Tải bản đầy đủ

Quản lý trường hợp đối với người cai nghiện ma túy từ thực tiễn tại trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội tỉnh tiền giang

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM
HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI

PHAN THANH VÂN

QUẢN
TR ỜN H P ỐI VỚI N
ỜI CAI N HIỆN
AT
TỪ TH C TIỄN TRUN T
CH A ỆNH IÁO DỤC - AO ỘN XÃ HỘI TỈNH TIỀN IAN

Chuyên ngành: Công tác xã hội
ã số

: 60.90.01.01

UẬN VĂN THẠC SĨ CÔN

N


TÁC XÃ HỘI

ỜI H ỚN DẪN KHOA HỌC:
P S. TS. Ê THỊ HOÀI THU

HÀ NỘI - 2016


ỜI CA

T

OAN

L
C

ệ ,

K


L
T

-L

C

T-TÁC


IẢ UẬN VĂN

Phan Thanh Vân


ỜI CẢ

N

T

-

TT

P S TS L T

H

C

C

T
L

T
Q

T

T

CH

ệ C

K

ASI P

L

Q
T

C

ệnh-

-L

T
L
M

ệ LT
T

c
T

C

T
TÁC

IẢ UẬN VĂN

Phan Thanh Vân


ỤC ỤC
Ở ẦU .......................................................................................................... 1
Chương 1: NH N VẤN Ề
UẬN VỀ QUẢN
TR ỜN H P
ỐI VỚI N
ỜI CAI N HIỆN A T
............................................... 13
K

........ 13
N

....... 14
N

..... 18
1.4. K

....... 23
C

.......................................................................................................... 29
Chương 2: TH C TRẠN QUẢN
TR ỜN H P ỐI VỚI
N
ỜI CAI N HIỆN A T
TẠI TRUN T
CH A ỆNHIÁO DỤC- AO ỘN XÃ HỘI TỈNH TIỀN IAN ......................... 37

T
...... 37
T

T
C
ệ -Giáo
-L
T
......................................................... 38
T

T
T
ang ....................................... 46
N


T
T
............................ 53
Chương 3: ỊNH H ỚN VÀ IẢI PHÁP NHẰ N N CAO HIỆU
QUẢ QUẢN
TR ỜN H P ỐI VỚI N
ỜI CAI N HIỆN A
T
TẠI TRUN T
CH A ỆNH- IÁO DỤC- AO ỘN XÃ
HỘI TỈNH TIỀN IAN ............................................................................ 59


T
C - -L XH
T
.................................... 59


T
T
....................................... 65
KẾT UẬN .................................................................................................... 74
DANH ỤC TÀI IỆU THA KHẢO ..................................................... 76
PHỤ LỤC


DANH

QLTH

Q

NVQLTH

N

CNMT

C

NNMT

N

CTXH

C

ỤC CÁC CH

VIẾT TẮT
UBND
PCTNXH

PL T &XH

L

-T

TTCB-GD-L XH

T

C

KH

K

X
ệ -

-L


DANH
ảng 2.1: Tổng h

thống

ỤC ẢN

người nghiện

ảng 2.2: Sự ch nh lệch về giới tính c
ảng 2.3: Trình độ học vấn c
ảng 2.4: Tuổi c
ại

ảng 2.7: Nhu cầu về

t

ảng 2.8: Nhu cầu học nghề/l

người c i nghiện

...................................43
t

............................44

t

..................................47

nghề ................................................................48
vấn .....................................................49

t xã hội .......................................................................49

ảng 2.11: Thực hiện việc đánh giá nhu cầu v c ng xâ
gi

....................42

ng ..........................................46

người c i nghiện

ảng 2.9: Nhu cầu về l i ích tr ng th
ảng 2.10: Nhu cầu về

t

t

........................................................44

người c i nghiện s
t c

tỉnh ..............................38

người c i nghiện

người c i nghiện
t

c

người c i nghiện

ảng 2.5: Tình trạng hôn nhân c
ảng 2.6:

t

ựng

h ạch tr

người c i nghiện.............................................................................................50

DANH
iểu đồ 2.1: ình quân thu nhậ c

ỤC IỂU Ồ
người c i nghiện

t

..........................45


MỞ ẦU
1.Tính cấ thi t c

đề t i

M

Vệ N

a.

