Tải bản đầy đủ

phân phổi chương trình địa lý THCS

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 6
Áp dụng từ năm học 2016 – 2017
( Thực hiện theo công văn số 1421/SGDĐT-GDTrH, ngày 07/9/2011 )
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT.
-Tổng số : 26 bài : 22 bài lý thuyết + 4 bài thực hành.
- Học kì I : 19 tuần (1 tiết/tuần) kết thúc ở bài 14 : Địa hình bề mặt Trái Đất (tiếp theo).
- Học kì II : 18 tuần (1 tiết/tuần) : các bài còn lại.

STT

Tên chủ đề

Tiết
PPC
T

Bµi

Tªn bµi d¹y

Néi dung ®iÒu

chØnh vµ
híng dÉn thùc
hiÖn

HỌC KÌ I
CHƯƠNG I. TRÁI ĐẤT
Tiết 1
Tiết 2

Bài 1

Tiết 3

Bài 3

Tiết 4

Bài 4

Tiết 5

Bài 4

Tiết 6

Bài 5

Tiết 7
Tiết 8
Tiết 9

Bài 7

Mở đầu
Vị trí, hình dạng và kích
thước Trái Đất
Tỉ lệ bản đổ

Phương hướng trên bản đổ.
Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí

Phương hướng trên bản đổ.
Kinh độ, vĩ độ và toạ độ địa lí
(tt)
Ký hiệu bản đồ. Cách biểu
hiện địa hình trên bản đồ
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Sự vận động tự quay quanh
trục của Trái đất và các hệ
quả
1

.
Khái niệm bản
đồ dòng 9, 10
từ trên xuống
trang 11:
chuyển sang
dạy ở Bài 3
gộp vào phần
đầu tiên của
mục
Dạy mục 1 và
2
Dạy mục 3

Câu hỏi 1 phần
câu hỏi và bài
tập : không yêu

Thời
lượng


01

Sự vận động
của trái đất
và các hệ
quả.

Tiết 10

Tiết 11

Bài 9

Tiết 12

Bài 10

Tiết 13
02

Cấu tạo bên
trong và các
địa hình
chính của bề
mặt trái đất.

Bài 8
Sự chuyển động của Trái Đất
quanh Mặt Trời.
Hiện tượng ngày, đêm dài
ngắn theo mùa
Cấu tạo bên trong của Trái
Đất
Thực hành: Sự phân bố các
lục địa và đại dương trên bề
mặt Trái Đất

Bài 11

cầu học sinh trả
lời
03 tiết
Câu hỏi 3
phần câu hỏi
và bài tập:
Không yêu cầu
học sinh trả lời
Dạy mục 1.
Mục 2 chuyển
sang bài 10.
Câu 3: Không
yêu cầu học
sinh làm
- Ra các bài tập
tính múi giờ
trên trái đất cho
05 tiết
học sinh làm.

CHƯƠNG II. CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI
ĐẤT
Tiết 14

Bài 12

Tiết 15

Bài 13

Tiết 16

Bài 14

Tiết 17
Tiết 18

Tác động của nội lực và ngoại
lực trong việc hình thành địa
hình bề mặt Trái Đất
Địa hình bề mặt Trái Đất
Dạy luôn phần
1. Bình nguyên
( đồng bằng)
của tiết thứ 2.
Địa hình bề mặt Trái Đất
Dạy mục 2 và
(tiếp theo)
3.
Thời gian còn
lại dành cho
phần Ôn tập.
Ôn tập
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II

Tiết 19

Bài 15

Tiết 20

Bài 16

Tiết 21
Tiết 22

Bài 17
Bài 18

Các mỏ khoáng sản
Thực hành: Đọc bản đồ (lược
đồ) địa hình tỉ lệ lớn
Lớp vỏ khí
Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ Câu hỏi 2
không khí
phần câu hỏi
và bài tập:
Không yêu cầu
học sinh trả lời
2


Khí áp và gió trên Trái Đất
03

Lớp vỏ khí

Tiết 23

Bài 19

Tiết 24

Bài 20

Tiết 25

Bài 21

Tiết 26

Bài 22

Tiết 29

Bài 23

Tiết 30

Bài 24

05

Lớp đất và
lớp vỏ sinh
vật

Sông và hồ

Bài 25

Biển và đại dương
Thực hành: Sự chuyển động
của các dòng biển trong đại
dương

Bài 26

Đất. Các nhân tố hình thành
đất

Lớp nước

Tiết 32

Hơi nước trong không khí.
Mưa
Thực hành: Phân tích biểu đồ Câu 2 và 3:
nhiệt độ, lượng mưa
Không yêu cầu
học sinh làm
Các đới khí hậu trên Trái đất

Kiểm tra 1 tiết

Tiết 28

Tiết 31

06 tiết

Ôn tập

Tiết 27

04

Câu hỏi 3
phần câu hỏi
và bài tập:
Không yêu cầu
học sinh trả lời

Phần c mục 2
bài 24 dạy lí
thuyết xong và
cho học sinh
thực hành.

