Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện tập tin học 1c

Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần:.....
Ngày dạy:…………………
Bài 22 : LUYỆN TẬP CÁC PHÍM CƠ BẢN VỚI TRÒ CHƠI LEO NÚI.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Về kiến thức:
- Nắm được các phím cơ bản trên bàn phím.
* Về kĩ năng:
- Biết cách rèn luyện kĩ năng gõ các phím trên hàng phím cơ bản thông qua trò
chơi leo núi.
* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của phòng tin, học bài
theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.

- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Ở bài trước chúng ta
đã được học và làm quen với phần mềm HS: Lắng nghe giảng bài, và bắt đầu
Teach Typing. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp vào bài mới.
tục làm quen với phần mềm Teach
Typing. Bài 22: Luyện tập các phím cơ
bản với trò chơi leo núi.
Bài 22:
Luyện tập các phím cơ bản với trò
chơi leo núi.
Hoạt động 1:
Hoạt động 1: Khởi động trò chơi
Khởi động trò chơi
GV: Khởi động phần mềm Teach
Typing, sau đó chọn Play A Game.
GV: Hướng dẫn từng thao tác để học
HS: Nghe hướng dẫn.
sinh nắm bắt bài.

GV: Sau đó sẽ xuất hiện


GV: Chọn bức tranh đầu tiên.

GV: Xuất hiện bảng sau:

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Lắng nghe và làm theo các thao
tác mà giáo viên đã hướng dẫn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

HS: Thực hành.
Hoạt động 2: Tham gia trò chơi
GV: Yêu cầu học sinh thực hành.
HS: Lắng nghe.
Hoạt động 2:
Tham gia trò chơi
GV: Gõ đúng chữ trên màn hình, nhân
vật của em sẽ leo lên, trò chơi kết thúc
HS: Nghe nhận xét.
khi nhân vật đến đỉnh núi
Hoạt động 5:
Nhận xét.
GV: Nhận xét một số bạn trong lớp.
4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục tập luyện gõ các phím qua phần mềm Teach Typing.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..

Tuần:.....

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Ngày dạy:…………………
Bài 24 : LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM PAINT.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Về kiến thức:
- Nắm được các thao tác cơ bản trên phần mềm Paint
* Về kĩ năng:
- Biết cách khởi động và thoát khỏi chương trình MS Paint, và làm quen với giao
diện của chương trình.
* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của phòng tin, học bài
theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Bài mới.
HS: Lắng nghe giảng bài, và bắt đầu
- Dẫn dắt vào bài: Ở những bài trước
vào bài mới.
chúng ta đã được học cách tô màu và vẽ
các hình đơn giản trên phần mềm ART.
Vậy ở bài này cô và các bạn cùng nhau đi
Bài 24:
làm quen với phần mềm Paint xem để tô Làm quen với phần mềm Paint
màu và vẽ hình trên phần mềm Paint ta
thực hiện như thế nào? Bài 24: Làm quen

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn
với phần mềm Paint.
Hoạt động 1:
Khởi động và thoát khỏi chương trình
GV: Đưa ra câu hỏi 1: Làm thế nào để
khởi động chương trình?
- Yêu cầu học sinh cùng quan sát tranh và
trả lời câu hỏi 1.
GV: Đưa ra gợi ý cho học sinh.
GV: Nhận xét và đưa ra kết luận.
- Có 2 cách để khởi động chương trình:
Cách 1:

Giáo án tin học lớp 1
Hoạt động 1: Khởi động và thoát khỏi
chương trình.
HS: Lắng nghe câu hỏi và trả lời.
HS: Nghe hướng dẫn.
HS: Lắng nghe và làm theo các cách
mà giáo viên đưa ra.
HS: Thực hành.

Cách 2: Nháy 2 lần chuột trái lên biểu

tượng của phần mềm panit.
GV: Yêu cầu học sinh thực hành.
GV: Đưa ra câu hỏi 2: Làm thế nào để
đóng chương trình?
- Yêu cầu học sinh cùng quan sát lên màn
hình và trả lời câu hỏi 2.
GV: Đưa ra gợi ý cho học sinh.
GV: Nhận xét và đưa ra kết luận.
- Có 2 cách để đóng chương trình:
Cách 1: Nhấn chuột trái vào nút dấu nhân
màu đỏ nằm góc bên phải màn hình.

