Tải bản đầy đủ

Đề kiểm tra giữa kì i môn lịch sử lớp 11

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
ĐỀ

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11
Thời gian: 45 Phút

Câu 1: Phân tích những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới năm 1914-1916. 4đ
Câu 2: Nêu diễn biến chính các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa
thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX? 4đ
Câu 3: Vì sao Xiêm là nước duy nhất trong khu vực Đông Nam Á không trở thành thuộc
địa của các nước phương Tây. 2đ


ĐÁP ÁN
Câu 1: Phân tích những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới năm 1914-1916.
− 28/7/1914 Áo-Hung tuyên chiến Xecbi.
− 1/8/1914 Đức tuyên chiến Nga.
− 3/8/1914 Đức tuyên chiến Pháp.
− 4/8/1914 Anh tuyên chiến Đức.
→ CTTGI bùng nổ.
Giai Đoạn 1: (1914-1916)

− Năm 1914
− Năm 1915
− Năm 1916
Câu 2: Nêu diễn biến chính các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa
thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?
− Khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc
− Cuộc vận động Duy Tân
− Khởi nghĩa nông dân Nghĩa Hòa Đoàn
Câu 3: Nhờ công cuộc cải cách Rama V quan tâm đến hoạt động ngoại giao, nhờ chính
sách ngoại giao mên dẻo…


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
ĐỀ

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11
Thời gian: 45 Phút

Câu 1: Trình bày nội dung và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh trị 1868. (4đ)

Câu 2: Trình bày phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia và
Lào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. (4đ)
Câu 3: Sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại. (2đ)


HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM
TT
Câu 1

Hướng dẫn chấm
Trình bày nội dung và ý nghĩa của cuộc Duy tân Minh trị 1868.
- Cuối 1867 - đầu 1868, chế độ Mạc Phủ bị sụp đổ. Thiên hoàng Minh Trị sau khi lên
ngôi đã tiến hành một loạt cải cách tiến bộ:

Biễu
điểm
4điểm
0.5đ

+ Chính trị: xác lập quyền thống trị của quý tộc, tư sản; ban hành Hiến pháp năm

1889, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.+ Kinh tế: thống nhất thị trường, tiền tệ, phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông
thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống. . .

0.5đ

+ Quân sự: tổ chức và huấn luyện quân đội theo kiểu phương Tây, thực hiện chế độ
nghĩa vụ quân sự, phát triển công nghiệp quốc phòng.
+ Giáo dục: thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học - kỹ
thuật, cử học sinh ưu tú du học ở phương Tây.
- Ý nghĩa:

0.5đ

0.5đ

+ Tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, có ý nghĩa như một
cuộc cách mạng tư sản.
+ Tạo điều kiện cho sự phát triển chủ nghĩa tư bản, đưa Nhật trở thành nước tư bản
hùng mạnh ở châu Á.

0.5đ

0.5đ
Câu 2

Trình bày phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia và
Lào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.

4
điểm

*Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia:
- Năm 1863, Cam-Pu-Chia chấp nhận quyền bảo hộ của Pháp.
- Năm 1884, Pháp biến Cam-Pu-Chia thành thuộc địa.
- Sự thống trị của Pháp làm cho nhân dân Cam-Pu-Chia bất bình và nổi dậy đấu tranh.
- Diễn biến:
+ Khởi nghĩa Si-vô-tha kéo dài hơn 30 năm (1861 – 1892).
+ Khởi nghĩa A-cha-xoa (1863 – 1866) gây cho Pháp nhiều tổn thất.
+ Khởi nghĩa Pu-côm-bô (1866 – 1867), có sự liên kết với nhân dân Việt Nam, gây
cho Pháp nhiều khó khăn.

0.5đ
0.5đ

*Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỷ XX:
- Năm 1893 Lào trở thành thuộc địa của Pháp.

