Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (34)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 14. GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG.
Câu 1: Ở nước ta hiện nay, đã phát triển những loại hình giao thông vận tải:
a. 4 loại hình
b. 5 loại hình
c. 6 loại hình
d. 7 loại hình.
Câu 2: Khối lượng vận chuyển hàng hoá bằng loại hình GTVT nào nhiều nhất?
a. Đường sắt
b. Đường bộ
c. Đương sông
d. Đường biển.
Câu 3: Loại hình giao thông vận tải xuất hiện sau nhất ở nước ta là:
a. Đường sắt
b. Đường bộ
c. Đường hàng không
d. Đường ống.
Câu 4: Loại hình bưu chính viễn thông nào phát triển nhanh nhất hiện nay?
a. Điện thoại cố định
b. Điện thoại di động
c. Internet

d. Truyền hính cáp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×