Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 9 (14)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 9
Bài 20. VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG.
Câu 1: Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Hồng?
a. Mật độ dân số cao nhất
b. Năng suất lúa cao nhất
c. Đồng bằng lớn nhất
d. Cả 3 ý đều sai.
Câu 2: Vùng Đồng bằng Sông Hồng tiếp giáp các vùng kinh tế:
a. 2 vùng
b. 3 vùng
c. 4 vùng
d. 5 vùng.
Câu 3: Loại tài nguyên quý giá nhất của vùng là:
a. Khí hậu
b. Địa hình
c. Phù sa
d. Khoáng sản.
Câu 4: Cần đặt vấn đề bảo vệ nghiêm ngặt đê Sông Hồng vì:
a. Nước sông rất lớn
b. Nước sông chảy mạnh
c. Nước sông nhiều phù sa

d. Đáy sông cao hơn mặt ruộng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×