Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (62)

BÀI 2 TRANG 81 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 2. Sắp xếp các quốc gia trong bảng 81 SGK thành 2 nhóm nước : phát triển và đang
phát triển.

Trả lời:
- Các nước phát triển : Hoa Kì, Đức. Vì các nước này có thu nhập bình quân đầu người
trên 20000 USD, chỉ số HDI cao (từ 0,7 đến 1), nhưng tỉ lệ tử vong trẻ em lại thấp.
- Các nước đang phát triển : An-giê-ri, A-rập Xê-Út, Bra-xin. Vì các nước này có thu
nhập bình quân đầu người thấp (dưới 2000 USD), chỉ số HDI thấp (dưới 0,7), nhưng tỉ lệ
tử vong lại cao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×