Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (40)

CÂU HỎI 1 (MỤC 1 - BÀI HỌC 14 - TRANG 51)
SGK ĐỊA LÍ 8
Qua bảng số liệu 15.1 (SGK trang 51), so sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ tăng
dân số hàng năm của khu vực Đông Nam Á so với châu Á và thế giới.
Trả lời
- Dân số Đông Nam Á đông, chiếm 14,2% dân số châu Á và 8,6% dân số thế giới.
- Mật độ dân số trung bình của khu vực thuộc loại cao so với thế giới (119 người/Km2,
gấp hơn hai lần), nhưng tương đương với mật độ của châu Á.
- Tỉ lệ gia tăng dân số của khu vực cao hơn so với châu Á và thế giới.

Dân số khu vực Đông Nam Á 2003 và dự báo 2050Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×