Cách 2: Nháy chuột trái vào cửa sổ chọn
Exit.

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Lắng nghe câu hỏi và trả lời.
HS: Nghe hướng dẫn.
HS: Lắng nghe và làm theo các cách
mà giáo viên đưa ra.

HS: Thực hành


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Hoạt động 2:
Giao diện của phần mềm Paint
GV: Yêu cầu học sinh quan sát SGK
trang 66.

Giáo án tin học lớp 1

Hoạt đông 2: Giao diện của phần mềm
Paint.
HS: Quan sát.

HS: Lắng nghe.
GV: Nêu ra các thành phần trên giao diện HS: Làm theo yêu cầu.
của chương trình.
- Yêu cầu học sinh nêu lại các thành phần HS: Nghe giảng.
trên giao diện của chương trình.
GV: Nhận xét và kết luận.
GV: Trong các thành phần trên giao diện
của chương trình có thanh Ribbon chứa
HS: Quan sát SGK trang 66.
những công cụ chính để vẽ hình.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát SGK
trang 66.

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

GV: Nêu ra các công cụ chính để vẽ
hình.
- Yêu cầu học sinh nêu lại các công cụ
chính để vẽ hình
GV: Nhận xét và kết luận.
Trò chơi: Gọi tên các thành phần.
Em cùng bạn thi gọi tên các thành phần
trên giao diện của chương trình xem ai
nói đúng nhiều nhất nhé!
GV: Chia ra mỗi bàn là một nhóm.
Luật chơi: Một bạn sẽ chỉ vào thành phần
có trên giao diện của chương trình bạn
còn lại sẽ trả lời.
Ai trả lời được đúng nhiều nhất bạn đó
sẽ là người chiến thắng.
GV: Hỗ trợ học sinh chơi.
Hoạt động 3:
Tự khám phá.
GV: Đưa ra yêu cầu.
Trên thanh Ribbon có phần mẫu vẽ, em
hãy khám phá công dụng của những mẫu
vẽ đó.
- Yêu cầu học sinh vẽ một số hình đơn
giản.
GV: Hướng dẫn học sinh thực hiện các
thao tác để làm bài.
Hoạt động 4:
Trải nghiệm
GV: Hướng dẫn học sinh làm các bài
tập.
Hoạt động 5:
Nhận xét.

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Giáo án tin học lớp 1

HS: Lắng nghe.
HS: Làm theo yêu cầu và trả lời câu
hỏi.
HS: Chia nhóm và cùng chơi.

Hoạt động 3: Tự khám phá.
HS: Cùng thảo luận.
HS: Thực hiện thao tác dùng mẫu vẽ
để thực hiện vẽ một số hình đơn giản.

HS: Làm bài theo hướng dẫn của giáo
viên.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

GV: Nhận xét một số bạn trong lớp.
4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục vẽ một số đồ dùng trong nhà bằng những mẫu vẽ ở thanh Ribbon.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần:.....
Ngày dạy:………………..
Bài 25 : RÁP HÌNH.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Về kiến thức:
- Nắm được các thao tác cơ bản trên phần mềm Paint.
* Về kĩ năng:
- Biết mở một tệp hình có sẵn trong máy.
- Biết sử dụng công cụ Select để chọn và ráp các mẫu lại thành bức tranh hoàn
chỉnh.
* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của phòng tin, học bài
theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
2. Kiểm tra bài cũ:
GV: Đặt câu hỏi:
Câu hỏi 1: Em hãy nêu các thành phần
cơ bản có trên giao diện của chương
trình phần mềm Paint?

