Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (13)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 32: CÁC KHU VỰC CHÂU PHI
Câu 1: Xét về tự nhiên, kinh tế – xã hội, Châu Phi chia thành mấy khu vực?
a. Hai KV
b. Ba KV
c. Bốn KV
d. Năm KV.
Câu 2: Môi trường lớn nhất ở Bắc Phi là:
a. Xích đạo ẩm
b. Hoang mạc
c. Địa Trung Hải
d. Nhiệt đới.
Câu 3: Dân cư Bắc Phi chủ yếu thuộc chủng tộc:
a. Môn-gô-lô-it
b. Nê-grô-it
c. Ơ-rô-pê-ô-it
d. Ô-xta-lô-it.
Câu 4: Khu vực Bắc Phi có những công trình kiến trúc cổ nổi tiếng:
a. Vạn lý trường thành
b. Kim tự tháp
c. Chùa một cột

d. Đền thờ Patornong.
Câu 5: Dân cư Trung Phi chủ yếu thuộc chủng tộc:
a. Nê-grô-it
b. Môn-gô-lô-it
c. Ơ-rô-pê-ô-it


d. Ôx-tra-lôlit.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×