Tải bản đầy đủ

Luyện đọc cho học sinh lớp 1 theo Công nghệ giáo dục

1

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

Các nguyên
âm đơn
Phụ Thanh ngang
âm
\
đầu
/
b
?
( bờ)
~
.
ba bà

a

e


ba


bả

bạ

be bê bi bo bô bơ
bè bề bì bò bồ bờ
bé bế bí bó bố bớ
bẻ bể bỉ bỏ bổ bở
bẽ bễ bĩ bõ bỗ bỡ
bẹ bệ bị bọ bộ bợ
cả bé bi bô
bố bé
Bà bế bé, bố bế bi.
Ba bà, ba ạ!

bu bư
bù bừ
bú bứ
bủ bử
bũ bữ
bụ bự
bé bú

a

e

ơ

ca


cả

cạ


ke kê ki co cô cơ
kè kề kì cò cồ cờ
ké kế kí có cố cớ
kẻ kể kỉ cỏ cổ cở
kẽ kễ kĩ cõ cỗ cỡ
kẹ kệ kị cọ cộ cợ
cả ba
bé kể
bó cỏ
Bà ạ, cả cá, cả cà.
Cả ba ca bà ạ!

cu cư
cù cừ
cú cứ
củ cử
cũ cữ
cụ cự
kì cọ

a

e

u

Các nguyên âm
đơn
Phụ âm
đầu c
( cờ)
Âm /c/
đứng
trước
/e//ê//i/
phải viết
bằng con
chữ k
(ca)

Thanh ngang

\
/
?
~
.
ca ba

Các nguyên âm

ê

i

ê

ê

o

i

i

Thanh Nga – 2016 - 2017

ô

o

o

ơ

ô

ô

u

ơ

ư

u

ư

ư


2

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

đơn
Phụ âm Thanh ngang ch ch ch chi ch ch ch
đầu ch
a e ê
o ô ơ
( chờ)
\
ch ch ch chì ch ch ch
à è ề
ò ồ ờ
/
ch ch ch chí ch ch ch
á é ế
ó ố ớ
?
ch ch ch chỉ ch ch ch
ả ẻ ể
ỏ ổ ở
~
ch ch ch chĩ ch ch ch
ã ẽ ễ
õ ỗ ỡ
.
ch ch ch chị ch ch ch
ạ ẹ ệ
ọ ộ ợ
chả cá
chả cá chị Ba chị chi
Chị Chi chê cá.
Các nguyên âm
đơn
Phụ âm Thanh ngang
đầu d
\
( dờ)
/
?
~
.
da cá

a

e

ê

da


dả

dạ

de dê
dè dề
dé dế
dẻ dể
dẽ dễ
dẹ dệ
e dè

i

o

di do
dì dò
dí dó
dỉ dỏ
dĩ dõ
dị dọ
da dẻ

Thanh Nga – 2016 - 2017

ô

ơ

dô dơ
dồ dờ
dố dớ
dổ dở
dỗ dỡ
dộ dợ
bế dê

ch chư
u
ch chừ
ù
ch chứ
ú
ch chử

ch chữ
ũ
ch chự

ba chỗ
u

ư

du dư
dù dừ
dú dứ
dủ dử
dũ dữ
dụ dự
du đủ


3

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

Bé chả e dè.
Dì Chi, dì kể đi dì.

Các nguyên âm
đơn
Phụ âm Thanh ngang
đầu đ
\
( đờ)
/
?
~
.
ca đá

Các nguyên âm
đơn
Phụ âm
đầu g
( gờ)
Âm /g/
đứng

Thanh ngang

\
/

a

e

ê

đa
đà
đá
đả
đã
đạ

đe đê đi đo
đè đề đì đò
đé đế đí đó
đẻ để đỉ đỏ
đẽ đễ đĩ đõ
đẹ đệ đị đọ
ba đá đu đủ
A, ca đá, bà ạ!

đô đơ
đồ đờ
đố đớ
đổ đở
đỗ đỡ
độ đợ
đứ đừ

đu đư
đù đừ
đú đứ
đủ đử
đũ đữ
đụ đự
đo đỏ

a

e

ô

u

ê

i

i

o

o

ô

ơ

ơ

u

ư

ư

ga gh gh ghi go gô gơ gu gư
e ê
gà gh gh ghì gò gồ gờ gù gừ
è ề
gá gh gh ghí gó gố gớ gú gứ
Thanh Nga – 2016 - 2017


4

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

trước
/e//ê//i/
phải viết
bằng con
chữ gh
(gờ kép)

é ế
?
gả gh gh ghỉ gỏ gổ gở
ẻ ể
~
gã gh gh ghĩ gõ gỗ gỡ
ẽ ễ
.
gạ gh gh ghị gọ gộ gợ
ẹ ệ
gà bé
gà gô gồ ghề ghế gỗ
Bé kê ghế dễ ghê