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động của học sinh
HS: Trả lời.
- Các thành phần trên giao diện chương
trình phần mềm Paint gồm:
+ Menu


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

GV: Yêu cầu học sinh nhận xét.
Câu hỏi 2: Em hãy nêu các công cụ
chính để vẽ hình được chứa trong thanh
Ribbon?
GV: Yêu cầu học sinh nhận xét.
GV: Nhận xét và kết luận.
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Ở bài trước chúng ta
đã được làm quen với các thao tác cơ
bản trên phần mềm Paint, chúng ta đã
được biết đến những công cụ chính để
vẽ hình. Vậy bài ngày hôm nay chúng ta
sẽ tìm hiểu xem để ráp hình ta làm thế
nào? Thao tác thực hiện như thế nào?
Bài 25: Ráp hình.
Hoạt động 1:
Mở và đóng một tệp hình
GV: Đưa ra câu hỏi 1: Làm thế nào để
mở một tệp hình đã có sẵn trên máy
tính?
- Yêu cầu học sinh cùng quan sát tranh
và trả lời câu hỏi 1.
GV: Thực hành theo đúng sơ đồ trong
SGK để học sinh quan sát các thao tác
trên máy nắm bắt bài học dễ hơn.
GV: Nhận xét và đưa ra kết luận.

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Giáo án tin học lớp 1
+ Ribbon
+ Cuộn dọc
+ Cuộn ngang
+ Khung giấy vẽ.
+ Tiêu đề
HS: Nhận xét.
HS: Trả lời:
+ Công cụ vẽ
+ Mẫu vẽ
+ Nét vẽ
+ Hộp màu
+ Bảng nhớ.
HS: Nhận xét
HS: Lắng nghe giảng bài, và bắt đầu
vào bài mới.
Bài 25:
Ráp hình

Hoạt động 1: Mở và đóng một tệp hình
HS: Lắng nghe câu hỏi và trả lời.

HS: Nghe hướng dẫn.
HS: Lắng nghe và làm theo các bước
mà giáo viên đưa ra.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1
HS: Thực hành.
HS: Lắng nghe câu hỏi và trả lời.
HS: Nghe hướng dẫn.

GV: Yêu cầu học sinh thực hành.
GV: Đưa ra câu hỏi 2: Làm thế nào để
đóng một tệp hình đang mở?
- Đóng tệp hình đang mở cũng là đóng
chương trình MS Paint. Khi đóng, em sẽ
nhận được một cửa số.
+ Chọn Save nếu em muốn lưu bài.
+ Chọn Don’t Save nếu em không lưu.
+ Chọn Canel nếu em chưa muốn đóng
tệp lại.
Trò chơi: Ai Nhanh Hơn.
Hai bạn thay phiên, một bạn mở tệp
hình đã có sẵn trong máy tính, một bạn
đóng lại.
GV: Chia ra hai bạn là một nhóm.
GV: Hỗ trợ học sinh chơi.
Hoạt động 2:
Ráp hình bằng công cụ Select.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát SGK
trang 69.

HS: Lắng nghe và làm theo các thao
tác mà giáo viên đưa ra.
* Trò chơi
HS: Chia nhóm rồi tham gia chơi.
HS: Thực hành

Hoạt động 2: Ráp hình bằng công cụ
Select.
HS: Quan sát và nghe giảng.

Đánh dấu chọn.
Rectangular selection
(Chọn hình chữ nhật)
Free-form selection
(Chọn hình dạng tự do)
Transparent selection ( Chế độ chọn với
khung hình trong suốt)
GV: Nêu ra các công cụ cơ bản để chọn

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Lắng nghe và quan sát các thao tác


Trường tiểu học Lê Quý Đôn
hình và thực hiện thao tác.
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các
thao tác vừa quan sát trên bảng.
Hoạt động 3:
Làm việc nhóm
GV: Chia mỗi bàn là một nhóm.
- Đưa ra các câu hỏi rồi yêu cầu các
nhóm trả lời.
- Nhóm khác nhận xét câu trả lời.
GV: Nhận xét và kết luận.
Hoạt động 4:
Trải nghiệm
GV: Hướng dẫn học sinh làm các bài
tập.
1. Ráp lọ hoa ( Tệp tin raphinh1a.bmp)
- Từ những đóa hoa và lọ hoa, em hãy
ráp lại thành một lọ hoa hoàn chỉnh.
2. Ráp đồng hồ (Tệp tin raphinh2a.bmp)
- Từ những thành phần của chiếc đồng
hồ, em hãy ráp lại thành một chiếc đồng
hồ hoàn chỉnh.
3. Ráp ngôi nhà (Tệp tin
raphinh3a.bmp)
- Từ các mảnh rời rạc của một bức
tranh, em hãy ráp lại thành một bức
tranh ngôi nhà hoàn chỉnh.
Hoạt động 5:
Nhận xét.
GV: Nhận xét một số bạn trong lớp.

