

34K - 5679

21

1999

333.333.298

206.230.298

8.

34K - 5365

24

1997

152.380.952

129.322.352

9.

34K - 5695

4

1998

201.286.000

90.000.000

10. 34K - 5795

24

1997

200.000.000

153.000.000

Như vậy, qua bảng thiết bị máy móc, tài sản cố định của Công ty vận
tải hành khách Hải Hưng đã khấu hao và có những phương tiện đã khấu
hao hết và định giá lại nhiều lần, tỷ lệ khấu hao cao, khấu hao nhanh.
4. Tình hình các hoạt động chủ yếu của doanh nghiệp
Dịch vụ vận tải hành khách được xác định là ngành chính ngoài các
hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng là ngành mũi nhọn được triển khai
khá đồng bộ trên nhiều tuyến, nhiều tỉnh, trong cả nước. Mặt hàng kinh

SV: Ho ng Việt Hưng

5


Luận văn tốt nghiệp
doanh chủ yếu của công ty ôtô vận tải hành khách Hải Hưng là cung cấp
dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ.
Từ năm 1985 đã áp dụng hình thức khoán sản phẩm đầu tiên của tỉnh
Hải Hưng.
- Khoán thu đối với những loại xe thực hiện tốt phương án giao
khoán phương tiện.
- Khoán tận thu với các phương tiện cũ
+ Chuyển phương tiện cho lái xe cùng khai thác theo hình thức góp
vốn.
+ Tổ chức tập trung, khai thác vận chuyển tuyến đường ngắn và các
hoạt động vận chuyển của công ty.
Đối với vận tải hành khách: Công ty chú trọng vào những tuyến
đường dọc theo nước ta từ Bắc vào Nam, và các tỉnh lân cận, thực hiện vận
chuyển hành khách hàng hoá, phục vụ nhu cầu các tỉnh miền núi như Sơn
La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái.
5. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
trước cổ phần hoá

SV: Ho ng Việt Hưng

6


Luận văn tốt nghiệp

Bảng 2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh các năm 2000 - 2002 của Công ty trước cổ phần hoá
Đơn vị tính: nghìn đồng
So sánh 01/00
Chỉ tiêu
1. Doanh thu
2. Lợi nhuận sau thuế
3. Tổng số CNV
4. Thu nhập bình quân
5. Nộp NSNN

