Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (20)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 44: KINH TẾ TRUNG VÀ NAM MỸ
Câu 1: Nền NN Trung và Nam Mỹ chậm phát triển là do:
a. Công cụ thô sơ
b. Trình độ sản xuất thấp
c. Chế độ chiếm hữu ruộng đất
d. Khí hậu khắc nghiệt.
Câu 2: Kinh tế Nam Mỹ chậm phát triển, nguyên nhân chính là do:
a. Đông dân
b. Khí hậu khắc nghiệt
c. Bị xâm lược
d. Xung đột tộc người.
Câu 3: Giải pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề ruộng đất ở Nam Mỹ là:
a. Cải cách ruộng đất
b. Khai hoang
c. Mua lại đất đại điền chủ
d. Tất cả các ý trên.
Câu 4: Nền NN của các nước Trung và Nam Mỹ mang tính:
a. Đa canh
b. Chuyên canh
c. Độc canh

d. Xen canh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×