Tải bản đầy đủ

Hình thức tổ chức hoạt động của các tập đoàn kinh tế hàn quốc và bài học kinh nghiệm cho việt nam

f<

m a n — I I I 11'imiimii I W |

T R Ư Ờ N G Đ Ạ I H Ọ C >:<»> M THI
O A HJÌ

lĩl y í
••

wTẾ

V

À

KÍNH liOANH

Nt.4iVíiKIN>,

ị ị


ff.Đỗi

li l i l i m '

•tim

OI'đe '»rô
NC-O

u

£e>tìỈGt?

ni
OA LVẶĨi TỐT NGHIỆP
mức Tổ GKừc HCiẶĨ IIICÍỈA OÂỊ
m QUỐC VÀ BỐI H l i «3fcOÌ H VIẾT NAM

ịA

: í'7t? ÍĨDỢỊ

hướng flỗj) : F r l . / S Ngiíị-ér.Mi
r

TẠP SOÁN


ì

w

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI T H Ư Ơ N G
KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ
CHUYÊN N G À N H KINH TẾ Đối NGOẠI

KHOA LUẬN TÓT NGHIÊP
(Đềm:


HÌNH THÚC TỔ CHÚC HOẠT ĐỘNG CUA CÁC TẬP ĐOÀN KINH
TÊ HÀN QUỐC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

Sinh viên thục hiện/ííạng Thúy Dương
Lớp

ĩ Anh 13

Khoa

: K43D

Giáo viên hướng dấn

: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải

H À NỘI, 06- 2008


LỜI M Ở Đ Ầ U

MỤC LỤC
.'.

Ì

DANH S Á C H C Á C C H Ữ VIẾT T Ắ T

4

C H Ư Ơ N G ì: M Ộ T số L Ý L U Ậ N cơ B Ả N VẾ T Ậ P Đ O À N K I N H T Ế .5
1.1. Những vấn đề về tập đoàn kinh tế

5

1.1.1 Các quan niệm về tập đoàn kinh tế trên thế giới hiện nay

5

1.1.2. Các quan điểm về tập đoàn kinh tế tại Việt Nam

5

1.1.3. Đặc điềm của Tập đoàn kinh tế

8

1.1.4. Những hình thức tập đoàn kinh tế trên thế giới hiện nay

9

Ì. Ì .4. Ì. Theo trình độ liên kết và hình thức biểu hiện
1.1.4.2. Theo tính chất ngành nghề

9
12

1.2. Các phương thức hình thành tập đoàn kinh tế trên thế giới
1.2.1 Những tiên đề cơ bản để thành lập Tập đoàn kinh tế:

14
14

1.2.2. Phương thức hình thành

16

1.2.3. Mô hình của các tập đoàn kinh tế

17

1.2.3.1. M ô hình tập đoàn theo cấu trúc Holding

17

1.2.3.2. M ô hình tập đoàn kinh tế theo cấu trúc hỗn hợp
1.2.3.3. Tập đoàn kinh tế theo cấu trúc sở hữu
1.3. Tính tất yếu của viẠc hình thành các Tập đoàn kinh tế
C H Ư Ơ N G li: HÌNH THỨC T ổ CHỨC HOẠT Đ Ộ N G

19
21
23

CỦA C Á C TẬP

Đ O À N KINH T Ế H À N Q U Ố C

27

2.1. Sự ra đời của các tập đoàn kinh tế Hàn Quốc

27

2.2. Hình thức tổ chức hoạt động của các Chaebol

31

2.2.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của các Chaebol Hàn Quốc
(Management)
2.2.1.1 Đặc điểm cơ cấu sở hữu
2.2. Ì .2. Những đặc trưng của Bộ máy quản lý
2.2.2. Tài chính của các công ty thuộc Chaebol (Money)

31
31
33
42


2.2.2.1. Tài trợ cho kinh doanh từ nguồn vốn bên ngoài

42

2.2.2.2 Nguồn vốn bên trong

43

2.2.3. Áp dụng Cõng nghệ trong các Chaebol (Machinery)

44

2.2.4. Chiến lược kinh doanh (Markeãng)

47

2.2.4.1. Sản phẩm (Products) - Từ đa dạng hóa đến chuyên sâu

47

2.2.4.2. Chính sách định giá (Price) - N h ó m thị trường trung bình

50

2.2.4.3. Chính sách phân phối (Placement) - Mạng lưới toàn cẩu
2.2.4.4. Chính sách hỗ trợ (Promotions) - Phát triển thương hiệu
2.3. Đánh giá

