Tải bản đầy đủ

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lý 7 (11)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÝ 7
BÀI 12: THỰC HÀNH. NHẬN BIẾT ĐẶC ĐIỂM
MÔI TRƯỜNG ĐỚI NÓNG
Câu 1: Môi trường xích đạo ẩm ứng với ảnh nào trong các ảnh A,B,C(SGK-Tr39)
a. Ảnh A
b. Ảnh B
c. Ảnh C
d. Cả 3 ảnh.
Câu 2: Ảnh xa van (SGK – Tr 40) ứng với biểu đồ nhiệt độ va lượng mưa nào?
a. Biểu đồ A
b. Biểu đồ B
c. Biểu đồ C
d. Cả 3 biểu đồ.
Câu 3: Cách ghép đôi nào sau đây là đúng cho biểu đồ lượng mưa và lưu lượng:
a. A+X, C+Y
b. B+X, C+Y
c. B+Y, C+X
d. C+X, A+Y
Câu 4: Trong 5 biểu đồ A,B,C,D,E biểu đồ nào thuộc đới nóng?
a. BĐ A
b. BĐ B

c. BĐC
d. BĐ D
e. BĐ E.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×