Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án xây dựng hồ khe ván xã phủ lý, huyện phú lương, tỉnh thái nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI PHÓNG
MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG HỒ KHE VÁN
XÃ PHỦ LÝ, HUYỆN PHÚ LƢƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
Chuyên ngành: quản lí đất đai
Mã số: 60.85.01.03

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:
1. PGS.TS Lương Văn Hinh
2. TS. Nguyễn Duy Lam

Thái Nguyên, năm 2013
Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vnLỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu riêng của tôi. Các số
liệu, kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực và chƣa từng đƣợc ai
công bố trong bất kì công trình nào khác.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn
này đã đƣợc cảm ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều đƣợc chỉ rõ
nguồn gốc./.
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Phƣơng Thảo

Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vn


LỜI CẢM ƠN

Trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài, tôi đã nhận đƣợc sự
giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi nhất, những ý kiến đóng góp và những lời chỉ
bảo quý báu của tập thể và cá nhân trong và ngoài trƣờng đại học Nông Lâm
Thái Nguyên. Đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc PGS.TS. Lƣơng
Văn Hinh và TS. Nguyễn Duy Lam là ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn và giúp đỡ
tôi trong suốt thời gian nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn. Tôi xin trân
trọng cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của Ban bồi thƣờng giải phóng mặt bằng
huyện Phú Lƣơng và các cơ quan ban ngành khác có liên quan tạo điều kiện
cho tôi thu thập số liệu, những thông tin cần thiết để thực hiện luận văn này
Tôi xin đƣợc bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sâu sắc tới sự giúp đỡ
tận tình, quý báu đó!
Xin trân trọng cảm ơn!
Tác giả luận văn

Nguyễn Thị Phƣơng Thảo

Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vnMỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI .......................................................... 1
2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI ..................................................................... 2
3. YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI ....................................................................... 2
4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI....................... 2
Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .......................................................... 4
1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ GIẢI
PHÓNG MẶT BẰNG ................................................................................ 4
1.1.1. Khái niệm về bồi thƣờng và giải phòng mặt bằng ............................. 4
1.1.2. Đặc điểm của quá trình bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng .............. 4
1.1.3. Nguyên tắc bồi thƣờng và điều kiện đƣợc bồi thƣờng ....................... 5
1.1.4. Những yếu tố tác động đến công tác bồi thƣờng và giải phóng
mặt bằng ..................................................................................................... 9
1.2. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ..................................................................... 10
1.2.1. Cơ sở pháp lý của đề tài .................................................................. 10
1.2.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài ................................................................ 13
1.3. CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN THẾ GIỚI VÀ
VIỆT NAM .............................................................................................. 14
1.3.1. Công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới ..................................... 14
1.3.2. Công tác giải phóng mặt bằng ở Việt Nam ..................................... 16
1.3.3. Công tác giải phóng mặt bằng ở huyện Phú Lƣơng ......................... 22
Chƣơng 2 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ........................................................................................... 24
2.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ................................... 24
Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vn


2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu ..................................................................... 24
2.1.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 24
2.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH ....................................... 24
2.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .............................................................. 24
2.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...................................................... 24
2.4.1. Điều tra các số liệu sơ cấp .............................................................. 24
2.4.2. Điều tra các số liệu thứ cấp ............................................................. 25
2.4.3. Phƣơng pháp chọn mẫu, xây dựng phiếu điều tra và điều tra .......... 25
2.4.4. Phƣơng pháp thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý số liệu ............ 26
Chƣơng 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ....................... 27
3.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ VÀ XÃ HỘI ............................. 27
3.1.1. Điều kiện tự nhiên .......................................................................... 27
3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội .............................................. 34
3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG, GIẢI
PHÓNG MẶT BẰNG .............................................................................. 40
3.2.1. Vài nét về công trình xây dựng hồ Khe Ván, xã Phủ Lý,
huyện Phú Lƣơng .................................................................................... 40
3.2.2. Quy trình thực hiện công tác bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng
dự án Xây dựng Hồ Khe Ván, xã Phủ Lý, huyện Phú Lƣơng .................... 43
3.2.2.1. Quy trình thực hiện ...................................................................... 43
3.2.3. Đối tƣợng và điều kiện bồi thƣờng ................................................. 50
3.2.4. Kết quả công tác bồi thƣờng tại dự án xây dựng dự án hồ Khe Ván...... 51
3.2.5. Kết quả công tác hỗ trợ tại dự án xây dựng hồ Khe Ván, xã
Phủ Lý, huyện Phú Lƣơng ....................................................................... 57
3.2.6. Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng và hỗ trợ dự án xây dựng hồ
Khe Ván xã Phủ Lý, Huyện Phú Lƣơng ................................................... 69

Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vn


3.3. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƢỞNG CỦA CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG
GPMB VÀ HỖ TRỢ KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT ĐẾN ĐỜI
SỐNG NHÂN DÂN TẠI KHU VỰC GPMB ........................................... 70
3.3.1. Tình hình dân cƣ trong khu vực giải phóng mặt bằng ..................... 70
Qua điều tra trực tiếp cùng với việc thu thập thông tin từ phiếu điều
tra của 30 hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi và bị ảnh hƣởng bởi
dự án. Kết quả điều tra đƣợc thể hiện chi tiết qua bảng 3.18. .................... 70
3.3.2. Đánh giá về chính sách tái định cƣ................................................. 71
3.3.3. Ảnh hƣởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống ngƣời dân
về kinh tế .................................................................................................. 72
3.3.4. Ảnh hƣởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống ngƣời dân
về an ninh, trật tự xã hội ........................................................................... 73
3.3.5. Ảnh hƣởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống ngƣời dân
về quan hệ nội bộ gia đình ........................................................................ 74
3.3.6. Ảnh hƣởng của giải phóng mặt bằng đến đời sống ngƣời dân
về môi trƣờng ........................................................................................... 75
3.4. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
TRONG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG
DỰ ÁN XÂY DỰNG HỒ KHE VÁN, XÃ PHỦ LÝ, HUYỆN PHÚ
LƢƠNG ........................................................................................................... 76
3.4.1. Thuận lợi ........................................................................................ 76
3.4.2. Những khó khăn, tồn tại ................................................................. 78
3.4.3. Một số giải pháp ............................................................................. 79
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................... 83
1. KẾT LUẬN .......................................................................................... 83
2. KIẾN NGHỊ ......................................................................................... 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................... 85
Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vn


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất đai xã Phủ Lý trƣớc khi triển khai dự án ......... 31
Bảng 3.2: Tổng hợp kết quả điều tra về dân số, lao động, việc làm và
thu nhập xã Phủ Lý năm 2012..................................................... 40
Bảng 3.3: Đánh giá quy trình thực hiện công tác bồi thƣờng, giải phóng
mặt bằng dự án xây dựng Hồ Khe Ván, xã Phủ Lý, huyện
Phú Lƣơng .................................................................................. 47
Bảng 3.4: Nguyên nhân sai lệch về mục đích sử dụng .................................. 49
Bảng 3.5: Đối tƣợng và điều kiện bồi thƣờng ............................................... 51
Bảng 3.6: Kết quả Bồi thƣờng đất nông nghiệp ............................................ 52
Bảng 3.7: Kết quả bồi thƣờng đất phi nông nghiệp ...................................... 53
Bảng 3.8: Kết quả thực hiện công tác bồi thƣờng đất ................................... 54
Bảng 3.9: Kết quả bồi thƣờng tài sản trên đất ............................................... 55
Bảng 3.10: Đánh giá quy trình bồi thƣờng tài sản trên đất ............................ 57
Bảng 3.11: Kết quả Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm, hỗ
trợ đất vƣờn cùng thửa hoặc có nguồn gốc cùng thửa đất ở
và hỗ trợ ổn định đời sống .......................................................... 58
Bảng 3.12: Đánh giá kết quả hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp sau dự án ........ 60
Bảng 3.13: Kết quả hỗ trợ ổn định đời sống, hộ gia đình, cá nhân di
chuyển đến nơi tái định cƣ và hỗ trợ tự tái định cƣ .................... 62
Bảng 3.14: Kết quả hỗ trợ các hộ nghèo tại dự án xây dựng hồ Khe Ván ..... 64
Bảng 3.15: Kết quả hỗ trợ di chuyển và thuê nhà ......................................... 65
Bảng 3.16: Kết quả thƣởng bàn giao mặt bằng trƣớc thời hạn ...................... 67
Bảng 3.17: Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng, hỗ trợ ......................................... 69
Bảng 3.18: Tình hình dân cƣ trong khu vực giải phóng mặt bằng ................. 70

Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vn


Bảng 3.19: Kết quả điều tra tái định cƣ ........................................................ 71
Bảng 3.20: Thu nhập bình quân của các hộ dân trƣớc và sau khi thu hồi đất ..... 72
Bảng 3.21: Tình hình thu nhập của các hộ sau khi thu hồi đất ...................... 73
Bảng 3.22: Tình hình an ninh, trật tự xã hội khu vực dự án sau thu hồi đất........ 74
Bảng 3.23: Tình hình quan hệ nội bộ khu vực dự án sau thu hồi đất ............. 75
Bảng 3.24: Tình hình môi trƣờng trƣớc và sau dự án.................................... 75
Bảng 3.25: Tình hình môi trƣờng khu vực dự án sau thu hồi đất .................. 76

Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vn


DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 3.1: Bản đồ hành chính huyện Phú Lƣơng ........................................... 28
Hình 3.2: Cơ cấu diện tích đất đai xã Phủ Lý năm 2009 ............................... 32

Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vn


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Diễn giải

Từ viết tắt

Giải phóng mặt bằng

GPMB

Bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng

BT&GPMB

Ủy ban nhân dân

UBND

Khu công nghiệp

KCN

Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vn


1

MỞ ĐẦU
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Trong quá trình hội nhập với nền kinh tế Thế giới và việc Việt Nam trở
thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) đã tạo cho
nƣớc ta có nhiều cơ hội và thách thức trong quá trình phát triển kinh tế - xã
hội, xây dựng đất nƣớc. Để đáp ứng với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội thì
vấn đề thu hút kinh phí đầu tƣ, xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực, nâng
cao tay nghề, trình độ lao động,... có vai trò rất quan trọng.
Thực hiện chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc, trong
những năm qua rất nhiều dự án đầu tƣ đã và đang đƣợc phát triển mạnh mẽ
trên cả nƣớc. Tuy nhiên, các dự án quy hoạch ở nƣớc ta, nhất là các dự án
xây dựng cơ bản có tiến độ rất chậm, thậm chí nhiều khi không thực hiện
đƣợc dẫn đến tình trạng dự án, quy hoạch “treo”. Để xảy ra tình trạng trên
một phần do công tác thu hồi đất, bồi thƣờng và giải phóng mặt bằng (BT
& GPMB) phục vụ cho việc phát triển các dự án đã và đang gặp rất nhiều
khó khăn (giá đất biến động, ý thức của ngƣời dân....). Chính những khó
khăn đó đã làm chậm tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và từ đó làm cho việc
đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ cho lực lƣợng lao động, phát triển
kinh tế xã hội bị chậm lại.
Cùng với sự phát triển của cả nƣớc nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói
riêng trong những năm gần đây đã có nhiều công trình, dự án đƣợc phát triển
nhằm mục đích đẩy mạnh nền kinh tế của tỉnh, nâng cao chất lƣợng cuộc sống
của ngƣời dân và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển chung của cả
nƣớc. Có những dự án đƣợc đƣa vào sử dụng song bên cạnh đó còn rất nhiều
dự án treo do công tác BT&GPMB còn gặp nhiều khó khăn, nhiều đơn thƣ
khiếu nại đƣợc gửi tới các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền đề nghị giải
quyết liên quan đến BT& GPMB.
Số hóa bởi trung tâm học liệu

www: \\lrc-tnu.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×