Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (37)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 18: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG
ĐỚI ÔN HÒA
Câu 1: Môi trường ôn đới hải dương phù hợp với biểu đồ nào?( SGK – Tr 59)
a. BĐ A
b. BĐ B
c. BĐ C
d. Cả ba biểu đồ.
Câu 2: Môi trường hoang mạc ôn đới phù hợp với biểu đồ nào? ( SGK – Tr 59)
a. BĐ A
b. BĐ B
c. BĐ C
d. Cả ba biểu đồ.
Câu 3: Ở môi trường ôn đới lạnh, thảm thực vật chính là:
a. Rừng lá kim
b. Rừng lá rộng
c. Rừng hỗn giao
d. Cả ba loại rừng.
Câu 4: Lượng khí CO2 ở đới ôn hòa không ngừng tăng lên là do:
a. Sản xuất CN tăng
b. Khí thải ô tô tăng

c. Khí thải sinh hoạt tăng
d. Tất cả các ý trên.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×