Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (24)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 22: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI
Ở ĐỚI LẠNH
Câu 1: Hoạt động kinh tế của người dân đới lạnh là:
a. Chăn nuôi tuần lộc

b. Đánh bắt thủy hải sản

c. Săn bắt hải cẩu, gấu trắng d. Tất cả các ý trên.
Câu 2: Tại sao ở đới lạnh lại có nhiều cá đến sinh sống?
a. Thích nghi tốt
c. Khí hậu thuận lợi

b. Nhiều thức ăn
d. Ít bị săn bắt.

Câu 3: Hai vấn đề bức xúc nhất đề bức xúc nhất đới lạnh là:
a. Khí hậu – tài nguyên

b. Tài nguyên – Nhân lực.


c. Nhân lực – Khoa học

d. Khoa học – Môi trường.

Câu 4: Hãy hoàn thành sơ đồ bằng các cụm từ sau: khí hậu giá lanh, băng tuyết phủ
quanh năm, thực vật rất nghèo nàn, rất ít người sinh sống.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×