Vệ N

i nghiệ

N

00

soát c a B Công an c
xu t hiện
s

tu
e

C

A

e

l p trẻ: 76% trongM ”

e C

e ATS

. Ph n l

c biệt là
ng th n

ệc ki m soát c

t hiện ngày càng nhi
quan chi 35 tu i. Ngoài nghiện thu c phiện, heroin, nghiện

ma túy t ng h p, nhóm ch t kích thích d
e

e
i nghiệ

m i thành ph n xã h i, m i l a tu i song ch y u

i nghiệ

Me

ai sau

i s d ng ma túy t ng h p g p ph i v

e

v

m pháp lu t nh
i s ng xã h i [3, tr. 2]. T

ng nghiêm tr


e


ỷ ệ

L


0

4, tr. 5].

e


0

CT

C

ệ Q


Vệ N

6 Q -TTg0 0 N


NQ-CP, ngày 26/12/2014

TQ


:H

ma túy;

; tình t
CNMT…


T


’.
1


T

C-L

-T


e

Vệ
CNMT

T

T
0 0
a Trung tâm, e


V.:
- Giáo


2. Tình hình nghi n cứu c
2.1. NM
H

đề t ie

-

e
H
N

ngh ệ

nên

c.

T

,
,


g
ệ ,2
“ H ze e

e

g
H ze e

ỷ ệ

e


e

0W

M

Re e

0

Me
Ne
K ee H H

m

K ee L L

M e

(2002),

C

Y

C

NNMT


CNMT tT
NNMTNNMT
nNNMT
H

NNNMT
ư

CNMT

.


C
T
Je

e M Ke

c

ch [20].
L H

C

C

0 0

3

NNMT
NNMT
NNNMT

eN

e
[18]. N
gNNMT

NNMT

e
NM

T


NNMT

2.2. N.Q

Vệ N

NNMT
Qg:Teệu
ệ …

C
cai
Vệ N
:H

cho NNMTNNMTNNMTNNMT

ệ .S
-

ư

ư
ư
00 “C

ư

ạ d

s

k

đượả p p ạ
p ụ

ư

ồ”N


4

ễ V

M

00
NNMT


Ksau ng ệma túyỷ ệ

T


T

NH

T

ệ [12].

00

T

Q
do

nhiễ :

…[13]. K
NNMT.


ý ọ

p ố ồC íM

dụư
PX

HT

00


C


ông làm

e

công hay khô


pháp tâm lý [1].
N
X

C


C e

-

0

-T
5

L

NNMT cho
N

C


ệ h

NNMT [2]. T

e
N

- ư

đ

đư

p p

ư
T

P

T

M

H

túy nhân cách và hoàn ả

00xã ộ ”T

ma tuý -

a NNMT,


K


T
-T

ệ CNMTK


NNMT
[9].
N
H

:

K

p

N

pý xã ộ
K

Tư
S

N

e e00


o[7:


C

e
6


n

T
NNMT.

2.3. N


:

Vệ N
T

N

ễ T

H

“Q


TP H C

QLTH

C

M nh
ư

M

TP H

P

.T

ệ TP H

ý dạ

s00
0 000 NNMT v

00

00 - 0 0
CNMT T e

006 TP H C


C

“Q

“C

H

M

g

” [8, tr.17]. M


QLTH

FHI 360 T


e

Q

T


QLTH
N

T

X
0

T
0

M

QLTH

H

P

T

- 0


50 NVQLTH
QLTH
N

C

NVQLTH
T

0
00

NVQLTH
[8, tr. 19 - 20] .

7

-2012, 50


M

QLTH
N

ệ qu,

CNMT


g
[8, tr. 0 N

Vệ N

tâm CB-GD-L XH

:CTrung

ỷ ệ

M


ệ ,

ch

g

:


e.v.v. QLTH

ng

N
T

8, tr. 3].

:
CTT

T

C
T

-L
-

-L

ệ QLTH

CNMTe

theo Q
0 0 TT-

YT- L -T XH

Q

T

Y

L

X

-T

:


(5%).ng c

(30%). G

40%). G(20%).

T
S

-

e
8
trung tâm

,e
T

i,

TTCB-GD-L XH

CNMT
V ệ Nam

QLTH

T ,

N
T

QLTH


CNMT

T

V ệ Nam quan

,

Q

tâm
V
CNMT T

QLTH

,

c đích v nhiệ

3.1. M

CNMT, n

ệ ,

n
3.

QLTH
v nghi n cứu

í

ê

XQLTHCNMT

CNMT

CTXH

CNMT T

nh
“ Q

ngh ệTT

cai


tâm Ch-

- Lao

.

3.2. N

ê+N.
+ Phân

T

T

CGiang.

9

-

- L


+ Nghiên c

CTXH

-L

-

T

+

Giang.ệ q
T

4.

ối tư ng và phạ

H

.

CNMT
ê


T

TTTC -

TTCB-GD-L XH

4.3. P

ê

T

.+N

QLTH

CNMT

TTCB-GD-

T
+T

0

5. Phương há luận v

0 6

0 6

hương há nghi n cứu

5.1. Phương há phân tích t i liệu
:C

L

N

T
QLTH

NCNMT.

-TQLTH

CNMT

.

-C

y.