03 tiết

02 tiết
Tiết 33

Bài 27

Tiết34
Tiết 35

Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố
ảnh hưởng đến sự phân bố
thực, động vật trên Trái Đất
Ôn tập
Kiểm tra học kì II
Ninh Phước ngày 25 tháng 08 năm 2016

DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN VĂN BIÊN
ĐẶNG THÙY NGA
NGUYỄN PHƯỚC VŨ
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 7
Áp dụng từ năm học 2016 – 2017
( Thực hiện theo công văn số 1421/SGDĐT-GDTrH, ngày 07/9/2011 )
3


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT.
- Tổng số 59 bài : 49 bài lý thuyết + 10 bài thực hành.
- Học kì I : 19 tuần (2 tiết/tuần) kết thúc ở bài 33 : Các khu vực Châu Phi (tiếp theo).
- Học kì II : 18 tuần (2 tiết/tuần) : các bài còn lại

STT

TÊN CHỦ
ĐỀ

Tiết
PP
C
T

Bµi

Néi dung ®iÒu
chØnh vµ
híng dÉn thùc
hiÖn

Tªn bµi d¹y

Thời
lượng

HỌC KÌ I
PHẦN I
THÀNH PHÂN NHÂN VĂN CUẢ MÔI TRƯỜNG
Dân số

01

Thành phần
nhân văn
của môi
trường

Tiết 1

Bài 1

Tiết 2

Bài 2

Tiết 3
Tiết 4

Sự phân bố dân cư. Các
chủng tộc trên thế giới
Bài 3 Quần cư. Đô thị hóa
Thực hành: Phân tích lược
Bài 4 đồ dân số và tháp tuổi

Không dạy: Mục
3. Sự bùng nổ dân
số: từ dòng 9 đến
dòng 12 "Quan
04 tiết
sát..... tại sao?"

Câu 1: Không
yêu cầu học sinh
làm .

PHẦN HAI
CHƯƠNG I. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ

02

Môi trường
đới nóng

Tiết 5

Bài 5

Tiết 6

Bài 6

Tiết 7

Bài 7

Tiết 8

Bài 9

Tiết 9

Bài 10

Đới nóng. Môi trường xích
đạo ẩm

Câu hỏi 4 phần câu
hỏi và bài tập:
Không yêu cầu học
sinh trả lời

Môi trường nhiệt đới
Môi trường nhiệt đới gió
mùa
Hoạt động nông nghiệp ở
đới nóng
Dân số và sức ép dân số tới
tài nguyên, môi trường đới
4

Câu hỏi 3 phần
câu hỏi và bài tập:
Không yêu cầu học
sinh trả lời
07 tiết
Dạy mục 1 đạt.
Tập trung vào mục


nóng

Tiết 10

Bài 11

Tiết 11

Bài 12

Tiết 12
Tiết 13

2 và cho học sinh
liên hệ đến Việt
Nam.

Di dân và sự bùng nổ đô thị
ở đới nóng
Thực hành: Nhật biết đặc Câu 2 và 3:
điểm môi trường đới nóng Không yêu cầu học
sinh làm.
- Ôn tập trước kiến
thức cho học sinh.
Ôn tập
Kiểm tra viết 1 tiết

CHƯƠNG II. MÔI TRƯỜNG ĐỚI ÔN HOÀ.

