Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (92)

CÂU 2 TRANG 16 SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi : Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:
Năm

1800

1900

1950

1970

1990

2002

Số dân

600

880


1402

2100

3110

3766*

(triệu
người)
(* chưa tính số dân liên bang Nga thuộc châu Á).
Trả lời
- Vẽ biểu đồ:

Nhận xét: Từ năm 1800 đến năm 2002, số dân châu Á liên tục tăng và tăng không đều
qua các giai đoạn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×