0.5đ

- Phong trào đấu tranh:
+ Khởi nghĩa Pha-ca-đuốc (1901 – 1903) ở vùng Xavanakhét.
+ Khởi nghĩa Ong Kẹo và Com-ma-đam (1901 – 1937) ở cao nguyên Bôlôven.

0.5đ

0.5đ
0.5đ
Câu 3

Sự thành lập và phân hóa trong Đảng Quốc đại.
+ Năm 1885, giai cấp tư sản Ấn Độ thành lập Đảng Quốc đại đánh dấu 1 giai đoan
mới trong phong trào giải phóng dân tộc, giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính
trị.

2điểm


- Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc đại bị phân hóa thành 2 phái:
+Phái “ôn hòa”: chủ trương thỏa hiệp, chỉ yêu cầu chính phủ Anh tiến hành cải
cách.
+Phái “cấp tiến”: do Ti-lắc cầm đầu có tư tưởng kiên quyết chống Anh.
KIM TRA GIA HC Kè I
MễN: LCH S LP 11Trng THPT Bc Sn
Thi gian: 60 Phỳt

A. Phần trắc nghiệm khách quan. (3 điểm).
Em hãy chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Nguyên nhân dẫn đến các cuộc đấu tranh của công nhân Nhật Bản là:
A. Sự bóc lột của giới chủ.
B. Đời sống của ngời lao động ngày càng tôì tệ
C. Công nhân phải làm việc từ 12 đến 14 giờ mỗi ngày với mức lơng thấp.
D. Tất cả những nguyên nhân trên.
Câu 2. Đảng xã hội dân chủ Nhật Bản đợc thành lập năm nào?
A .1868.

B . 1901.

C . 1910.

D . 1911.

Câu 3. Để độc chiếm Lào, thực đân Pháp phải tiến hành đàn phán với:
A. Thực dân Anh.

B. Thực dân Hà Lan.

C. Thực dân Bồ Đào Nha.

D. Chính phủ Xiêm.

Câu 4. Đầu thế kỉ XIX, phần lớn các nớc Mĩ la tinh là thuộc địa của:
A .Tây Ban Nha.

B. Bồ Đào Nha.

C .Mĩ và Anh.

D. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

Câu 5. Kẻ hung hãn nhất trong cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là:
A. Đế quốc Mĩ.

B. Đế quốc Đức.

C. Đế quốc Anh.

D. Đế quốc Pháp.

Câu 6. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến chiến tranh thứ nhất là?


A. Vì vấn đề thuộc địa.
B. Vì vấn đề sắc tộc.
C. Vì vấn đề vũ khí hạt nhân .
D. Nhằm tranh giành vị trí bá chủ thế giới.

Hãy đánh dấu Đ hoặc S vào đáp án Đúng hoặc Sai cho các câu sau
Câu 7.
A. Chế độ Mạc phủ vẫn còn tồn tại, mọi quyền hanh tập trung trong tay tơng quân.
B. Chế độ Mạc phủ bị thủ tiêu, chính phủ mới đợc thành lập, mọi công dân đều đợc
bình đẳng.
C. Tăng cờng phát triển chủ nghĩa t bản ở nông thôn.

B. Phần tự luận: (7đ)
Tình bày ội dung cơ bản của cải cánh Minh Trị 1868? Nó có tính chất và ý nghĩa
nh thế nào?

--------------------- Hết ----------------------


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
ĐỀ

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11
Thời gian: 45 Phút

Câu 1: Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?

