Tải bản đầy đủ

Giáo án luyện tập tin học 1b

Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần:.....
Ngày dạy:……………
Bài 11: TÔ MÀU CÙNG ART
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Kiến thức:
- Hoàn tất bài học này, các em có thể thỏa sức sáng tạo cùng với các màu
sắc.
* Kỹ năng:
- Khởi động được bộ tranh tô màu.
- Tô màu cho tranh.
* Thái độ:
- Học sinh ham học, hăng say với bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN TIẾN HÀNH
*Giáo viên:
- Giáo án, tài liệu ( luyện tập tin học 1 ), phòng máy, chuẩn bị sẵn phần
mềm ART , các hình ảnh trong SGK.
* Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.

III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- Nêu vấn đề, gợi mở, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ
- Ổn định lớp.
- kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Các em đã được làm quen với phần mềm ART ở tiết
học trước. bài học hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em
cách tô màu bằng phần mềm ART.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Khởi động bộ tranh tô màu
- Yêu cầu mở tranh tô màu và chọn bộ tranh mà em
thích.
- Giáo viên thực hành cho học sinh quan sát.

1

Giáo viên: Bùi Công Toàn

1

-

Ổn định.

-

Lắng nghe.

-

Chú ý lắng nghe.

-


Quan sát và thực hành.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

-

Lắng nghe, quan sát và thực hành.

-

Quan sát, thực hành.

-

Quan sát và trả lời.

GV: Nhấp chuột vào các số để chọn tranh, hoặc chọn
New Book để quay lại.

b. Hoạt động 2: Tô màu cho tranh
GV: Sau khi đã chọn tranh, chọn LET’S COLOR để
hiện bảng màu và công cụ vẽ.
GV: Làm mẫu cho học sinh quan sát.

- Chọn màu để tô:

c. Hoạt động 3: Tìm hiểu phần mềm
- Giáo viên: Em thử tìm hiểu xem các công cụ còn lại

2

Giáo viên: Bùi Công Toàn

2


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

trên thanh công cụ có công cụ gì?

-

Lắng nghe.

-

Lắng nghe.

d. Em có biết:
GV: Em có thể thực hiện mọi thao tác trên cửa sổ tô
màu, khi em đóng lại, bức tranh vẫn sẽ trở lại như ban
đầu.
e. Hoạt động 4: Nhận xét
GV: Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.
- Nhắc lại các bước tô màu cho học sinh.
- Nhận xét tiết học.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Thực hiện các thao tác cơ bản trên Art.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Tuần:.....
Ngày dạy:……………
Bài 12: CHỌN MẪU CÙNG ART
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Kiến thức:
- Hoàn tất bài học này, các em có thể tự chọn các mẫu tô màu để lắp ghép
màu thành một bức tranh, hoặc thêm vào tranh có sẵn những mẫu mới.
* Kỹ năng:
- Khởi động được cửa sổ tranh vẽ mới.
- Tô màu cho tranh.
* Thái độ:
- Học sinh ham học, hăng say với bài học.
3

Giáo viên: Bùi Công Toàn

3


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

II. PHƯƠNG TIỆN TIẾN HÀNH
*Giáo viên:
- Giáo án, tài liệu ( luyện tập tin học 1 ), phòng máy, chuẩn bị sẵn phần
mềm ART , các hình ảnh trong SGK.
*Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- Nêu vấn đề, gợi mở, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ
- Ổn định lớp.
- kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Các em đã được làm quen với phần mềm ART
và tô màu ở tiết học trước. bài học hôm nay cô
sẽ giới thiệu cho các em cách chọn mẫu cùng
ART.
3. Các hoạt động:
a. Hoạt động 1: Khởi động cửa sổ tranh vẽ
mới.
- Mở tranh tô màu, chọn công cụ tranh mới.
GV:Làm mẫu cho học sinh quan sát.

GV: Nhấp chuột chọn biểu tượng chú hề.

GV: Nhấp chuột chọn biểu tượng hình đã được
tô màu hoặc chỉ là hình trắng đen. Sau đó chọn
mẫu vẽ bằng cách nhấp chuột.

4

Giáo viên: Bùi Công Toàn

4

-

Ổn định.

