Tải bản đầy đủ

Bài tập SGK môn địa lý lớp 8 (12)

CÂU HỎI 3 MỤC 3 TIẾT HỌC 41 TRANG 142
SGK ĐỊA LÍ 8
Câu hỏi: Quan sát hình 41.1 (SGK trang 141 ) xác định các hệ thống sông lớn và cho
biết hướng chảy của chúng.
Trả lời
- Hệ thống sông Hồng: Hướng chảy tây bắc - đông nam.
- Hệ thống sông Thái Bình: Hướng chảy vòng cung và tây bắc - đông nam.
- Hệ thống sông Kì Cùng - Bằng Giang: Hướng chảy tây bắc - đông nam.
- Hệ thống sông duyên hải Quảng Ninh: Hướng chảy vòng cung.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×