Giáo án tin học lớp 1
thực hiện trên bảng.
HS: Làm theo yêu cầu.

Hoạt động 3: Làm việc nhóm
HS: Các nhóm trả lời câu hỏi.
HS: Nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
Hoạt động 4: Trải nghiệm
HS: Nghe hướng dẫn và làm theo.
HS: Thực hiện làm bài 1.
HS: Thực hiện làm bài 2.

HS: Thực hiện làm bài 3.

HS: Lắng nghe nhận xét.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục về nhà thực hiện ráp hình. Đọc trước bài 26: Tô màu.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần:.....
Ngày dạy:………………..
Bài 26 : TÔ MÀU
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Về kiến thức:
- Nắm được các thao tác cơ bản trên phần mềm Paint.
* Về kĩ năng:
- Tô màu cho bức tranh của mình bằng công cụ Fill with color.
- Sao chép màu bằng công cụ Color picker, chỉnh sửa để chọn được màu sắc như ý.
* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của phòng tin, học bài
theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
2. Kiểm tra bài cũ:
GV: Đặt câu hỏi:
Câu hỏi: Ráp hình chiếc máy bay.
- Từ những bộ phận rời rạc của chiếc
máy bay, em hãy ráp thành chiếc máy
bay hoàn chỉnh.

HS: Làm bài tập

GV: Gọi một học sinh lên bảng làm và

HS: Nhận xét

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động của học sinh


Trường tiểu học Lê Quý Đôn
yêu cầu học sinh ở dưới lớp cùng làm.
GV: Yêu cầu học sinh nhận xét.
GV: Nhận xét và kết luận.
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Ở bài trước chúng ta
đã được học làm quen với các thao tác
cơ bản trên phần mềm Paint, chúng ta
đã được biết đến những công cụ chính
để vẽ hình. Vậy bài ngày hôm nay
chúng ta sẽ tìm hiểu xem để tô màu ta
làm thế nào? Thao tác thực hiện như thế
nào? Bài 26: Tô màu
Hoạt động 1:
Tìm hiểu công cụ Fill With Color
GV: Đưa ra câu hỏi: Làm thế nào để tô
màu cho bức tranh?
- Yêu cầu học sinh cùng quan sát tranh.
GV: Thực hành theo các bước như trong
SGK để học sinh quan sát các thao tác
trên máy nắm bắt bài học dễ hơn.

Giáo án tin học lớp 1
HS: Lắng nghe giảng bài, và bắt đầu
vào bài mới.

Bài 26:
Tô màu

Hoạt động 1: Tìm hiểu công cụ Fill
With Color.
HS: Làm theo yêu cầu.
HS: Nghe hướng dẫn.

HS: Lắng nghe và làm theo các bước
B1: Nhấp chuột trái vào công cụ
mà giáo viên hướng dẫn.
B2: Nhấp chuột vào màu tùy thích trong
hộp màu.

B3: Đổ màu vào vị trí muốn tô.

GV: Yêu cầu học sinh thực hành.

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Thực hành.
HS: Thực hành.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn
Hoạt động 2:
Tìm hiểu công cụ Color Picker
GV: Yêu cầu học sinh quan sát SGK
trang 71.
- Làm thế nào tô màu giống nhau cho
hai hình vẽ?

GV: Nêu ra các công cụ cơ bản để thực
hiện thao tác.
B1: Chọn công cụ
B2: Chọn hình mẫu

Giáo án tin học lớp 1
Hoạt động 2: Tìm hiểu công cụ Color
Picker.
HS: Làm theo yêu cầu.
HS: Lắng nghe.