-

Lắng nghe.

-

Chú ý lắng nghe.

-

Quan sát và thực hành.

-

Lắng nghe, quan sát và thực hành.

-

Lắng nghe quan sát và thực hành.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

-

Lắng nghe, quan sát và thực hành.

-

Lắng nghe và trả lời

-

Quan sát và lắng nghe.

-

Lắng nghe.

b. Hoạt động 2: Tô màu cho tranh
GV: Sau khi đã chọn mẫu xong, em có thể tô
màu theo ý thích.

c. Hoạt động 3: Tìm hiểu phần mềm
GV: Em thử tìm hiểu xem làm thế nào để xóa
một mẫu đã đưa vào trang vẽ?

d
. hoạt động 4: Em có biết
GV: Em có thể làm thêm các biểu tượng vào bộ
tranh tô màu có sẵn.
e. Hoạt động 4: Nhận xét
GV: Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.
- Nhắc lại các bước chọn mẫu cho học sinh.
- Nhận xét tiết học.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Thực hiện các thao tác cơ bản trên Art.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
5

Giáo viên: Bùi Công Toàn

5


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tuần ……….
Ngày dạy:……..
Bài 13: VẼ HÌNH CÙNG ART
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:
6

Giáo viên: Bùi Công Toàn

6


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

* Kiến thức:
- Hoàn tất bài học này, các em có thể tự sử dụng những hình đơn giản có
sẵn để vẽ nên một số bức tranh đơn giản, sau đó tô màu theo ý thích.
* Kỹ năng:
- Khởi động được cửa sổ tranh vẽ mới.
- Tô màu cho tranh.
* Thái độ:
- Học sinh ham học, hăng say với bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN TIẾN HÀNH
*Giáo viên:
- Giáo án, tài liệu ( luyện tập tin học 1 ), phòng máy, chuẩn bị sẵn phần
mềm ART , các hình ảnh trong SGK.
*Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- Nêu vấn đề, gợi mở, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ
- Ổn định lớp.
- kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Các em đã được làm quen với phần mềm ART,
tô màu và chọn mẫu cùng ART ở tiết học trước.
bài học hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em cách
vẽ hình cùng ART.
3. Các hoạt động
a. Hoạt động 1: Khởi động cửa sổ vẽ tranh mới.
- Mở tranh tô màu chọn công cụ tranh mới
- Giáo viên thực hành cho học sinh quan sát.

GV: Nhấp chuột chọn biểu tượng hình cơ bản.

7

Giáo viên: Bùi Công Toàn

7

-

Ổn định.

-

Lắng nghe.

-

Chú ý lắng nghe.
Quan sát và thực hành.

-

Lắng nghe, quan sát và thực hành.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

GV: Nhấp chuột chọn biểu tượng hình màu, trắng
đen, hai chiều hoặc ba chiều. Sau đó chọn mẫu vẽ
bằng cách nhấp chuột.

b. Hoạt động 2: Tô màu cho tranh.
GV: Sau khi đã vẽ xong, em có thể tô màu theo ý
thích.
Giáo viên làm mẫu cho học sinh quan sát.

c. Hoạt động 3: Tìm hiểu phần mềm
GV: Em thử tìm hiểu xem công cụ hình chiếc cọ
vẽ có tác dụng gì?

8

Giáo viên: Bùi Công Toàn

8

-

Lắng nghe.

-

Quan sát và thực hành.

-

Quan sát và trả lời.

-

Chú ý lắng nghe.

-

Lắng nghe.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

d. Hoạt động 4: Em có biết
GV: Em có thể vẽ thêm các chi tiết mới vào bộ
tranh tô màu có sẵn.
e. Hoạt động 5: Nhận xét
GV: Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.
- Nhắc lại các bước vẽ hình cho học sinh.
- Nhận xét tiết học.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Thực hiện các thao tác cơ bản trên Art.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Tuần ….
Ngày dạy:……
Bài 14: TRÒ CHƠI RÈN LUYỆN CLICKOMANIA
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Kiến thức:
- Hoàn tất bài học này, các em có thể cùng bạn thư giãn sau giờ học, đồng
thời rèn luyện óc quan sát và khả năng sử dụng chuột máy tính của mình.
* Kỹ năng:
- Khởi động được trò chơi.
- Trải nghiệm.
* Thái độ:
- Học sinh ham học, hăng say với bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN TIẾN HÀNH
9

