Tải bản đầy đủ

Bài tâp SGK môn địa lý lớp 7 (41)

BÀI 2 TRANG 174 SGK ĐỊA LÍ 7
Bài 2. Dựa vào bảng số liệu trang 174:
- Tính thu nhập bình quân/người của mỗi nước.
- Nhận xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước và rút ra kết luận về nền kinh tế của các
nước.
Trả lời:

- Nhận xét:
+ Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước lớn.
+ Trong cơ cấu kinh tế, tỉ trọng đóng góp của nông - lâm - ngư nghiệp ít, của dịch vụ cao.
+ Bình quân thu nhập theo đầu người cao.
Qua các chỉ tiêu trên, chứng tỏ đây là những nước phát triển.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×