Tải bản đầy đủ

Bài báo cáo phương pháp dạy học theo dự án (project based learning)

PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO DỰ ÁN
(Project - based Learning)


NỘI DUNG

Thế nào là dạy học theo dự án (DHTDA)?

Mục tiêu của DHTDA là gì?

Tại sao lại sử dụng PP DHTDA

Quy trình dạy học theo dự án


Tiêu đề

1

Diễn đạt ngắn gọn nội dung chính


2

Diễn đạt ngắn gọn nội dung chính

3

Diễn đạt ngắn gọn nội dung chính


DHTDA là gì?

để giải quyết vấn đề (gọi là dự
hướng HS đến việc lĩnh hội
án) mô phỏng những hoạt động
kiến thức và kĩ
có thật của xã hội

Là một PPDH lấy hoạt
năng thông qua việc đóng
động của HS làm trung
một hay nhiều vai
tâm


Bản chất của DHTDAHS được đóng vai để lĩnh hội kiến thức và kĩ năng thông qua quá
trình giải quyết một bài tập tình huống gắn với thực tiễn - dự án
(project).Kết thúc dự án sẽ cho ra sản phẩm.


Mục tiêu của DHTDA
Hướng tới các vấn đề của thực tiễn, gắn kết nội dung học với cuộc sống thực
tế.Phát triển cho HS kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề; kĩ năng phân tích, tổng
hợp, đánh giá.Rèn luyện nhiều kĩ năng (tổ chức kiến thức, kĩ năng sống, kĩ làm việc theo
nhóm, giao tiếp…)


Mục tiêu của DHTDACho phép HS làm việc “một cách độc lập” để hình thành kiến thức và cho ra
những kết quả thực tế.Nâng cao kĩ năng sử dụng CNTT vào quá trình học tập và tạo ra sản phẩm.


Tại sao phải dùng PP DHTDA

Do nhu cầu cao về kĩ
năng thích nghi trong
thời đại ngày nay

- Kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
- Kĩ năng suy nghĩ phán đoán; tư duy sáng tạo.
- Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin.
- Kĩ năng làm việc trong nhóm (quan hệ, hợp tác).
- Kĩ năng giao tiếp; kĩ năng lãnh đạo.
- Kĩ năng trình bày; kĩ năng sử dụng CNTT…


Qui trình DHTDA

Phát hiện vấn đề
thực tiễn có liên quan đến ND, chương
trình GD

Xây dựng ý tưởng DA
Tổ chức nhóm, phân vai
Giao nhiệm vụ cho HS
Triển khai dự án cho HS
Phát tài liệu hỗ trợ HS
Theo dõi, đôn đốc kịp thời
Tổ chức thực hiện dự án
Xử lí thông tin phản hồi
Trình bày sản phẩm
Nghiệm thu dự án
Góp ý, nhận xét
Đánh giá, cho điểm
Kết quả
(Sản phẩm)


Vai trò của HS trong DHTDA (1)HS (nhóm) thực hiện dự án = thực hiện các vai được chỉ định.HS tự lực triển khai dự án (quyết định cách tiếp cận vấn đề, tự hoạch
định và tổ chức các hoạt động nhóm để giải quyết vấn đề).


Vai trò của HS trong DHTDA (2)HS (nhóm) thu thập, xử lí thông tin từ nhiều nguồn theo vai đảm
nhận → tích lũy kiến thức và nhiều giá trị khác từ quá trình làm việc.HS tập giải quyết các vấn đề có thật trong đời sống bằng những kĩ
năng của “người lớn” như cộng tác và diễn giải.


Vai trò của GV trong DHTDA (1)Từ nội dung bài học → hình thành ý tưởng dự án mang tính thực
tiễn.Tạo vai cho HS trong dự án, làm cho vai của HS gắn với nội dung
cần học (thiết kế các bài tập trong dự án cho HS).


Vai trò của GV trong DHTDA (2)

=> Trong suốt quá trình này, vai trò của GV là người hướng dẫn
(facilitator); người tham vấn (advisor); người huấn luyện (coach); người
bạn cùng học (colearner) chứ không phải là “người cầm tay chỉ việc”
cho HS.


Yêu cầu đối với GV trong DHTDA

Kĩ năng phát hiện và giải quyết vấn đề.
Kĩ năng lãnh đạo.
Kĩ năng trình bày.
Kĩ năng giao tiếp: kĩ năng lắng nghe và đặt câu hỏi.
Kĩ năng động viên.
Kĩ năng phản hồi và phát triển.
Kĩ năng đánh giá theo dự án.
Kĩ năng vi tính…


DHTDA giúp HS (1)Từ hình thức học thụ động sang hình thức học chủ động có định
hướng.Từ thụ động ghi nhớ, lặp lại sang khám phá, tích hợp và trình bày.Từ nghe và đáp ứng sang truyền đạt và dám chịu trách nhiệm.


DHTDA giúp HS(2)Từ kiến thức đơn thuần về sự kiện, thuật ngữ, nội dung sang hiểu
rõ quá trình.Từ lí thuyết sang vận dụng lí thuyết vào thực tiễn cuộc sống.Từ phụ thuộc vào GV sang chủ động tổ chức hoạt động nhóm.


"CẢM ƠN!"Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×