Câu 2: Trình bày những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân
dân Lào, Campuchia từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. 4đ
Câu 3: Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914-1918. 2đ


ĐÁP ÁN
Câu 1: Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?
− Cuối năm 1867 đần năm 1868, chế độ Mạc Phủ bị sụp đổ. Thiên Hoàng sau khi lên
ngôi đã tiến hành hàng loạt cải cách tiến bộ.
− Kinh tế.
− Chính trị.
− Quân sự.
− Giáo dục.
+ Ý nghĩa, vai trò của cải cách: tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả lĩnh
vực, có ý nghĩa như cuộc CMTS mở đường cho CNTB phát triển.
+ CMTS chưa triệt để ? Chính trị Thiên Hoàng cầm quyền (vua phong kiến) ruộng đất
nằm trong tay địa chủ mới, phú nông.
Câu 2: Trình bày những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của
nhân dân Lào, Campuchia từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Phong trào chống Pháp của nhân dân Campuchia
− Cuộc khởi nghĩa Xivôtha; Acha xoa; Phu cômbô
Các phong trào có sự liên kết với nhân dân VN gây cho Pháp nhiều khó khăn.
Phong trào đấu tranh chống TD Pháp của nhân dân Lào đầu TK XX:
− Cuộc khởi nghĩa nhân dân Lào (1901-1903) do Pacađuốc chỉ huy giải phóng
Xivanakhet, mở rộng hoạt động sang biên giới Việt – Lào.
− Khởi nghĩa cao nguyên Bôlôven do Ongkẹo, Commađam chỉ huy (1901-1937) lan sang
cả VN gây cho Pháp nhiều trở ngại.
Nhận xét: Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước ĐNA diễn ra sôi nổi, liên tục, tinh
thầu đấu tranh anh dũng, lực lượng tham gia đông đảo → thất bại, chưa có đường lối lãnh
đạo đúng đắn.
Câu 3: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, chi phí….
Nền kinh tế châu Âu bị kiệt quệ…


KIM TRA GIA HC Kè I
MễN: LCH S LP 11Trng THPT Bc Sn
Thi gian: 45 Phỳt

A. Phần trắc nghiệm khách quan. (3 điểm).
Em hãy chọn một đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Xipay là tên gọi của
A. Những binh lính đánh thuê cho quân đội thực dân Anh
B. Nơi phát động cuộc khởi nghĩa
C. Ngời lãnh đạo cuộc khởi nghĩa
D. Những binh lính ngời ấn Độ trong quân đội thực dân Anh
Câu 2. Nữ hoàng Anh Tuyên bố đồng thời là Nữ hoàng ấn Độ vào ngày
A. 1/1/1787.
10/1/1887.

B. 1/11/1877.

Câu 3. Chiến tranh thuốc phiện diễn ra từ:
A. Tháng 6 năm 1840 đến tháng 8 năm 1812.
B. Tháng 6 năm 1840 đến tháng 8 năm 1842.
C. Tháng 6 năm 1840 đến tháng 8 năm 1952.
D. Tháng 6 năm 1840 đến tháng 8 năm 1922.
Câu 4. Từ giữa thế kỷ XVI Philippin trở thành thuộc địa của:

C. 1/1/1877.

D.


A. Tây Ban Nha.

B. Bồ Đào Nha.

C. Anh.

D. Mỹ.

Câu 5. Chiến tranh Mỹ - Tây Ban Nha diễn ra vào năm
A. 1898.

B. 1889.

C. 1900.

D. 1901.

Hãy đánh dấu Đ hoặc S vào đáp án Đúng hoặc Sai trong các câu sau:
Câu 6. Khu vực Mỹ la tinh là:
A. Một châu lục ở Nam Mỹ.
B. Một bộ phận của nớc Mỹ.
C. Một bộ phận của Bắc Mỹ kéo dài từ MêXicô đến Nam Mỹ.
Câu 7. Lịch sử thế giới là:
A. Là lịch sử chế độ phong kiến.
B. Phản ánh sự chuyển biến từ chế độ phong kiến sang chế độ CNTB.
C. Bắt đầu từ cuộc cách mạng TS Hà Lan đến khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết
thúc.
D. Kéo dài từ thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX.

