Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (41)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 54: DÂN CƯ XÃ HỘI CHÂU ÂU.
Câu 1: Dân cư Châu Âu chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
a.Môn-gô-lô-it
b.Nê-grô-it c.Ơ-rô-pê-ô-it
d.Ôx-tra-lô-it
Câu 2: Sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa Châu Âu là do :
a. Di dân
b. Chiến tranh
c. Giao lưu
d.Tất cả các ý trên
Câu 3 : Vấn đề đáng quan tâm về dân cư ở Châu Âu là :
a.Quá đông
b.Gia tăng nhanh
c.Già đi
d.Thu nhập thấp
Câu 4 : Dân số Châu Âu già đi biểu hiện qua :
a.Tỷ lệ trẻ em giảm
b.Tỷ lệ quá lao động tăng
c.Tỷ lệ lao động tăng
c.Tất cả các ý trên.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×