50
51
54

2.3.1. Những ưu điểm của các Chaebol:

55

2.3.2. Những nhược điểmC H Ư Ơ N G III: BÀI H Ọ C KINH N G H I Ệ M V À M Ộ T số GIẢI P H Á P
N H Ằ M H O À N THIỆN T Ậ P Đ O À N KINH T Ế VIỆT N A M

59

3.1. Đánh giá hoạt động và tổ chức của các tập đoàn kinh tế Việt Nam
59
3.1.1. Sự hình thành tập đoàn kinh tế Việt Nam

59

3.1.2. Đánh giá hoạt động của các TĐKT Việt Nam

60

3.1.2.1. Nhũng thành công

60

3.1.2.2. Những hạn chế còn tồn tại:

62

3.1.3. Nhật xét vê tập đoàn kinh tế Hàn Quốc và Việt Nam

66

3.2. Một số khuyến nghị giải pháp nh
m hoàn thiện và phát triển các
tập đoàn kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới

69

3.2.1. Một số khuyến nghị chính sách

69

3.2.1.1. Tạo dựng môi trường pháp lý đáp ứng yêu cậu của cải cách
Doanh nghiệp nhà nước và xu hướng hội nhập
3.2.2.2. Đ ẩ y mạnh cải cách trong lĩnh vực tài chính

69
70

3.2.2.3. Tạo lập và duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa chính phủ và giói
kinh doanh

71


3.2.2.4. Thực hiện những hô trợ đối với doanh nghiệp có trọng tâm
trọng điểm

71

3.2.2.5. Xử lý tốt mối quan hệ giữa cạnh tranh và độc quyền

72

3.2.2.6. Chất lượng nguồn nhân lực của các vị trí lãnh đạo

73

3.2.3. Giải pháp từ phía các tập đoàn kinh tế.

74

3.2.3.1. Lựa chọn m ô hình phù hợp cho hoạt động của các tập đoàn
kinh tế

74

3.2.3.2. Về cơ cấu t
chức tập đoàn kinh tế

75

3.2.3.3. Phương thức chuyển đ
i tập đoàn

76

3.2.3.4. T
chức hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả

76

KẾT LUẬN

80

TÀI LIỆU THAM KHẢO

82

DANH MỤC BẢNG BIỂU V À HÌNH

84


LỜI MỞ ĐẦU
TÍNH CẤP THIẾT CỦA Đ Ể TÀI
Việt nam đang trên con đường phát triển và hội nhập mạnh mẽ vào nền
kinh tế thế giới. Đứng trước ngưỡng cửa toàn cẩu hóa, các doanh nghiệp Việt
Nam cấn phải chuẩn bị tâm lý sẩn sàng đón nhận sự cạnh tranh gay gắt tụ bên
ngoài, và Chính phủ Việt Nam đã "đi trước đón đầu" thông qua việc thí điểm
thành lập các Tập đoàn kinh tế trong các lĩnh vục trọng điểm của nền kinh tế
với hy vọng rằng chúng sẽ là động lực thúc đẩy và tâng cường sức mạnh nền
kinh tế. Tuy nhiên, m ơ ước về một tập đoàn kinh tế thực thụ vẫn còn chưa
được thực hiện bởi các tập đoàn kinh tế vẫn chưa làm "thỏa mãn" những yêu
cầu và kỳ vọng của nước nhà. Những bất cập đang dần dần được bộc l ộ trong
cơ chế thị trường. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế nước
nhà đang lâm vào tình trạng khó khăn thì vai trò của các tập đoàn kinh tế đang
một lần nữa được đưa ra xem xét.
Nhiều ý kiến của các chuyên gia cho rằng, các tập đoàn kinh tế Việt
nam đang được xây dựng theo kiểu của các Chaebol Hàn Quốc trong những
thập kỷ trước. Nhưng thực chất, để có thể nâng tẩm các tập đoàn kinh tế Việt
Nam hiện nay để ngang với các Chaebol thì chúng ta cần làm nhiều hơn nữa,
bời những thành công m à cấc Chaebol mang lại cho Hàn Quốc không phải các
tập đoàn nào trên thế giói cũng làm được cho quốc gia mình. Chính vì thế, các
Chaebol xứng đáng là tấm gương để cho chúng ta học tập và mở ra một thời
đại mới cho các tập đoàn Việt Nam. Do vậy, em đã chọn để tài " Hình thức tổ
chức hoạt động của các tập đoàn kinh tê Hàn Quốc và bài học kinh nghiêm
cho Việt Nam"