HS: Lắng nghe và quan sát các thao tác
thực hiện trên bảng.
HS: Thực hiện theo các bước giáo viên
hướng dẫn.

B3: Chọn công cụ
B4: Chọn hình cần tô màu.

GV: Yêu cầu học sinh thực hiện các
thao tác vừa quan sát trên bảng.
- Cả lớp cùng thực hành.
Hoạt động 3:
Làm việc nhóm

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Thực hành.
Hoạt động 3: Làm việc nhóm


Trường tiểu học Lê Quý Đôn
GV: Chia mỗi bàn là một nhóm.
- Đưa ra các câu hỏi rồi yêu cầu các
nhóm trả lời.
- Nhóm khác nhận xét câu trả lời.
GV: Nhận xét và kết luận.
Hoạt động 4:
Trải nghiệm
GV: Hướng dẫn học sinh làm các bài
tập.
1. Tô màu cho hình vẽ ( Tệp tin
tomau1.bmp và tomau2.bmp)
- Mở tệp tin và tô màu theo ý em thích.
Tomau1.bmp

Tomau2.bmp

2. Sao chép màu (Tệp tin
saochepmau2.bmp)

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Giáo án tin học lớp 1
HS: Các nhóm trả lời câu hỏi.
HS: Nhận xét câu trả lời của nhóm bạn.
Hoạt động 4: Trải nghiệm
HS: Nghe hướng dẫn và làm theo.
HS: Thực hiện tô màu cho hình vẽ ở
tệp tin tomau1.bmp

HS: Thực hiện tô màu cho hình vẽ ở
tệp tin tomau2.bmp


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1
HS: Thực hiện sao chép màu ở tệp tin
saochepmau2.bmp

Hoạt động 5:
Nhận xét.
GV: Nhận xét một số bạn trong lớp.

HS: Nghe giáo viên nhận xét.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục về nhà thực hiện thao tác tô màu. Đọc trước bài 27: Vẽ hình cơ bản.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Tuần:.......

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Ngày dạy:………………..
Bài 27 : VẼ HÌNH CƠ BẢN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Về kiến thức:
- Nắm được các thao tác cơ bản trên phần mềm Paint.
* Về kĩ năng:
- Sử dụng các công cụ vẽ, mẫu vẽ và hộp màu để vẽ các hình cơ bản, xóa một hình
đã vẽ.
* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của phòng tin, học bài
theo đúng hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
2. Kiểm tra bài cũ:
GV: Đặt câu hỏi:
Câu hỏi: Em hãy thực hiện thao tác tô
màu hình vẽ ở tệp tin tomau1.bmp
GV: Gọi một học sinh lên bảng làm và
yêu cầu học sinh ở dưới lớp cùng làm.
GV: Yêu cầu học sinh nhận xét.
GV: Nhận xét và kết luận.

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động của học sinh
HS: Làm bài tập

HS: Nhận xét
HS: Lắng nghe giảng bài, và bắt đầu


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1
vào bài mới.

3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Ở bài những bài học
trước chúng ta đã được học làm quen
với các thao tác cơ bản trên phần mềm
Paint, chúng ta đã được biết đến những
công cụ chính để vẽ hình. Vậy bài ngày
hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu xem để vẽ
hình cơ bản ta sử dụng công cụ nào?
Thao tác thực hiện như thế nào? Bài 27:
Vẽ hình cơ bản.
Hoạt động 1:
Tìm hiểu công cụ vẽ
GV: Đưa ra câu hỏi: Làm thế nào để vẽ
một đoạn thẳng?
- Yêu cầu học sinh cùng quan sát tranh.
GV: Thực hành theo các bước như trong
SGK để học sinh quan sát các thao tác
trên máy nắm bắt bài học dễ hơn.

Bài 27:
Vẽ hình cơ bản.

Hoạt động 1: Tìm hiểu công cụ vẽ
HS: Nghe hướng dẫn.
HS: Làm theo yêu cầu.
HS: Lắng nghe và làm theo các bước
mà giáo viên hướng dẫn.