Giáo viên: Bùi Công Toàn

9


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

*Giáo viên:
- Giáo án, tài liệu ( luyện tập tin học 1 ), phòng máy,phần mềm trò chơi,
các hình ảnh trong SGK.
*Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- Nêu vấn đề, gợi mở, giải quyết vấn đề.
- IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ
- Ổn định lớp.
- kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Các em đã được làm quen với rất nhiều phần
mềm trò chơi trên máy tính, điện thoại. Bài học
hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em trò chơi rèn
luyên Clickomania.
3. Các hoạt động
a. Hoạt động 1: Khởi động trò chơi
- Nhấp đôi vào biểu tượng trò chơi trên màn
hình.
Giáo viên làm mẫu cho học sinh quan sát.

-

Ổn định.

-

Chú ý lắng nghe.

-

Lắng nghe.

-

Quan sát và thực hành.

-

Lắng nghe và quan sát.

-

Quan sát và thực hành.

GV: Nếu các em muốn kết thúc trò chơi, các em
nhấp vào biểu tượng dấu X để kết thúc trò chơi.

10

Giáo viên: Bùi Công Toàn

10


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

b. Hoạt động 2: Trải nghiệm
GV: Các em nhấp chuột vào những quả bóng
cùng màu nằm cạnh nhau để lấy bóng đi.

-

Lắng nghe.

-

Lắng nghe.

c. Hoạt động 3: Em có biết
GV: Em chỉ nên chơi trò chơi trong một thời
gian ngẵn để giữ gìn sức khỏe, nên dành nhiều
thời gian cho việc học.
d. Hoạt động 4: Nhận xét
GV: Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.
- Nhận xét tiết học.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Thực hiện rèn luyện trò chơi Clickomania.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

11

Giáo viên: Bùi Công Toàn

11


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần …..
Ngày dạy:….
Bài 15: TRÒ CHƠI TRÍ TUỆ TANGRAM
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Kiến thức:
- Hoàn tất bài học này, các em có thể cùng bạn thư giãn sau giờ học, đồng
thời rèn luyện trí thông minh và khả năng sử dụng chuột máy tính của mình.
* Kỹ năng:
- Khởi động được trò chơi.
- Trải nghiệm.
* Thái độ:
- Học sinh ham học, hăng say với bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN TIẾN HÀNH
*Giáo viên:
- Giáo án, tài liệu ( luyện tập tin học 1 ), phòng máy,phần mềm trò chơi,
các hình ảnh trong SGK.
*Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- Nêu vấn đề, gợi mở, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

12

Giáo viên: Bùi Công Toàn

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

12


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

1. Bài cũ
- Ổn định lớp.
- kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Ở bài học trước các em đã được làm quen với trò
chơi rèn luyện Clickomania. Bài học hôm nay cô sẽ
giới thiệu cho các em thêm một trò chơi mới đó là
trò chơi trí tuệ tangram.
3. Các hoạt động
a. Hoạt động 1: Khởi động trò chơi
- Nhấp đôi vào biểu tượng trò chơi trên màn hình.
Giáo viên làm mẫu cho học sinh quan sát.

-

Ổn định.

-

Chú ý lắng nghe.

-

Lắng nghe.

-

Quan sát và thực hành.

-

Quan sát và thực hành.

-

Lắng nghe, quan sát và thực hành.

