Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (86)

BÀI 3 TRANG 38 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 3. Dựa vào bảng 11.3 SGK, nhận xét về tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị ở một số nơi trên
thế giới.

Trả lời:
Tính tốc độ tăng tỉ lệ dân đô thị:
Châu Âu là

X 100% = 30,4%

Châu Á là

X 100% = 146,67%

Châu Phi là
Bắc Mĩ là
Nam Mĩ là

X 100% = 120,0%
X 100% = 17,19%
X 100% = 92,68%


Như vậy, tốc độ đô thị hoá không giống nhau. Châu Á tăng nhanh nhất, sau đó đến châu
Phi, Nam MT, châu Âu rồi đến Bắc Mĩ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×