B1: Nhấp chuột trái vào công cụ
B2: Nhấp chuột vào màu tùy thích trong
hộp màu.

B3: Chọn nét vẽ.
B4: Nhấn giữ chuột trái để kéo thả.
GV: Yêu cầu học sinh thực hành.
GV: Đưa ra câu hỏi: Làm thế nào để vẽ
các hình Oval

, Rectangle

,

Rounded Rectangle
GV: Yêu cầu học sinh lên bảng thực
hiện các thao tác và cả lớp ở dưới làm
theo.

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Thực hành.

HS: Làm theo yêu cầu.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn
GV: Hướng dẫn hoạt động của học sinh.
Hoạt động 2:
Đổi màu hình vẽ
GV: Xung quanh hình vừa vẽ xuất hiện
một khung viền. Rê chuột lên hộp màu,
hình vẽ sẽ đổi màu.
- Nhấp chuột chọn màu mà em thích.
GV: Hướng dẫn va làm mẫu các thao
tác.
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện thao
tác.
- Cả lớp cùng thực hành.
Hoạt động 3:
Tự khám phá
GV: Tìm hiểu tác dụng của công cụ
, trình bày cho cả lớp cùng nghe.
GV: Hướng dẫn học sinh cách thực
hiện.
- Sau khi đã chọn công cụ
thử ấn.

, em

Giáo án tin học lớp 1
Hoạt động 2: Đổi màu hình vẽ
HS: Lắng nghe.

HS: Quan sát
HS: Làm theo yêu cầu.
HS: Thực hành.
Hoạt động 3: Tự khám phá
HS: Thực hiện thao tác theo hướng dẫn
của giáo viên.

HS: Thực hiện và nhận xét.

+
+
GV: Yêu cầu học sinh nhận xét
GV: Nhận xét và kết luận.
Hoạt động 4:
Trải nghiệm
GV: Hướng dẫn học sinh vẽ theo mẫu.
1. Vẽ theo mẫu:

HS: Lắng nghe
Hoạt động 4: Trải nghiệm
HS: Nghe hướng dẫn và làm theo.
HS: Thực hiện vẽ hình.

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

HS: Làm bài.
2. Dùng các mẫu cơ bản để vẽ một hình
em thích, sau đó giới thiệu cho cả lớp.
Hoạt động 5:
Làm việc nhóm
GV: Yêu cầu các nhóm làm bài.
- Các nhóm nhận xét bài.
GV: Nhận xét bài làm của các nhóm.
Hoạt đông 6:
Nhận xét
GV: Nhận xét một số học sinh.
Hoạt động 7:
Em có biết
- Em nhấn
+
em sẽ được hình tròn.

Hoạt động 5: Làm việc nhóm.
HS: Các nhóm làm bài.
- Nhận xét bài làm của các nhóm bạn.
HS: Nghe nhận xét.

HS: Nghe giáo viên nhận xét.

khi vẽ

- Em nhấn
+
khi vẽ
em sẽ được hình vuông
4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục về nhà thực hiện thao tác vẽ các hình vẽ đơn giản. Đọc trước bài 28: Vẽ
theo mẫu: Chùm bóng bay
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần:.......
Ngày dạy:………………..
Bài 28 : VẼ THEO MẪU: CHÙM BÓNG BAY
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Về kiến thức:
- Nắm được các thao tác cơ bản trên phần mềm Paint.
* Về kĩ năng:
- Nâng cao kỹ năng sử dụng công cụ chon hình ( Select), chọn nét vẽ ( Size), sử
dụng công cụ vẽ hình bầu dục ( Oval), Công cụ vẽ đường thẳng ( Line) và công cụ
tô màu ( Fill with color)
* Về thái độ:
+ Giữ gìn trật tự trong quá trình học.
+ Học sinh phải nghiêm túc chấp hành theo đúng nội quy của phòng tin, học bài
theo hướng dẫn của giáo viên.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
- Giáo viên:
+ Giáo án, phòng tin học.
+ Tài liệu học tập.
- Học sinh:
+ Đồ dùng học tập.
+ Sách giáo khoa.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH:
- Lấy học sinh làm trọng tâm.
- Nêu vấn đề, gợi mở vấn đề, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Tổ chức:
- Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.
Hoạt động của giáo viên
2. Kiểm tra bài cũ:
GV: Đặt câu hỏi:
Câu hỏi: Em hãy vẽ một hình mà em
thích.
GV: Gọi một học sinh lên bảng làm và
yêu cầu học sinh ở dưới lớp cùng làm.
GV: Yêu cầu học sinh nhận xét.

