Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (1)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 25. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM.
Câu 1: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam trải qua các giai đoạn:
a. 2 giai đoạn
b. 3 giai đoạn
c. 4 giai đoạn
d. 5 giai đoạn.
Câu 2: Mảng kiến tạo Hà Nội và Tây Nam Bộ được hình thành ở giai đoạn kiến tạo nào?
a. Tiền Cam-Bri
b. Cổ kiến tạo
c. Tân kiến tạo
d. Cả ba giai đoạn trên.
Câu 3: Lãnh thổ Việt Nam được tạo dần qua các giai đoạn kiến tạo nào?
a. Tiền Cam-Bri
b. Cổ kiến tạo
c. Tân kiến tạo
d. Cả ba giai đoạn trên.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×