Notice: Undefined offset: 20 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 81
Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (89) - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (89)

BÀI 4 TRANG 22 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 4. Quan sát biểu đồ trang 22, cho biết biểu đồ nào ở Bắc bán cầu, biểu đồ nào ở Nam
bán cầu ? Tại sao ?
Trả lời:
Biểu đồ thứ nhất là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Bắc bán cầu.
Biểu đồ thứ hai là biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của Nam bán cầu.
- Vì:
+ Biểu đồ thứ nhất ta thấy :
• Đường nhiệt độ có 2 giá trị cực đại trong năm vào tháng 5 và tháng 10
• Mưa tập trung từ tháng 5 đến tháng 10
• Đây là thời kì mùa hạ của Bắc bán cầu.
+ Biểu đồ thứ hai:
• Có tới 3 tháng nhiệt độ dưới 20°C vào các tháng 6, 7, 8
• Thời kì khô hạn kéo dài tới 6 tháng (từ tháng 5 đến tháng 10)
• Mưa tập trung vào các tháng từ 11 đến tháng 4
• Đây là thời kì mùa hạ của Nam bán cầu.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×