Các nguyên âm
đơn
Phụ âm Thanh ngang
đầu h
\
( hờ)
/
?
~
.
bé hà

a

e

ha


hả

hạ

ê

i

o

ô

ơ

he hê hi ho hô hơ
hè hề hì hò hồ hờ
hé hế hí hó hố hớ
hẻ hể hỉ hỏ hổ hở
hẽ hễ hĩ hõ hỗ hỡ
hẹ hệ hị họ hộ hợ
hê ha
hi hí
hô hố
Bé kể dì hà hả hê.
Bé hà bê ghế, kê ghế.

Thanh Nga – 2016 - 2017

gủ gử
gũ gữ
gụ gự
ghẹ bể

u

ư

hu hư
hù hừ
hú hứ
hủ hử
hũ hữ
hụ hự
hu hu


5

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

Các nguyên âm đơn

Phụ âm
đầu gi
( giờ)

Thanh ngang

\
/
?
~
.
hạ giá

Các nguyên
âm đơn
Phụ
âm
đầu
kh
( khờ)

Thanh ngang

a
gia
già
giá
giả
giã
giạ

a

kh
a
\
kh
à
/
kh
á
?
kh

~
kh
ã
.
kh

kha khá

e ê i o ô ơ
gie giê gi gio giô giơ
giè giề gì giò giồ giờ
gié giế gí gió giố giớ
giẻ giể gỉ giỏ giổ giở
giẽ giễ gĩ giõ giỗ giỡ
giẹ giệ gị giọ giộ giợ
giá cả bà già giò bê
- Bà đã già hả bé?
e ê
i
o ô ơ

kh kh
e ê
kh kh
è ề
kh kh
é ế
kh kh
ẻ ể
kh kh
ẽ ễ
kh kh
ẹ ệ
khe khẽ

khi kh
o
khì kh
ò
khí kh
ó
khỉ kh

khĩ kh
õ
khị kh

khò khè

Thanh Nga – 2016 - 2017

kh kh
ô ơ
kh kh
ồ ờ
kh kh
ố ớ
kh kh
ổ ở
kh kh
ỗ ỡ
kh kh
ộ ợ
khỉ già

u ư
giu giư
giù giừ
giú giứ
giủ giử
giũ giữ
giụ giự
giả da
u

ư

kh khư
u
kh khừ
ù
kh khứ
ú
kh khử

kh khữ
ũ
kh khự

khe đá


6

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

Cá kho khế.
Bà kể khe khẽ để chị ghi.
Các nguyên âm a e ê i o ô ơ u ư
đơn
Phụ âm Thanh ngang la le lê li lo lô lơ lu lư
đầu
\
là lè lề lì lò lồ lờ lù lừ
l( lờ)
/
lá lé lế lí ló lố lớ lú lứ
?
lả lẻ lể lỉ lỏ lổ lở lủ lử
~
lã lẽ lễ lĩ lõ lỗ lỡ lũ lữ
.
lạ lẹ lệ lị lọ lộ lợ lụ lự
là lạ
lê la
lí lẽ
lồ lộ
li kì
Bà ạ, chị chi đi la cà. Chị chỉ la bé, kì ghê!

Các nguyên âm a
đơn
Phụ âm Thanh ngang ma
đầu m
\

( mờ)
/

?
mả
~

.
mạ
cá mè

e

ê

me mê
mè mề
mé mế
mẻ mể
mẽ mễ
mẹ mệ
lề mề

i

o

mi mo
mì mò
mí mó
mỉ mỏ
mĩ mõ
mị mọ
mĩ lệ

Thanh Nga – 2016 - 2017

ô

ơ

mô mơ
mồ mờ
mố mớ
mổ mở
mỗ mỡ
mộ mợ
mơ hồ

u

ư

mu mư
mù mừ
mú mứ
mủ mử
mũ mữ
mụ mự
mụ mị


7

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

Mẹ à, mẹ đi mà chị chả bế bé.
Các nguyên âm a e ê i o ô ơ u ư
đơn
Phụ âm Thanh ngang na ne nê ni no nô nơ nu nư
đầu n
\
nà nè nề nì nò nồ nờ nù nừ
( nờ)
/
ná né nế ní nó nố nớ nú nứ
?
nả nẻ nể nỉ nỏ nổ nở nủ nử
~
nã nẽ nễ nĩ nõ nỗ nỡ nũ nữ
.
nạ nẹ nệ nị nọ nộ nợ nụ nự
na ná
nẻ da
no nê nô đú
nụ lá
Bà kể, bé khệ nệ bê ghế cho cha, cho cả mẹ.