- Các em có thể Click để chọn độ khó của trò chơi.

b. Hoạt động 2: Trải nghiệm
GV: Em hãy dùng chuột kéo những mẫu hình màu
tương ứng vào mẫu màu trắng thích hợp, khi ráp
hoàn tất sẽ kết thúc màn chơi.
VD:

13

Giáo viên: Bùi Công Toàn

13


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

GV: Nhấp chuột trái vào một hình để chọn, nhấp
chuột phải sau khi đã chọn hình để xoay hình. Để
thả hình vào ô trống, em nhấp chuột trái một lần
nữa.
-

Quan sát và thực hành.

c. Hoạt động 3: Nhận xét
GV: Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.
- Nhận xét tiết học.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Thực hiện làm những bài ở mức độ khó.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
14

Giáo viên: Bùi Công Toàn

14


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần …
Ngày dạy:….
Bài 17: LÀM QUEN VỚI BÀN PHÍM MÁY TÍNH
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Kiến thức:
- Hoàn tất bài học này, các em có thể phân biệt các vị trí cần chú ý trên
bàn phím, biết được cách sử dụng bàn phím hợp lí.
* Kỹ năng:
- Tìm hiểu về bàn phím.
- Cách đặt tay trên bàn phím.
* Thái độ:
- Học sinh ham học, hăng say với bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN TIẾN HÀNH
*Giáo viên:
- Giáo án, tài liệu ( luyện tập tin học 1 ), phòng máy, các hình ảnh trong
SGK.
*Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- Nêu vấn đề, gợi mở, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ
- Ổn định lớp.
- kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Các em đã được làm quen với bàn phím ở nhà
mình, ở trường học. Tuy nhiên các em vẫn còn gặp
khó khăn khi đặt được bàn tay lên các phím sao cho
thoải mái dễ dàng, không bị mỏi. Bài học hôm nay
cô sẽ giúp các em làm được điều đó.
3. Các hoạt động
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu về bàn phím
GV : Lấy hình ảnh minh họa.

15

Giáo viên: Bùi Công Toàn

15

-

Ổn định.

-

Chú ý lắng nghe.

-

Quan sát.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1
-

Chú ý lắng nghe và trả lời:
Để nhập chữ và số.

- Lắng nghe và trả lời:
Gồm có phím chữ, phím số, phím điều khiển, phím chức
năng.
- Lắng nghe.
GV: chúng ta thường dùng bàn phím để làm gì?
GV: Các em quan sát trên bàn phím và cho cô biết
bàn phím gồm có những loại phím nào?
GV chốt lại: Trên bàn phím của chúng ta có rất
nhiều loại phím như phím chữ, phím số, phím điều
khiển, phím chức năng.
- Giáo viên: Bàn phím được chia làm nhiều khu
vực, các khu vực chính chúng ta cần nhớ là:
+ Hàng phím trên.
+ Hàng phím cơ bản.
+ Hàng phím số.

-

Chú ý lắng nghe.

-

Quan sát.

b. hoạt động 2: Đặt tay trên bàn phím máy tính.
- Sử dụng máy tính cần đặt tay sao cho đúng tư
thế, giống như hình vẽ dưới đây:

-

Lắng nghe và quan sát.

c. Hoạt động 3: Vị trí các ngón tay trên bàn phím.
- Yêu cầu học sinh quan sát hình ảnh các ngón tay
và đặt tay đúng theo mẫu, bắt đầu tử hai ngón tay
trỏ của hai bàn tay.

-

Quan sát.

16

Giáo viên: Bùi Công Toàn

16


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

GV chốt lại: tại hàng phím cơ bản.
Ngón trỏ của bàn tay trái đặt vào phím F, bốn ngón
còn lại đặt vào các phím tương ứng là D, S, A.
Ngón trỏ của bàn tay phải đặt vào phím J, bốn ngón
còn lại đặt vào các phím tương ứng là K, L, ;
Hai ngón tay cái đặt ở phím cách.
Đặt tay theo đúng màu ở hình ảnh trên.
d. Hoạt động 4: Tự khám phá.
GV: hai phím F và J có sự khác biệt gì so với các
phím còn lại.
e. Hoạt động 5: Nhận xét
GV: Nhận xét quá trình thực hành của học sinh.
- Nhận xét tiết học.

-

Lắng nghe.

-

Quan sát hình ảnh và trả lời.