B. Phần tự luận: (7đ)
Trình bày nội dung cơ bản của cải cánh Minh Trị 1868? Nó có tính chất và ý
nghĩa nh thế nào?


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
ĐỀ

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11
Thời gian: 45 Phút

Câu 1: Nội dung cuộc cải cách Duy tân Minh Trị?
Câu 2: Trình bày những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân
dân Lào, Campuchia từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
Câu 3: Nhận xét cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Lào, Campuchia


ĐÁP ÁN
Câu 1: Tại sao nói cuộc Duy tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản?
(4đ)
− Cuối năm 1867 đần năm 1868, chế độ Mạc Phủ bị sụp đổ. Thiên Hoàng sau khi lên
ngôi đã tiến hành hàng loạt cải cách tiến bộ.
− Kinh tế.
− Chính trị.
− Quân sự.
− Giáo dục.
+ Ý nghĩa: tạo nên những biến đổi xã hội sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, có ý nghĩa như
cuộc CMTS mở đường cho CNTB phát triển.
Câu 2: Trình bày những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào chống Pháp của nhân
dân Lào, Campuchia từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. (4đ)
Phong trào chống Pháp của nhân dân Campuchia
− Cuộc khởi nghĩa Xivôtha ; Acha xoa ; Phu cômbô
− Các phong trào có sự liên kết với nhân dân VN gây cho Pháp nhiều khó khăn.
Phong trào đấu tranh chống TD Pháp của nhân dân Lào đầu TK XX:
− Cuộc khởi nghĩa nhân dân Lào (1901-1903) do Pacađuốc chỉ huy giải phóng
Xivanakhet, mở rộng hoạt động sang biên giới
− Khởi nghĩa cao nguyên Bôlôven do Ongkẹo, Commađam chỉ huy (1901-1937) lan sang
cả VN gây cho Pháp nhiều trở ngại.
Câu 3: Nhận xét: (2đ)
Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước ĐNA diễn ra liên tục, tinh thầu đấu tranh anh
dũng lực lượng tham gia đông đảo → thất bại, chưa có đường lối lãnh đạo đúng đắn


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
ĐỀ

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11
Thời gian: 45 Phút

Câu 1: Phân tích những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới năm 1914-1916.
Câu 2: Nêu diễn biến chính các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa
thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX?
Câu 3: Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất


ĐÁP ÁN
Câu 1: Phân tích những sự kiện lớn của Chiến tranh thế giới năm 1914-1916. (4đ)
− 28/7/1914 Áo-Hung tuyên chiến Xecbi.
− 1/8/1914 Đức tuyên chiến Nga.
− 3/8/1914 Đức tuyên chiến Pháp.
− 4/8/1914 Anh tuyên chiến Đức.
→ CTTGI bùng nổ.
Giai Đoạn 1: (1914-1916)
− Năm 1914
− Năm 1915
− Năm 1916
Câu 2: Nêu diễn biến chính các phong trào yêu nước của nhân dân Trung Quốc từ giữa
thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX? (4đ)
Nội dung

Khởi nghĩa Thái Bình Phong trào Duy Tân
Thiên Quốc

Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn

Diễn biến Diễn ra 1/1/1851 tại
chính
Kim Điền (Quảng
Tây) → lan rộng khắp
nước bị
PK đàn áp.

Năm 1898 diễn ra
cuộc vận động Duy
Tân tiến hành cải
cách cứu vãn tình thế.

1899 bùng nổ Sơn Đông sang
Trực Lệ, Sơn Tây tấn công sứ
quán nước ngoài ở Bắc Kinh. Bị
liên quân 8 nước ĐQ tấn công →
thất bại.

Lãnh đạo

Hồng Tú Toàn

Khang Hữu Vi
Lương Khải Siêu

Lực
lượng

Nông dân

Quan lại, sĩ phu tiến Nông dân
bộ, vua Quang Tự

Tínhchất,
ý nghĩa

Là cuộc khởi nghĩa
nông dân vĩ đại chống
PK, làm lung lay triều
đình PK Mãn Thanh.

Cải cách dân chủ TS, Phong trào yêu nước chống ĐQ,
khởi xướng khuynh giáng một đòn mạnh vào ĐQ.
hướng dân chủ TS ở
TQ.

