Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (28)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 16: VẼ BIỂU ĐỒ VỀ SỰ THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ.
Câu 1: Nền kinh tế nước ta có cơ cấu đa dạng thể hiện qua:
a. Nhiều ngành và nhiều thành phần
b. Nhiều nguồn đầu tư nước ngoài
c. Nhiều tài nguyên và lao động
d. Tất cả các ý trên.
Câu 2: Trong giai đoạn 1991 – 2002 tỷ trọng của ngành nào tăng nhanh nhất?
a. Nông – lâm – ngư
b. Công nghiệp, xây dựng
c. Dịch vụ
d. Cả 3 ngành tăng tương đương.
Câu 3: Sự giảm sút về tỷ trọng của nông nghiệp nói lên điều gì?
a. Sản xuất nông nghiệp giảm
b. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ tăng
c. Thị trường của nông nghiệp giảm
d. Sự chuyển đổi của nền kinh tế.
Câu 4: Sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế là sự chuyển đổi về:
a. Cơ cấu ngành nghề
b. Cơ cấu lãnh thổ
c. Cơ cấu sử dụng lao động

d. Tất cả các cơ cấu trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×