-

Lắng nghe.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Thực hiện các thao tác gõ phím.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

17

Giáo viên: Bùi Công Toàn

17


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần:……
Ngày dạy:……….
Bài 18: LÀM QUEN VỚI PHẦN MỀM TEACH TYPING
HÀNG PHÍM CƠ BẢN A, S, L VÀ DẤU “ ;”
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Kiến thức:
- Hoàn tất bài học này, các em biết cách rèn luyện kĩ năng gõ bốn phím
trên hàng phím cơ bản A, S, L, “ ;”.
* Kỹ năng:
- làm quen với phần mềm.
- Thực hành với bốn phím cơ bản.
* Thái độ:
- Học sinh ham học, hăng say với bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN TIẾN HÀNH
*Giáo viên:
- Giáo án, tài liệu ( luyện tập tin học 1 ), phòng máy, các hình ảnh trong
SGK.
*Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
18

Giáo viên: Bùi Công Toàn

18


Trường tiểu học Lê Quý Đôn
-

Giáo án tin học lớp 1

Nêu vấn đề, gợi mở, giải quyết vấn đề.

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ
- Ổn định lớp.
- kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Ở bài học trước cô đã giới thiệu cho các em
làm quen với bàn phím máy tính và cách đặt tay
lên bàn phím. Bài học này cô sẽ giới thiệu cho
các em làm quen với phần mềm typing và cách
gõ 4 phím A, S, L, “;”.
3. Các hoạt động
a. Hoạt động 1: Phần mềm Teach Typing
- Khởi động phần mềm teach typing, nhấp
chọn ok để bắt đầu.
Giáo viên thực hành cho học sinh quan sát.

b. Hoạt động 2: Làm quen với cửa sổ chính
- Yêu cầu học sinh quan sát vào màn hình
chính.

GV:
- Typist information: thông tin về người sử
dụng.
- how to type: hướng dẫn sử dụng.
- Take a lesson: Bắt đầu bài học.
- Take a test: Kiểm tra.
- View result: Xem kết quả.
- Play a game: các trò chơi nâng cao tốc độ gõ
chữ.
- Exit: Thoát khỏi chương trình.

19

Giáo viên: Bùi Công Toàn

19

-

Ổn định.

-

Chú ý lắng nghe.

-

Quan sát và thực hành.

-

Quan sát.

-

Chú ý lắng nghe.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

c. Hoạt động 3: khởi động bài tập
GV:
B1: nhấp chuột chọn Take A lesson, để chọn
một bài tập mới.
B2: Nhấp chọn Take Lesson để bắt đầu thục
hành bài tập số 1.

d. Hoạt động 4: thực hành bốn phím cơ bản A,
S, L, “;”
- Nhấp chuột chọn Start Lesson để bắt đầu bài
tập.

GV chốt lại: tại hàng phím cơ bản.
Ngón út của tay trái đặt vào phím A, ngón áp út
đặt phím S.
Ngón út của tay phải đặt phím “;”, ngón áp út
đặt phím L.
Hai ngón tay cái đặt ở phím cách.
Đặt tay theo đúng màu ở hình ảnh trên.
e. Hoạt động 5: Nhận xét
- Giáo viên: Nhận xét quá trình thực hành của
học sinh.
- Nhận xét tiết học.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
20

Giáo viên: Bùi Công Toàn

20

-

Lắng nghe, quan sát và thực hành.

-

Quan sát và thực hành.

-

Lắng nghe, quan sát và thực hành.

-

Lắng nghe.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

- Thực hiện các thao tác gõ phím.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

21

Giáo viên: Bùi Công Toàn

21


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

Tuần :…….
Ngày dạy:……
Bài 19: HÀNG PHÍM CƠ BẢN D, F, J, K
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Kiến thức:
- Hoàn tất bài học này, các em biết cách rèn luyện kĩ năng gõ bốn phím
trên hàng phím cơ bản D, F, J, K
* Kỹ năng:
- làm quen với phần mềm.
- Thực hành với bốn phím cơ bản.
* Thái độ:
- Học sinh ham học, hăng say với bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN TIẾN HÀNH
*Giáo viên:
- Giáo án, tài liệu ( luyện tập tin học 1 ), phòng máy, các hình ảnh trong
SGK.
*Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- Nêu vấn đề, gợi mở, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

1. Bài cũ
- Ổn định lớp.
- kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Ở bài học trước cô đã giới thiệu cho các em làm
quen với phần mềm typing và cách gõ 4 phím A, S,
L, “;”. Bài học hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em
làm quen với hàng phím cơ bản D, F, J, K.
3. Các hoạt động
a. Hoạt động 1: Tìm hiểu Phím cơ bản D, F, J, K.
- Giáo viên: các em quan sát vào bàn phím để tìm ra
các phím trên hàng cơ sở được gõ bằng những ngón
tay nào?
GV nhận xét.
b. Hoạt động 2: Thực hành
- Giáo viên: khởi động phần mềm Teach Typing.