SV: Ho ng Việt Hưng

ĐVT
Nghìn đồng

2000

2001

So sánh 02/01

2002
Số tuyệt đối

%

Số tuyệt đối

%

4.477.004

4.339.650

3.236.547

- 137.354

-3,1

-1.103.103

-25.4

247.935

30.913

74.355

-217.022

-87,5

43.442

140.5

Người

321

321

330

0

0

9

2,8

Nghìn/người

383

423

384

40

10,4

-39

9,2

215.904

36.154

59.745

-179.750

-83,2

23.591

65,2

Nghìn.đ

Nghìn.đ

7


Doanh thu
Qua bảng số liệu ta thấy doanh thu tăng, giảm không đồng đều. Năm
2000 doanh thu là 4.477.004 nghìn đồng, đến năm 2001 doanh thu giảm
137.354 chỉ còn 4.339.650 nghìn đồng, giảm 31%. Sang đến năm 2002
doanh thu tiếp tục giảm chỉ còn 3.236.547 giảm 1.103.103 nghìn. Mức
doanh thu giảm dần, năm sau giảm hơn năm trước là do sản xuất có sự thay
đổi đột biến. Theo NĐ92CP của Chính phủ - 50% số phương tiện vận tải
của Công ty phải thanh lý không được hoạt động sản xuất. Đây là yếu tố
khách quan dẫn đến giảm sút hoạt động sản xuất của Công ty.
Lợi nhuận
Mức giảm lợi nhuận năm 2001 so với năm 2002 là 217.022 nghìn
tương ứng 87,5%. Năm 2003 lợi nhuận tăng lên 74.355 nghìn, tăng so với
năm trước 43.442 nghìn tương ứng 140,5%. Điều này cho thấy mức tăng
giảm không đồng đều, không ổn định, hoạt động kinh doanh thất thường,
chưa đạt. Vấn đề này là do phương tiện sản xuất kinh doanh của Công ty
không đều, doanh thu không ổn định và 1 tác động không nhỏ của Chính
phủ đến ngành giao thông nói chung và doanh nghiệp nói riêng.
Thu nhập
Do tác động của chính sách đời sống của cán bộ công nhân viên trong
toàn Công ty cũng phần nào chịu ảnh hưởng. Mức thu nhập bình quân từ 383
nghìn/người năm 2000 tăng lên 423 nghìn/người năm 2001. Nhưng lại giảm
xuống còn 384 nghìn/người năm 2002, giảm 9,2% so với năm 2001. Công ty
đã phần nào đảm bảo chính sách, chế độ với người lao động, song mức thu
nhập trên vẫn chưa đảm bảo cho cuộc sống với cán bộ công nhân viên.
Nộp ngân sách
Năm 2000 Công ty nộp ngân sách 215.904 nghìn, cao hơn so với
năm 2001 (179.750) như vậy năm 2001 Công ty chỉ đạt 36,154% so với
năm 2000 (chưa có Nghị định phải thanh lý 50% phương tiện vận tải hết
niên hạn sử dụng) là 83,2%. Năm 2002, lợi nhuận tăng lê 59,745 nghìn,
tăng hơn năm 2001 là 65,2%.


Luận văn tốt nghiệp

Lao động
Lao động của Công ty ổn định ở mức 321 nghìn năm 2000 đến năm
2001. Năm 2002 tăng lên 9 người (330). Số lao động tăng lên này do
phương tiện vận tải hết niên hạn sử dụng. Với 50% phương tiện ngừng hoạt
động, số phương tiện còn lại không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng
(phục vụ quá tải). Do vậy Công ty tuyển thêm một số thợ lành nghề có tay
nghề cao để đảm bảo kỹ thuật, bảo trì bảo dưỡng cho phương tiện vận
chuyển hành khách được an toàn và tốt hơn trước.
* Những thành tựu đạt được trong quá trình phát triển
Luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị kinh tế do tỉnh giao phục vụ sự
đi lại của nhân dân tỉnh Hải Hưng cũ.
Là đơn vị khoán sản phẩm đầu tiên của tỉnh năm 1985.
Là đơn vị đầu tiên được tỉnh chọn giao và nhận vốn năm 1990.
Từ năm 1990-2000 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ô tô
vận tải hành khách Hải Hưng đi vào ổn định, Công ty xác định phương
hướng kinh doanh tương đối phù hợp, chọn đúng ngành nghề kinh doanh.
Do đó sản xuất kinh doanh ngày càng phát triển đảm bảo việc làm ổn định
cho cán bộ công nhân viên toàn Công ty, thu nhập đầu người ổn định, thực
hiện nộp ngân sách đầy đủ. Cơ sở vật chất nhà cửa, trang thiết bị sản xuất
kinh doanh được cải tạo nâng cấp mở rộng. Các chỉ tiêu kinh tế thực hiện
khá đồng đều có tốc độ tăng trưởng hàng năm.
Sang đến năm 2002 tình hình kinh doanh có nhiều khó khăn hơn vì
nhiều yếu tố khách ảnh hưởng khá mạnh đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của Công ty. Đến thời điểm này việc kinh doanh của Công ty không
ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều không đạt, kinh doanh không có hiệu quả.
Qua những số liệu tổng kết cho thấy Công ty ô tô vận tải hành khách Hải
Hưng là một doanh nghiệp Nhà nước của tỉnh Hải Hưng kinh doanh đạt
hiệu quả chưa cao. Trước những biến động của nền kinh tế Công ty đã nhận
thức sâu sắc được rằng đổi mới là không thể thiếu để duy trì và phát triển.
Giải pháp giúp cho công ty đạt hiệu quả kinh doanh là cần phải cổ
phần hoá công ty càng sớm càng tốt.
Ho ng Việt Hưng

9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×