vói hy vọng các tập đoàn kinh tế Việt nam sẽ lựa chọn cho

mình một hướng phát triển và hoạt đúng đán; Chính phủ sẽ có những tác động
tích cực hơn nữa để các tập đoàn phát huy tốt nhất lợi thế cua mình thông qua
bài học về cách thức tổ chức hoạt động tụ các Chaebol Hàn Quốc. Đ ể rồi nền


kinh tế Việt Nam sẽ lại trỗi dậy, lại bước tiếp những bước đi vững chắc tới
tương lai.

MỤC ĐÍCH NGHIÊN cứu CỦA K H Ó A LUẬN
-

Phân tích, nghiên cứu các khái niệm về tập đoàn kinh tế. quá trình hình
thành và vai trò của tập đoàn kinh tế nói chung

-

Nghiên cứu hình thức hoạt động của các Chaebol Hàn Quốc, những yếu tố
cấu thành đặc trưng trong hoạt động và những đánh giá.

- Đánh giá các tập đoàn kinh tế Việt Nam thông qua các bài học từ các
Chaebol Hàn Quốc, những mặt được và chưa được.
- Từ đó đưa ra một số khuyến nghổ chính sách và giải pháp phát triển các tập
đoàn kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới đây.

ĐỐI T Ư Ợ N G V À PHẠM VI NGHIÊN cứu
* Đối tượng nghiên cứu:
-

Các lý thuyết chung về tập đoàn kinh tế, hình thức tổ chức hoạt động cùa
các Chaebol Hàn Quốc

- Tập đoàn kinh tế Việt Nam với những vấn để đáng nói
* Phạm vi nghiên cứu:
-

Về không gian: Khóa luận nghiên cứu về các tập đoàn kinh tế trên thế giới:
đặc điểm, phương thức hình thành, loại hình và vai trò của nó. Trong đó đi
sâu vào nghiên cứu hình thức tổ chức hoạt động của các Chaebol Hàn
Quốc với việc áp dụng m ô hình 4 M (Management, Money, Machinery,
Marketing).

-

Về thời gian: Các Chaebol Hàn Quốc trong quá trình hình thành và phát
triển từ những năm 1960 cho đến nay.

P H Ư Ơ N G PHÁP NGHIÊN CỨU:
Trong quá trình nahièn cứu đề tài. người viết đã sử dụng những phương pháp
khác nhau. bao gồm:

2


- Người viết sử dụng phương pháp luận dựa trên cơ sờ duy vật biện chứng
và duy vật lịch sử; tức là những vấn đề lý luận và thực tiễn đều được xem
xót trong điều kiện hoàn cảnh lịch sử cụ thể, trong mối tương quan tổng
thể các vấn đề. Đưa ra các dặn chứng lịch sử
- Phương pháp phân tích tổng hợp: Phân tích vấn đề dưới nhiều góc cạnh,
sau đó tổng hợp và tìm ra những đặc điểm nồi bật, có tính bao trùm.
- Phương pháp m ô tả đối tượng nghiên cứu: M ô tả một cách khái quát và cụ
thể các đối tượng nghiên cứu.
Bên cạnh đó, khóa luận còn sử dụng những phương pháp khác như: tư duy
logic, so sánh...
B Ố C Ụ C C Ủ A Đ Ể TÀI:
Ngoài Lời mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, khóa luận có bố
cục gồm 3 phấn:
Chương ì: Một số lý luận cơ bản về Tập đoàn kinh tế
Chương l i : Hình thức tổ chức hoạt động của Tập đoàn kinh tế Hàn Quốc
Chương IU: Bài học kinh nghiệm và một số giải pháp hoàn thiện Tập đoàn
kinh tế ờ Việt Nam.
Trong thời gian nghiên cứu, do hạn chế về mạt thời gian và kiến thức,
chắc chắn đề tài vặn còn nhiều hạn chế và thiếu sót. Em rất mong nhận được
sự chỉ bảo, góp ý của thầy cô, bạn bè và những bạn đọc quan tâm để để tài
được hoàn thiện hơn.
Qua đây, em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới PGS.TS
Nguyễn Hữu Khải, người đã tận tình hướng dặn, giúp đỡ em trong suốt quá
trình hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này. Bên cạnh đó, tôi cũng xin cảm ơn
bạn bè, gia đình đã luôn ờ bên động viên, giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian
làm đề tài.