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động của học sinh
HS: Làm bài tập

HS: Nhận xét


Trường tiểu học Lê Quý Đôn
GV: Nhận xét và kết luận.
3. Bài mới.
- Dẫn dắt vào bài: Ở bài những bài học
trước chúng ta đã được học làm quen
với các thao tác cơ bản trên phần mềm
Paint, chúng ta đã được biết đến những
công cụ chính để vẽ hình. Vậy bài ngày
hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng
các công cụ đã được học để vẽ Bài 28:
Vẽ theo mẫu: Chùm bóng bay
Hoạt động 1:
Những công cụ vẽ đã học
GV: Đưa ra câu hỏi: Em đã học công cụ
vẽ nào?

Giáo án tin học lớp 1
HS: Lắng nghe giảng bài, và bắt đầu
vào bài mới.

Bài 28:
Vẽ theo mẫu: Chùm bóng bay

Hoạt động 1: Những công cụ vẽ đã học
HS: Nghe hướng dẫn.

1.

2.

3.

4. Transparent selection
GV: Yêu cầu học sinh lên bảng điền kết
quả.
Tên công
Biểu
Công dụng
cụ
tượng
Rectangular
Công cụ chọn
selection
khung hình chữ
nhật
Oval
Vẽ hình bầu
dục
Line
Vẽ đường
thẳng
Transparent
Chọn nền trong
selection
suốt
GV: Yêu cầu học sinh nhận xét.
GV: Nhận xét và kết luận.
Hoạt động 2:
Vẽ theo mẫu
GV: Hướng dẫn học sinh vẽ theo từng

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HS: Làm bài.
Tên công cụ
Rectangular selection
Oval
Line
Transparent selection

Biểu tượng
1
3
2
4

HS: Nhận xét
HS: Lắng nghe
Hoạt động 2: Vẽ theo mẫu
HS: Lắng nghe.
HS: Quan sát các thao tác vẽ hình.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

bước.
- Chọn nét vẽ: Vẽ 4 hình bầu dục rời
nhau.

- Tô màu: Chọn chế độ nền trong suốt

- Ghép các quả bóng lại.

- Vẽ dây buộc.
HS: Làm bài

HS: Thực hành
GV: Các hình dưới đây thể hiện các
bước vẽ chùm bóng bay. Em hãy sắp
xếp lại theo đúng thứu tự các bước bằng
cách ghi số vào ô tròn nhé.
GV: Yêu cầu học sinh thực hiện thao tác
vẽ chùm bóng bay.
Hoạt động 3:
Sáng tạo
GV: Thêm các quả bóng hình chú thỏ,
ta sẽ thực hiện như thế nào?

Giáo viên: Bùi Công Toàn

Hoạt động 3: Sáng tạo
HS: Thực hiện thao tác.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1
HS: Lắng nghe

Hoạt động 4: Làm việc nhóm.
HS: Các nhóm làm bài.
- Nhận xét bài làm của các nhóm bạn.
GV: Hướng dẫn hoạt động của học sinh
GV: Nhận xét và kết luận.
Hoạt động 4:
Làm việc nhóm
GV: Yêu cầu các nhóm làm bài.
- Các nhóm nhận xét bài.
GV: Nhận xét bài làm của các nhóm.
Hoạt đông 5:
Nhận xét
GV: Nhận xét một số học sinh.

HS: Nghe nhận xét.
HS: Nghe giáo viên nhận xét.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Tiếp tục về nhà thực hiện thao tác vẽ chùm bóng bay. Đọc trước bài 29: Vẽ theo
mẫu: Tủ quần áo.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Giáo viên: Bùi Công Toàn


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x