03

HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI ÔN HOÀ
Tiết 14 Bài 13 Môi trường đới ôn hoà
Hoạt động nông nghiệp ở
Tiết 15 Bài 14
đới ôn hoà
Hoạt động công nghiệp ở
Tiết 16 Bài 15
đới ôn hòa
Tiết 17 Bài 16 Đô thị hoá ở đới ôn hoà
Ô nhiễm môi trường ở đới - Dành thời gian
Tiết 18 Bài 17 ôn hoà
liên hệ đến Việt
Nam.
- Hệ thống lại một
số kiến thức trong
Môi trường
môi trường ôn hòa.
đới ôn hòa
Câu 2: Không yêu
Thực hành: Nhận biết đặc cầu học sinh làm
Tiết 19 Bài 18
điểm môi trường đới ôn
Câu 3: Không yêu
hoà
cầu vẽ biểu đồ, Giáo
viên hướng dẫn học
sinh nhận xét và giải
thích.
CHƯƠNG III.
MÔI TRƯỜNG HOANG MẠC.
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở HOANG MẠC
Tiết 20 Bài 19 Môi trường hoang mạc
Bài 20 Hoạt động kinh tế của con
Tiết 21
người ở hoang mạc
CHƯƠNG IV. MÔI TRƯỜNG ĐỚI LẠNH.
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở ĐỚI LẠNH
Tiết 22 Bài 21
Tiết 23 Bài 22

Môi trường đới lạnh
Hoạt động kinh tế của con
người ở đới lạnh
5

Câu 3 phần câu
hỏi và bài tập.

06 tiết


Không yêu cầu học
sinh trả lời.
CHƯƠNG V. MÔI TRƯỜNG VÙNG NÚI.
HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI Ở VÙNG NÚI
Tiết 24 Bài 23

Môi trường vùng núi

Tiết 25

Ôn tập các chương III,
IV, V

Câu 2 phần bài tập
đưa vào dạy ở mục
1.

PHÂN BA
THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC
Tiết 26 Bài 25

Thế giới rộng lớn và đa
dạng

CHƯƠNG VI. CHÂU PHI
Tiết 27 Bài 26
Tiết 28 Bài 27
04

Thiên nhiên
Châu Phi

Tiết 29 Bài 28

Tiết 30 Bài 29

05

Dân cư, xã
hội, kinh tế
và các khu
vực Châu
Phi.

Tiết 31 Bài 30
Tiết 32 Bài 31
Tiết 33 Bài 32
Tiết 34 Bài 33
Tiết 35
Tiết 36

Thiên nhiên châu Phi
Thiên nhiên châu Phi (tiếp
theo)
03 tiết
Thực hành: Phân tích lược
đồ phân bố các môi trường
tự nhiên, biểu đồ nhiệt độ,
lượng mưa ở Châu Phi
Dân cư, xã hội châu Phi
Không dạy: Mục 1.
Lịch sử và dân cư;
phần a: Sơ lược
lịch sử
Kinh tế châu Phi
Kinh tế châu Phi (tiếp theo)
Các khu vực châu Phi
Mục b của mục 2.
05 tiết
Chuyển sang tiết
tiếp theo.
Các khu vực châu Phi (tiếp
theo)
Ôn tập học kỳ 1
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II

Tiết 37

Thực hành: So sánh nền
Bài 34 kinh tế của ba khu vực
châu Phi
CHƯƠNG VII. CHÂU MỸ

Tiết 38 Bài 35

Khái quát Châu Mỹ
6


Tiết 39
Tiết 40
Tiết 41
Tiết 42
Tiết 43

Bài 36
Bài 37
Bài 38
Bài 39
Bài 40

Thiên nhiên Bắc Mỹ
Dân cư Bắc Mỹ
Kinh tế Bắc Mỹ
Kinh tế Bắc Mỹ (tiếp theo)
Thực hành: Tìm hiểu
Vùng công nghiệp truyền
thống ở Đông Bắc Hoa Kì
và vựng cụng nghiệp “ vành
đai mặt trời “

Tiết 44 Bài 41
06

Châu Mỹ

Tiết 45 Bài 42
Tiết 46 Bài 43
Tiết 47 Bài 44
Tiết 48 Bài 45
Tiết 49 Bài 46

Tiết 50
Tiết 51

Thiên nhiên Trung và Nam
Mỹ
Thiên nhiên Trung và Nam
Mỹ (tiếp theo)
Dân cư, xã hội Trung và
Nam Mỹ
Kinh tế Trung và Nam Mỹ
Kinh tế Trung và Nam Mỹ
(tiếp theo)
Thực hành: Sự phân hoá
của thảm thực vật ở hai bên
sườn đông và tây của dãy
núi An-đet
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết

CHƯƠNG VIII. CHÂU NAM CỰC
Tiết 52 Bài 47

Châu Nam Cực- Châu lục
lạnh nhất thế giới

CHƯƠNG IX. CHÂU ĐẠI DƯƠNG
Tiết 53 Bài 48
07

Châu Đại
Dương

Tiết 54 Bài 49
Tiết 55 Bài 50

Thiên nhiên châu Đại
Dương
Dân cư và kinh tế châu Đại
Dương
Thực hành: Viết báo cáo
về đặc điểm tự nhiên của
Ô-xtrây-lia
CHƯƠNG X. CHÂU ÂU

