Tải bản đầy đủ

CÂU HỎI MỤC BÀI HỌC 24 TRANG 88 SGK ĐỊA LÍ 8

CÂU HỎI 1 MỤC 1 BÀI HỌC 24 TRANG 88 SGK ĐỊA LÍ 8
Em hãy tìm trên hình 24.1 (SGK trang 87) vị trí các eo biển và các vịnh nêu trên.
Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích là bao nhiêu km2, tiếp giáp
vùng biển của những quốc gia nào?

Trả lời
- Tìm trên hình 24.1 vị trí các có biển: Ma-lắc-ca, Gas-pa, Ca-li-man-la, Ba-la-bắc,
Min-đô-rô, Ba-si, Đài Loan. Quỳnh Châu; các vịnh biển: vịnh Thái Lan, vịnh Bắc Bộ.
- Phần biển Việt Nam nằm trong Biển Đông có diện tích khoảng 1 triệu km 2 tiếp giáp
vùng biển của các nước Trung Quốc, Ca-pu-chia, Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po,
In-đô-nê-xi-a, Bru-nây, Phi-líp-pinTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×