22

Giáo viên: Bùi Công Toàn

22

-

Ổn định.

-

Chú ý lắng nghe.

-

Quan sát và trả lời:
Gồm phím D, F, J, K.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

B1: Chọn Take a lesson.
B2: Chọn Change.
B3: Chọn Learning D, F, J, K.
B4: Chọn OK.
B5: Chọn Take lesson.

GV chốt lại: tại hàng phím cơ bản.
Ngón giữa của tay trái đặt phím D, ngón trỏ đặt phím
F.
Ngón giữa của tay phải đặt phím J, ngón trỏ đặt phím
K.
Hai ngón tay cái đặt ở phím cách.
c. Hoạt động 3: Nhận xét
- Giáo viên: Nhận xét quá trình thực hành của học
sinh.
- Nhận xét tiết học.

-

Lắng nghe, quan sát, thực hành.

-

Chú ý lắng nghe, thực hành.

-

Lắng nghe.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Thực hiện các thao tác gõ phím.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Tuần ……..
Ngày dạy:………..
Bài 20: HÀNG PHÍM CƠ BẢN G, H
I . MỤC TIÊU BÀI HỌC:
* Kiến thức:
23

Giáo viên: Bùi Công Toàn

23


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

- Hoàn tất bài học này, các em biết cách rèn luyện kĩ năng gõ hai phím
trên hàng cơ bản G, H.
* Kỹ năng:
- làm quen với phần mềm.
- Thực hành với hai phím cơ bản.
* Thái độ:
- Học sinh ham học, hăng say với bài học.
II. PHƯƠNG TIỆN TIẾN HÀNH
*Giáo viên:
- Giáo án, tài liệu ( luyện tập tin học 1 ), phòng máy, các hình ảnh trong
SGK.
*Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập.
III. CÁCH THỨC TIẾN HÀNH
- Nêu vấn đề, gợi mở, giải quyết vấn đề.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
1. Bài cũ
- Ổn định lớp.
- kiểm tra vở.
2. Bài mới:
Ở bài học trước cô đã giới thiệu cho các em làm
quen với phần mềm typing và cách gõ 4 phím A, S,
L, “;”. Bài học này cô sẽ giới thiệu tiếp cho các em
hàng phím cơ bản với hai phím G và H.
3. Các hoạt động
A. Hoạt động 1: Tìm hiểu hai phím cơ bản G, H.
- Giáo viên: các em quan sát vào bàn phím để tìm ra
các phím trên hàng cơ sở được gõ bằng những ngón
tay nào?
GV nhận xét.
b. hoạt động 2: Thực hành
- Giáo viên: Các em hãy khởi động phần mềm teach
typing và thực hành ở bài tập thứ ba.

24

Giáo viên: Bùi Công Toàn

24

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
-

Ổn định.

-

Chú ý lắng nghe.

-

Quan sát và trả lời:
Gồm hai phím đó phím G và H.

-

Lắng nghe, quan sát, thực hành.


Trường tiểu học Lê Quý Đôn

Giáo án tin học lớp 1

GV chốt lại: tại hàng phím cơ bản.
Ngón trỏ tay trái đặt phím G
Ngón trỏ tay phải đặt phím H
Khi vừa gõ xong chữ cái G hay H, các ngón tay trỏ
phải rút trở về lại vị trí ban đầu.
c. Hoạt động 3: Nhận xét
- Giáo viên: Nhận xét quá trình thực hành của học
sinh.
- Nhận xét tiết học.

-

Lắng nghe, quan sát.

-

Lắng nghe.

4. Củng cố và bài tập.
- Nhắc lại trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà.
- Thực hiện các thao tác gõ phím.
V: RÚT KINH NGHIỆM.
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

25

Giáo viên: Bùi Công Toàn

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x