Tiết 56 Bài 51
Tiết 57 Bài 52
Tiết 58 Bài 53

Thiên nhiên châu Âu
Thiên nhiên châu Âu (tiếp
theo)
Thực hành: Đọc, phân tích
lược đồ, biểu đồ nhiệt độ,
lượng mưa châu Âu
7

12 Tiết
Không dạy : Mục
1. Sơ lược lịch sử

Vận dụng Câu hỏi
3 phần bài tập ở
bài 42 để trả lời
bài tập 3.
- Tiến hành ôn tập
cho học sinh.


08

Châu Âu

Tiết 59
Tiết 60
Tiết 61
Tiết 62
Tiết 63
Tiết 64
Tiết 65

Bài 54
Bài 55
Bài 56
Bài 57
Bài 58
Bài 59
Bài 60

Tiết 66 Bài 61

Tiết 67

09

Địa lí địa
phương
Tiết 68
Tiết 69
Tiết 70

Dân cư, xã hội châu Âu
Kinh tế châu Âu
Khu vực Bắc Âu
Khu vực Tây và Trung Âu
Khu vực Nam Âu
Khu vực Đông Âu
Liên minh châu Âu

11 tiết

Câu 3 phần bài
tập không yêu cầu
học sinh trả lời.
Thực hành: Đọc lược đồ,
Mục 1. Giới thiệ
vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế
học sinh về nhà
châu Âu
làm.
Mục 2. Tập trung
hướng dẫn học
sinh vẽ biểu đồ.
Thực hành: Tìm hiểu địa lí GV hướng dẫn HS
địa phương.
chọn một địa điểm
tại địa phương và
tìm hiểu theo dàn ý
sau:
1. Tên địa điểm, vị
trí địa lí
2. Lịch sử phát triển 02 tiết
3. Vai trò ý nghĩa
đối với địa phương
Luyện tập
(Hướng dẫn HS trả
lời các câu hỏi
khó)
Ôn tập học kỳ II
Kiểm tra học kì II
Ninh Phước ngày 25 tháng 08 năm 2016

DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

NGUYỄN VĂN BIÊN

ĐẶNG THÙY NGA

8

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN PHƯỚC VŨ


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 8
Áp dụng từ năm học 2016 – 2017
( Thực hiện theo công văn số 1421/SGDĐT-GDTrH, ngày 07/9/2011 )
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT.
Tổng số : 41 bài : 33 bài lý thuyết + 8 bài thực hành.
- Học kì I : 19 tuần (1 tiết/tuần). kết thúc ở bài 13 : Tình hình phát triển kinh tế- xã hội khu vực Đông Á
- Học kì II : 18 tuần (2 tiết/tuần) : các bài còn lại.
STT

TÊN CHỦ
ĐỀ

Tiết
P
P
C
T

Bµi

Tªn bµi d¹y

Néi dung ®iÒu chØnh

híng dÉn thùc hiÖn

Thời
lượng

HỌC KÌ I

01

PHẦN I
THIÊN NHIÊN VÀ CON NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC (tiếp theo)
CHƯƠNG XI. CHÂU Á
Tiết 1
Bài 1 Vị trí địa lí, địa hình và
khoáng sản
Tiết 2
Bài 2 Khí hậu châu á
Câu hỏi 2 phần câu
hỏi và bài tập:
Không yêu cầu học
sinh trả lời
Tiết 3
Bài 3 Sông ngòi và cảnh quan
châu á
Châu Á
06 tiết
Tiết 4
Bài 4 Thực hành: Phân tích
hoàn lưu gió mùa châu á
Tiết 5
Bài 5 Đặc điểm dân cư, xã hội Câu hỏi 2: Không yêu
châu á
cầu vẽ biểu đồ, Giáo
viên hướng dẫn học
sinh nhận xét .
Tiết 6
Bài 6 Thực hành: Đọc, phân
- Hướng dẫn cho học
tích lược đồ phân bố dân sinh vẽ biểu đồ ở câu
cư và các thành phố lớn
2 phần bài tập ở bài
của châu á
5.
Tiết 7
Ôn tập
Tiết 8

