Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (17)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 19: MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC
Câu 1: Diện tích hoang mạc chiếm khoảng bao nhiêu phần diện tích đất nổi thế giới?
a. 1/2
b. 1/3
c. 1/4
d. 2/3.
Câu 2: Diện tích của các hoang mạc ngày nay diễn biến ra sao?
a. Thu hẹp dần
b. Ngày càng mở rộng
c. Giữ nguyên diện tích
d.Đóng băng.
Câu 3: Hoang mạc có diên tích lớn nhất thế giới là:
a. Ôxtraylia
b. Bắc Mỹ
c. Gô-Bi
d. Xahara.
Câu 4: Thực vật sống ở hoang mạc có đặc điểm thích nghi :
a. Lá biến thành gai
b. Thân mộng nước
c. Rễ dài

d. Tất cả.
Câu 5: Loài động vật nào sau đây phát triển mạnh ở hoang mạc?
a. Ngựa
b. Bò
c. Trâu


d. Lạc đà.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×