3


DANH S Á C H C Á C C H Ữ VIẾT TẮT
STT

Chữ viết

Tiếng Anh

Tiếng

việt

tát
Ì

TĐKT

2

DNNN

3

CTO

Tập đoàn kinh tê
Doanh nghiệp nhà nước
Corporate Technology

Bộ phận quản lý công nghệ

Operations
HCI

Heavy and Chemical

Ngành công nghiệp nặng và

Industries

hóa chất

Korean Institute of

Viện công nghệ điện tử

Electronic and Technology-

Hàn Quốc

IPO

Initial Public Offer

Phát hành lẩn đầu

OECD

Organization of Economic

Tổ chức hợp tác và phát

Coopertation and

triển kinh tế

KIET

Development
OHC

Operation Holding

Công ty mẹ vịa quản lý vịa

Company-

tham gia hoạt động sản
xuất kinh doanh

OPEC oa and Petrol Export

Tổ chức xuất khẩu dầu mỏ

Organization
10

OTC

Over The Counter

Thị trường qua quầy( thị
trường phi tập trung)

PCO Planing and Control

Bộ phận kế hoạch hóa và

Operations
12

PHC

kiểm soát.

Pure Hoilding Company

Công ty mẹ thuần túy( chỉ
nắm vốn và quản lý)

13

R&D Reseach and development

4

Nghiên cứu và phát triển


CHƯƠNG ì
MỘT SỐ LÝ LUẬN Cơ BẢN VỀ TẬP ĐOÀN KINH TÊ
1.1. Những ván đề về tập đoàn kinh tê
1.1.1 Các quan niệm về tập đoàn kinh tế trên thế giới hiện nay
Các quan niệm về tập đoàn kinh tế trên thế giói hiện nay rất đa dạng.
Ngay trong tên gọi tiếng anh của các tập đoàn kinh tế ở các nước, các khu vực
đã có sự khác nhau. Ở một số nước tập đoàn kinh tế có tên gọi là Business
group, Business alliance, ở Nhật Bản tập đoàn kinh tế có tên Keirestu, ở Trung
Quốc là Tập đoàn doanh nghiệp...
Tập đoàn kinh tế là một tổ hợp các doanh nghiệp gồm công ty mể, các
công ty con và các doanh nghiệp liên kết khác. Công ty mể là hạt nhân của tập
đoàn kinh tế là đầu mối liên kết các doanh nghiệp thành viên, doanh nghiệp
liên kết với nhau, nắm quyền kiểm soát, chi phối các quyết sách, chiến lược
phát triển nhân sự, chi phối hoạt động của các thành viên. Bản thân tập đoàn
không có tư cách pháp nhân chỉ công ty mể, công ty con, các doanh nghiệp
liên kết mới có tư cách pháp nhân. Các tập đoàn có thể hoạt động trong một
hay nhiều lĩnh vực khác nhau. Các doanh nghiệp thành viên và các doanh
nghiệp liên kết có quan hệ với nhau về vốn, đầu tư, tài chính, công nghệ,
thông tin, đào tạo, nghiên cứu và các liên kết khác xuất phát từ lợi ích của cá
doanh nghiệp tham gia liên kết.
Quan điểm về tập đoàn kinh tế cũng thay đổi theo thời gian, chính trị và
cách tiếp cận vấn đề của mỗi nước khác nhau.
1.1.2. Các quan điểm về tập đoàn kinh tê tại Việt Nam
Tại Việt Nam, tập đoàn kinh tế xuất hiện chưa lâu, chính vì thế m à cái
nhìn về nó còn khá mới mẻ. Cũng như sự quan niệm khác nhau trên thế giới
về tập đoàn kinh tế, đinh nghĩa về tập đoàn kinh tế cũng gây ra nhiều tranh cãi
tại Việt Nam.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×