Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 8 (20)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 8
Bài 21. CON NGƯỜI VÀ CÁC MÔI TRƯỜNG ĐẠI LÝ.
Câu 1: Hoạt động kinh tế của con người phụ thuộc chặt chẽ vào môi trường là:
a. Nông nghiệp
b. Công nghiệp
c. Dịch vụ
d. Cả ba hoạt động trên.
Câu 2: Hoạt động kinh tế ít phụ thuộc vào môi trường của con người là:
a. Nông nghiệp
b. Công nghiệp
c. Dịch vụ
d. Cả ba hoạt động trên.
Câu 3: Lúa mì được trồng chủ yếu ở môi trường nào?
a. Đới nóng
b. Đới lạnh
c. Đới ôn hoà
d. Vùng cực.
Câu 4: Những hoạt động công nghiệp nào sau đây làm biến đổi mạnh mẽ môi trường?
a. Khai thác than
b. Khai thác dầu khí
c. Khai thác gỗ

d. Cả ba hoạt động trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×