Câu 3: Kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất: số liệu (2đ)


ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
ĐỀ

MÔN: LỊCH SỬ – LỚP 11
Thời gian: 45 Phút

Câu 1: Trình bày nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa của cách mạng Tân Hợi
1911. (4đ)
Câu 2: Trình bày và nhận xét phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ
Latinh. (4đ)
Câu 3: Nhận xét phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Campuchia và
Lào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX. (2đ)


HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM
TT

Hướng dẫn chấm

Biễu
điểm

Câu 1 Trình bày nguyên nhân, diễn biến, tính chất và ý nghĩa của cách 4điểm
mạng Tân Hợi 1911.
* Nguyên nhân:
- Nhân dân mâu thuẫn với đế quốc, phong kiến.
- 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường
sắt” trao quyền kinh doanh đường sắt cho các nước đế quốc→ phong
trào “giữ đường bùng nổ”→ châm ngòi cho cách mạng.

0.5đ

0.5 đ

* Diễn biến:
- 10/10/1911, Cách mạng Tân Hợi bùng nổ thắng lợi lớn ở Vũ Xương →
lan rộng khắp miền Nam, miền Trung.
- 29/12/1911, chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa dân
quốc và bầu Tôn Trung Sơn làm Đại Tổng thống.

0.5đ

0.5đ

- Sau đó, Tôn Trung Sơn đã mắc sai lầm là thương lượng với Viên Thế
Khải, nhường chức Tổng thống (2/1912) → CM kết thúc.
*Tính chất - ý nghĩa:
+ Cách mạng Tân Hợi là một cuộc cách mạng dân chủ tư sản đã lật đổ
chế độ phong kiến Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa Dân quốc, tạo điều
kiện cho nền kinh tế tư bản ở TQ phát triển. Cách mạng có ảnh hưởng
lớn đến phong trào GPDT ở Châu Á, trong đó có Việt Nam.

0.5đ+ Hạn chế: Không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống
phong kiến đến cùng (thương lượng với Viên Thế Khải), không giải
quyết được vấn đề ruộng đất cho nông dân.
0.5đ
Câu 2

Trình bày và nhận xét phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở
khu vực Mĩ Latinh.

4


điểm
- Từ thế kỉ XVI, XVII, hầu hết các nước Mĩ Latinh đã trở thành thuộc
địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
- Sự thống trị của chủ nghĩa thực dân là nguyên nhân dẫn tới cuộc đấu
tranh giành độc lập của các dân tộc Mĩ Latinh

0.5đ

0.5đ

* Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc:
-1791-1804, Cuộc đấu tranh ở Haiti dưới sự lãnh đạo của Tút-xanh Luvéc-tuya. Năm 1804 giành thắng lợi, Haiti trở thành nước cộng hòa da
đen đầu tiên ở Nam Mĩ.
- Đầu thế kỉ XIX, Phong trào đấu tranh nổ ra sôi nổi quyết liệt ở Mĩ
Latinh. Các quốc gia độc lập ra đời: Áchentina: 1816, Mêhicô: 1821, Pêru: 1821

* Nhận xét phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh:
- Diễn ra sôi nổi, quyết liệt.
- Hầu hết giành thắng lợi và hình thành các quốc gia độc lập.→ Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Mĩ Latinh trong cuộc đấu tranh
chống chủ nghĩa thực dân châu Âu.
Câu 3

Nhận xét phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân 2điểm
Campuchia và Lào cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi, quyết liệt, liên tục thể hiện tinh
thần yêu nước và tinh thần đoàn kết giữa 3 nước Đông Dương.
- Mang tính tự phát, thiếu tổ chức và thiếu đường lối đúng đắn.
- Hình thức đấu tranh chủ yếu là khởi nghĩa vũ trang.
- Kết quả đều thất bại.

0.5đ

0.5đ
0.5đ
0.5đ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×