Tải bản đầy đủ

Bài tập trắc nghiệm địa lý lớp 10 (11)

TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ LỚP 11 BÀI 8


Câu hỏi 1:

Giao thông hàng hải phát triển mạnh nhất ở khu vực nào của Hoa Kì?
A.

Miền duyên hải Đại Tây Dương.

B.

Vịnh Mêhicô.

C.

Miền duyên hải phía Đông.

D.

Ven Thái Bình Dương.
Câu hỏi 2:

Sự phân bố dân cư Hoa Kỳ:
A.

Đồng đều.

B.

Rất đồng đều .

C.

Rất không đồng đều.

D.

Quá chênh lệch .Câu hỏi 3:

Dân cư Hoa Kì phần lớn tập trung ở đô thị là do:
A.

Mạng lưới đô thị phân bố khắp cả nước

B.

Điều kiện tự nhiên của Hoa Kì không thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

C.

Các thành phố của Hoa Kì phát triển rất nhanh.

D.


Thành thị có nhiều việc làm.Câu hỏi 4:

Sự kiện KT-XH nào quan trọng nhất trên thế giới từ sau đại chiến thế giới thứ II đến nay:
A. Tốc độ tăng dân số nhanh chưa từng có.
nhiều thay đổi.

B.

Bản đồ chính trị thế giới có

C. Về kinh tế đã có sự thay đổi lớn trong các lĩnh vực sản suất.
quốc tế hoá nền KT-XH thế giới càng trở nên cấp thiết.


Câu hỏi 5:

D.

Xu thế


Đặc điểm nào thể hiện rõ nhất sự thay đổi cơ cấu kinh tế của các nước phát triển trong
thời kì hiện đại?
A. Giảm tương đối tỉ trọng của các ngành Nông- Công nghiệp và tăng tương đối tỉ
trọng của các ngành dịch vụ .
B.

Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao.

C.

Tăng cường đầu tư vốn vào các nước phát triển .

D.

Xuất khẩu tư bản.Câu hỏi 6:

Trong giai đoạn II của cuộc CMKHKT nền kinh tế thế giới phát triển theo hướng nào?
A.

Phát triển theo chiều rộng.

B.

Phát triển theo chiều sâu .

C.

Phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao .

D.

Phát triển các ngành sản suất phi vật chất.Câu hỏi 7:

Khu vực nào có tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới?
A.

Các nước đang phát triển ở Châu Á.

B.

Các nước đang phát triển ở Châu Phi.

C.

Các nước đang phát triển ở châu Mĩ La Tinh

D.

Khu vực Đông Nam Á.Câu hỏi 8:

Mức tăng trưởng kinh tế trung bình của thế giới trong giai đoạn đầu của cuộc CMKHKT
hiện đại là:
A.

4.5%.

B.

5%.

C.

5.6%.

D.

6%Câu hỏi 9:

Nước nào suất khẩu dầu mỏ nhiều nhất Tây Á?
A.

Iran .

B.

Irắc..


C.

Arapxêút.

D.

Côóet.Câu hỏi 10:

Sự phát triển kinh tế-xã hội giữa các vùng trong một nước ở khu vực Đông Nam Á là:
A.

Rất đồng đều .

C.

Rất không đồng đều .

B.

Đồng đều.
D.

Quá chênh lệch .Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×