5.2. Phương há qu n sát
T

e


Q


-

40 /124

-C

L XH

TTCB-GD-L XH- N
L XH

-L

-QLTH
vi nghi n cứu

ê

4.2. K

C

TGiang

4.1. Đ

C

T

QLTH

10

T

.


5.3. Phương há

hỏng vấn sâu
:

+0 L

Trung tâm CB-GD-L XH

+0

T

+0

T

C -GD-L XHn).

T

+05.4. Phương há điều tr

T

ằng ảng hỏi

S
T
CNMT

nh

T

CNMTCNMT. S
6.

nghĩ lý luận v thực tiễn c

6.1. Ý

ĩ

luận văn
QLTH

CNMT

NVQLTH
CNMT

CTXH
ệ CNMT

T

K
QLTH

CTXH
6.2. Ý

:C

CNMT.

ĩCNMT, phù


ỷ ệ

CNMT-

K
CTXHNVCTXH

g

CTXH

NNMT
T

QLTH

11

CNMT sau này.


7. Cơ cấu c
N

P

đề t i
M

M

K... N

P

:

C

: N

q


C

:T


C

Tq
C-

T

-L

:
-L

T


Giang.

12

T

q
C-


Chương 1
NH N

VẤN Ề
ỐI VỚI N

1.1. Khái niệ

UẬN VỀ QUẢN

TR ỜN

ỜI CAI N HIỆN

AT

về quản lý trường h

Q

A

đối với người s

C eM

H P

ng

t

e e
QLTH

eQLTHNCNMT; QLTH

HIV

). C


QLTH
J

QLTH


QLTH
NQLTH

e
Mt

e

].

: “V ệ
” C

I

: “M”. Ballew & Mink: “

không

c
” [17, tr.3]. RQLTH

“H


quy


: 22, tr. 83].
N

A

S

W

e

:“

” 21, tr. 5]

C eM

e e

S

e

A e0

: “ QLTH


13


e

T” [19].

QLTH

:“Q

”.

Q
CTXH


KHQLTH


[11, tr. 11]
1.2. Ngu n tắc quản lý trường h
1.2.1. Ng

ê

đối với người c i nghiện

tK

QLTH
C
NVQLTH
Vệ
S


T

cp cho NVQLTH


KH

1.2

N

êN


M
14


gia
Vệ

NVQLTH
TNVQLTH
KH

1.2.

N

êKHK
CTXH

QLTHKH

KHM

luôn
KH.
N

QLTHKH
KH.KHN

Vệ

QLTH
NVQLTH
1.2

KH

KH

N

QLTH

ê

NKHKH
C

g
KH
e

e

N

15

NVQLTH
KH

1.2.

N

KH

ê
NVQLTH

Nguy

KH

KH
Q
KH N

QLTH

KH
KH.

cho
T

ệ KH
NVQLTH

KH
T

KH

KH

NVQLTH
cho KH

KH
T

KH


NVQLTH
N

NVQLTH

H

QLTH

a

Vệ
1.2

N

ê

.

ê

T

KH, NVQLTH
P

KHKH

c

NVQLTH


NVQLTH
NVQLTH N

NVQLTHC


ân.
l

NVQLTH

NVQLTH

16

KH MNVQLTH

KH


chuyên môn cao.


e

KH

NVQLTH

NVQLTH

KH V ệ


KH.

ê

1.2.7. Nguyê
C

KH K
NVQLTH

KH. KKH

C

QLTH

KH
KH.

1.2.8. N

ê
QLTH

KH
NVQLTH


N
C
e

KH
C

KH

1.2.
Vệ
NVQLTH

e

N

ê

ê


KH


H

17

KH


NVQLTH
H
KH

KH

.

1.3. Nội ung về quản lý trường h
N

đối với người c i nghiện

quy trình


ti n trình QLTH
V

KH


cho NVQLTH

t

KH

.

1.3.1.
dự

1.3.1.1X


KH

NVQLTH

CNMT
KH

KH

NVQLTH


1312

k
QLTH

KH
KH
e

ho KH. D


KH

e
đ ạ

1.3.1.3. C

đ

ượ

M

J

Ce e e

R
0

eI

H

e P

C0e


0

K

p

T
X18

N

ễ T N


M

e


S

e

T


NVQLTH

KH
NVQLTH

1321

đ


KH
NVQLTH

KH

c

M
NVQLTH
N

KH
cc

NVQLTH

KH
đ

1.3.2.2.

c tiêkhi xây

.

ư

C

KH
NVQLTH

g
eS

e

K

tiên

:M
1.3.2.3
N

KH

theo
.ọ dQLTH e
ệc

-X

KH
NVQLTH

.

:

: NVQLTH
.

-H

KH

: NVQLTH

c

,

19

ễ ,

bi t ai


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×