Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (71)

BÀI 2 TRANG 185 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 2. Cho bảng số liệu tỉ trọng của ba khu vực kinh tế trong tổng sản phẩm trong nước
(GDP) của Pháp và U-crai-na năm 2000.

- Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế của Pháp và U-crai-na (năm 2000).
- Nhận xét về trình độ phát triển của Pháp và U-crai-na.
Trả lời:

Nhận xét: Pháp và U-crai-na đều là hai nước phát triển. Hoạt động công nghiệp và dịch
vụ chiếm ưu thế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×