Tải bản đầy đủ

CÂU 3 – TRANG 16 – SGK ĐỊA LÍ 8

CÂU 3 – TRANG 16 – SGK ĐỊA LÍ 8
Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.
Hướng dẫn trả lời.
Tôn giáo

Địa điểm

Thời điểm ra đời

Phật giáo

Ấn Độ

Thế kỉ VI trước Công nguyên

Ấn Độ giáo

Ấn Độ

Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước
Công nguyên.


Ki-tô giáo

Pa-le-xtin

Từ đầu Công nguyên

Hồi giáo

A-rập-Xê-út

Thế kỉ VII sau công nguyên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×