Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (24)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 38. BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM.
Câu 1: Tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị trên những mặt nào?
a. Kinh tế

b. Văn hoá

c. Du lịch

d. Cả 3 giá trị trên.

Câu 2: Nguồn tài nguyên sinh vật nước ta giảm sút nghiêm trọng là do:
a. Phá rừng làm nương rẫy

b. Khai thác quá mức

c. Cháy rừng, chiến tranh

d. Tất cả các ý trên.

Câu 3: Để bảo vệ và phát triển sinh vật được tốt chúng ta cần:

a. Khai thác đi đôi với bảo vệ
b. Thành lập các khu bảo tồn
c. Xây dựng các mô hình nông – lâm – ngư kết hợp
d. Tất cả các ý trên.
Câu 4: Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm sinh vật Việt Nam?
a. Đa dạng nhưng không vô tận

b. Rừng ngày càng mở rộng

c. Một số loài có nguy cơ tuyệt chủng

d. Rừng giảm sút nghiêm trrọng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×