Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (30)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 35. THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU, THUỶ VĂN VIỆT NAM.
Câu 1: Vào mùa gió Đông Bắc, khu vực có khí hậu lạnh nhất nước ta là:
a. Vùng núi Đông Bắc
b. Vùng núi Tây Băc
c. Đồng bằng sông Hồng
d. Dãy Trường Sơn Bắc.
Câu 2: Từ tháng 11 đến tháng 4 là khoảng thời gian thịnh hành của gió:
a. Tây Bắc
b. Đông Bắc
c. Đông Nam
d. Tây Nam.
Câu 3: Nhận định nào không đúng với đặc điểm lũ ở Đồng bằng Sông Cửu Long:
a. Lũ lên chậm
b. Lũ rút chậm
c. Bồi đắp nhiều phù sa
d. Thường là dạng lũ quét.
Câu 4: Mùa lũ và mùa mưa ở nước ta có đặc điểm:
a. Luôn trùng nhau
b. Không trùng nhau
c. Mùa lũ có trước

d. Không hoàn toàn trùng nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×