Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (23)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 36. ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM.
Câu 1: Một loại đất được hình thành, yếu tố quan trọng nhất là:
a. Địa hình

b. Thời gian

c. Đá mẹ

d. Tác động của con người.

Câu 2: Lớp vỏ phong hoá của thổ nhưỡng nước ta dày là do:
a. Đá mẹ dễ phong hoá

b. Nằm trong khu vực nhiệt đới

c. Địa hình dốc

d. Thời gian hình thành lâu.

Câu 3: Ở nước ta có mấy nhóm đất chính?

a. 3 nhóm

b. 4 nhóm

c. 5 nhóm

d. 6 nhóm

Câu 4: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là:
a. Phù sa

b. Feralit

c. Mùn núi cao

d. Cả 3 nhóm bằng nhau.

Câu 5: Các loại cây công nghiệp ( chè, cà phê…) phù hợp nhất với loại đất nào?
a. Phù sa

b. Feralit

c. Mùn núi cao

d. Trồng tốt ở các nhóm đất trên.

Câu 6: Loại đất mùn núi cao được dùng vào mục đích:
a. Trồng cây công nghiệp

b. Trồng rừng đầu nguồn

c. Trồng cây ăn quả

d. Ý a, b đúng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×