Các nguyên
âm đơn

Phụ
âm
đầu
ng
(ngờ
)

Thanh
ngang

\
/
?

a

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

ng
a
ng
à
ng
á
ng

ngh
e
ngh
è
ngh
é
ngh

ngh
ê
ngh

ngh
ế
ngh

ngh
i
ngh
ì
ngh
í
ngh

ng
o
ng
ò
ng
ó
ng

ng
ô
ng

ng

ng

ng
ơ
ng

ng

ng

ng
u
ng
ù
ng
ú
ng

ngư

Thanh Nga – 2016 - 2017

ngừ
ngứ
ngử


8

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

ỏ ổ ở ủ
~
ng ngh ngh ngh ng ng ng ng ngữ
ã


ĩ
õ ỗ ỡ ũ
.
ng ngh ngh ngh ng ng ng ng ngự
ọ ộ ợ ụ
ngà ngà
lá nghệ
nghỉ hè lá ngô ngủ nghê
Ba mẹ nghỉ: Bà đã già, chả để bà bế bé. Nghỉ hè ba
mẹ để bà đi nghỉ.
Các nguyên
âm đơn

Phụ
âm
đầu
nh
(nhờ
)

a

e

ê

i

Thanh
ngang

o

nh nhe nhê nhi nh
a
o
\
nh nhè nhề nhì nh
à
ò
/
nh nhé nhế nhí nh
á
ó
?
nh nhẻ nhể nhỉ nh


~
nh nhẽ nhễ nhĩ nh
ã
õ
.
nh nhẹ nhệ nhị nh


nhà bé
nhè nhẹ
nhi nhí
- Nhà bà là nhà lá, mẹ nhỉ?
Thanh Nga – 2016 - 2017

ô

ơ

nh nh
ô ơ
nh nh
ồ ờ
nh nh
ố ớ
nh nh
ổ ở
nh nh
ỗ ỡ
nh nh
ộ ợ
nho nhỏ

u

ư

nh
u
nh
ù
nh
ú
nh

nh
ũ
nh


như
nhừ
nhứ
nhử
nhữ
nhự

nhu mì


9

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

Các nguyên âm a e ê i o ô ơ u ư
đơn
Phụ âm Thanh pa pe pê pi po pô pơ pu pư
đầu
ngang
p( pờ)
\
pà pè pề pì pò pồ pờ pù pừ
/
pá pé pế pí pó pố pớ pú pứ
?
pả pẻ pể pỉ pỏ pổ pở pủ pử
~
pã pẽ pễ pĩ põ pỗ pỡ pũ pữ
.
pạ pẹ pệ pị pọ pộ pợ pụ pự
pa - nô
pa - ri pô - lô
pi – gia - ma
Bố mẹ cho bé đi phố, ghé chỗ nghe pi – a – nô.

Các nguyên
âm đơn
Phụ Thanh
âm
ngang
đầu
\
ph
( phờ)
/
?
~

a

e

ê

ph
a
ph
à
ph
á
ph

ph

ph
e
ph
è
ph
é
ph

ph

ph
ê
ph

ph
ế
ph

ph

i

o

ô

ơ

u

ư

phi ph
o
phì ph
ò
phí ph
ó
phỉ ph

phĩ ph

ph
ô
ph

ph

ph

ph

ph
ơ
ph

ph

ph

ph

ph
u
ph
ù
ph
ú
ph

ph

phư

Thanh Nga – 2016 - 2017

phừ
phứ
phử
phữ


10

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

ã ẽ ễ
õ ỗ ỡ ũ
.
ph ph ph phị ph ph ph ph phự
ạ ẹ ệ
ọ ộ ợ ụ
pha phả
phi cơ phì phò phở cá phù phù
Nghỉ lễ, cả nhà bé Pha đi phố cổ. Ở phố có pa – nô,
cà phê, cả phở gà, phở bò.
Các nguyên âm a e ê i o ô ơ u ư
đơn
Phụ âm Thanh ra re rê ri ro rô rơ ru rư
đầu r
ngang
( rờ)
\
rà rè rề rì rò rồ rờ rù rừ
/
rá ré rế rí ró rố rớ rú rứ
?
rả rẻ rể rỉ rỏ rổ rở rủ rử
~
rã rẽ rễ rĩ rõ rỗ rỡ rũ rữ
.
rạ rẹ rệ rị rọ rộ rợ rụ rự
ra rả
rè rè
rò rỉ
rổ khế ru rú
Bà ra hè nhà để nghe ra – đi – ô. Ra – đi – ô rè rè,
bà chả nghe, bà ra ngõ chờ Na. Bà nhớ Na ghê.
Các nguyên âm
đơn
Phụ âm Thanh
đầu s
ngang
( sờ)
\
/

