Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (26)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 5. PHÂN TÍCH THÁP DÂN SỐ 1989 VÀ 1999.
Câu 1: Tháp dân số là biểu đồ thể hiện kết cấu dân số:
a. Theo độ tuổi
b. Theo giới tính
c. Theo độ tuổi và giới tính
d. Theo số dân và mật độ dân số.
Câu 2: Tháp dân số gồm có ba phần: đáy, thân và đỉnh tháp, theo thứ tự nào sau đây là
đúng?
a. Đáy: 0 – 14 tuổi, thân: 15 – 59, đỉnh: 15 – hết tuổi lao động
b. Đáy: 60 trở lên, thân: 15 – 59, đỉnh: 0 – 14
c. Đáy: 0 – 14, thân: 15 – 59, đỉnh: 60 trở lên.
d. Đáy: 15 – 59, thân: 60 trở lên, đỉnh: 0 – 14.
Câu 3: Theo cơ cấu chung trong tháp dân số, dân số phụ thuộc là các đối tượng:
a. Chưa đến tuổi lao động và quá lao động
b. Không có việc làm
c. Không đủ sức lao động
d. Tất cả những đối tượng kể trên.
Câu 4: Trong 2 tháp 1989 và 1999, tháp có kết cấu dân số trẻ hơn là:
a. Tháp 1989
b. Tháp 1999

c. Cả 2 tháp có kết cấu giống nhau.
Câu 5: Tháp dân số 1999 so với tháp 1989, tỷ lệ dân số phụ thuộc đã:
a. Tăng 4,6%
b. Giảm 4,6%
c. Tăng 6,4%
d. Giảm 6,4%.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×