a

e

ê

i

o

sa

sesi

so sô sơ su sưsề
sế
sò sồ sờ sù sừ
só số sớ sú sứ

Thanh Nga – 2016 - 2017

ô

ơ

u

ư


11

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

?
sả sẻ sể sỉ sỏ sổ sở sủ sử
~
sã sẽ sễ sĩ sõ sỗ sỡ sũ sữ
.
sạ sẹ sệ sị sọ sộ sợ sụ sự
sà sã
sè sè
sĩ số
sờ sờ
sù sụ
-Độ ba giờ, cô sẽ ghé nhà Hà, bé cho cô số nhà đi.
-Dạ, số nhà bé là số lẻ, số 3, cô nhé!
Các nguyên âm a e ê i o ô ơ u ư
đơn
Phụ âm Thanh ta te tê ti to tô tơ tu tư
đầu t
ngang
( tờ)
\
tà tè tề tì tò tồ tờ tù từ
/
tá té tế tí tó tố tớ tú tứ
?
tả tẻ tể tỉ tỏ tổ tở tủ tử
~
tã tẽ tễ tĩ tõ tỗ tỡ tũ tữ
.
tạ tẹ tệ tị tọ tộ tợ tụ tự
Đa tạ
te tẽ
ti tỉ
tổ cò
tu hú
Bố đi ô tô, chở cả nhà ra phố, ô tô nhà bé nhỏ, chả
to. Ra phố, mẹ cho bé tò he.
Các nguyên âm
đơn
Phụ âm Thanh
đầu th ngang
( thờ)
\

a

e

ê

i

o

ô

ơ

u

ư

tha the thê thi tho thô thơ thu thư
thà thè thề thì thò thồ thờ thù thừ
Thanh Nga – 2016 - 2017


12

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

/
thá thé thế thí thó thố thớ thú thứ
?
thả thẻ thể thỉ thỏ thổ thở thủ thử
~
thã thẽ thễ thĩ thõ thỗ thỡ thũ thữ
.
thạ thẹ thệ thị thọ thộ thợ thụ thự
thả cá
the thé lơ thơ thô sơ thủ thỉ
Ở ngõ có cỏ, thỏ bé tha hồ mà tha cỏ cho thỏ mẹ.
Các nguyên âm a e ê i o ô ơ u ư
đơn
Phụ âm Thanh ngang tra tre trê tri tro trô trơ tru trư
đầu tr
\
trà trè trề trì trò trồ trờ trù trừ
( trờ)
/
trá tré trế trí tró trố trớ trú trứ
?
trả trẻ trể trỉ trỏ trổ trở trủ trử
~
trã trẽ trễ trĩ trõ trỗ trỡ trũ trữ
.
trạ trẹ trệ trị trọ trộ trợ trụ trự
trà đá
tre trẻ chỉ trỏ nhà trẻ trú ngụ
Mẹ cho bé đi ra phố. Hễ có gì lạ là bé chỉ chỉ, trỏ
trỏ, lạ ghê mẹ nhỉ!
Các nguyên âm a e ê i o ô ơ u ư
đơn
Phụ âm Thanh ngang va ve vê vi vo vô vơ vu tư
đầu v
\
và vè về vì vò vồ vờ vù từ
( vờ)
/
vá vé vế ví vó vố vớ vú tứ
Thanh Nga – 2016 - 2017


13

LUYỆN ĐỌC PHẦN VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1- Công nghệ giáo dục

?
vả vẻ vể vỉ vỏ vổ vở vủ tử
~
vã vẽ vễ vĩ võ vỗ vỡ vũ tữ
.
vạ vẹ vệ vị vọ vộ vợ vụ tự
vã mồ hôi
vò vẽ
ti vi
vở vẽ vu vơ
Bé Chi đi nhà trẻ. Cô cho bé vở vẽ. bé vẽ đủ thứ.
Bé vẽ chú ve, cô vò vẽ, vẽ tủ và vẽ cả cô gà ri.
Các nguyên âm a e ê i o ô ơ u ư
đơn
Phụ âm Thanh ngang xa xe xê xi xo xô xơ xu xư
đầu x
\
xà xè xề xì xò xồ xờ xù xừ
( xờ)
/
xá xé xế xí xó xố xớ xú xứ
?
xả xẻ xể xỉ xỏ xổ xở xủ xử
~
xã xẽ xễ xĩ xõ xỗ xỡ xũ xữ
.
xạ xẹ xệ xị xọ xộ xợ xụ xự
xa xa
xẻ gỗ xỏ chỉ đồ xộ
xù xì
Nhà Hà có thư từ thị xã về. Hà mở ra, đó là thư
chị Trà. Chị Trà hễ đi xa là có thư về cho nhà.

Thanh Nga – 2016 - 2017Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×