Kiểm tra 1 tiết

9


Tiết 9

02

Điều kiện tự
nhiên và đặc
điểm phát
triển kinh tế
xã hội các
nước Châu
Á

Tiết 10

Bài 8

Tiết 11
Tiết 12

Bài 9
Bài 10

Tiết 13

Bài 11

Tiết 14

Bài 12

Tiết 15

Bài 13

Tiết 16
Tiết 17
Tiết 18
Tiết 19
Tiết 20
03

Bài 7

Khu vực
Tiết 21
Đông Nam Á
Tiết 22
Tiết 23

Đặc điểm phát triển kinh
tế xã hội các nước Châu
Á

Tình hình phát triển kinh
tế- xã hội ở các nước
Châu á
Khu vực Tây Nam á
Điều kiện tự nhiên khu
vực Nam á
Dân cư và đặc điểm kinh
tế khu vực Nam á
Đặc điểm tự nhiên khu
vực Đông á
Tình hình phát triển kinh
tế- xã hội khu vực Đông
á
Hướng dẫn HS kĩ năng
vẽ biểu đồ
Ôn tập học kỳ I
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II

Bài 14 Đông Nam á - đất liền và
hải đảo
Bài 15 Đặc điểm dân cư, xã hội
Đông Nam á
Bài 16 Đặc điểm kinh tế các
nước Đông Nam á
Bài 17 Hiệp hội các nước Đông
Nam á
(ASEAN)
Bài 18 Thực hành: Tìm hiểu
Lào, Cam-pu-chia

10

Phần 1. Vài nét về
lịch sử phát triển của
các nước Châu Á.
(Không dạy)
Câu hỏi 2 phần câu
hỏi và bài tập:
Không yêu cầu học
sinh trả lời
Cung cấp thêm một
số liệu mới về GDP
theo đầu người một
số nước hiện nay.

07 tiết

- Dạy tập trung vào
mục 2.

Câu hỏi 2 phần câu
hỏi và bài tập:
Không yêu cầu học
sinh trả lời
- Biểu đồ tròn, cột và
biểu đồ kết hơp.

05 tiết

Mục 3. Điều kiện xã
hội, dân cư: Không
yêu cầu học sinh làm
Mục 4. Kinh tế :
Không yêu cầu học


sinh làm
PHẦN HAI: ĐỊA LÍ VIỆT NAM
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Tiết 24

Luyện tập

Tiết 25

04

Lịch sử phát
triển và tổng
quan về tự
nhiên Việt
Nam

Tiết 26

Bài 22

Tiết 27

Bài 23

Tiết 28
Tiết 29

Bài 24
Bài 25

Tiết 30

Bài 26

Tiết 31

Bài 27

Tiết 32
Tiết 33
Tiết 34

Bài 28

Tiết 35

Bài 29

Tiết 36

Bài 30

Tiết 37

Bài 31

Tiết 38

Bài 32

GV HD HS vẽ biểu
đồ cột
Luyện tập
GV HD HS vẽ biểu
đồ tròn
Việt Nam- đất nước, con Câu 2 phần bài tập,
người
hướng dẫn, định
hướng cho học sinh
để nhận xét ngay trên
lớp.
Vị trí, giới hạn, hình dạng - Câu hỏi 1 phần câu
lãnh thổ Việt Nam
hỏi và bài tập: Không
yêu cầu học sinh trả
lời .
- Câu hỏi 2 phấn bài
tập không yêu cầu học 06 tiết
sinh trả lời.
Vùng biển Việt Nam
Lịch sử phát triển của tự - Câu hỏi 3 phấn bài
nhiên Việt Nam
tập không yêu cầu
học sinh trả lời.
Không dạy: Mục 2.
Sự hình thành các
Đặc điểm tài nguyên
vùng mỏ chính ở
khoáng sản Việt Nam
nước ta
Câu hỏi 2 phần câu
hỏi và bài tập: Không
yêu cầu học sinh trả
lời
Thực hành: Đọc bản đồ - Dành thời gian đễ
Việt Nam (phần hành
ôn tập.
chính và khoáng sản)
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Đặc điểm địa hình Việt
Nam
Đặc điểm các khu vực địa
hình
Thực hành: Đọc bản đồ
địa hình Việt Nam
Đặc điểm khí hậu Việt
Nam
Các mùa khí hậu và thời - Câu 3 phần bài tập 13 tiết
tiết ở nước ta
chuyển lên tiết 35.
11


05

Các thành
Tiết 39
phần địa lí
tự nhiên Việt Tiết 40
Nam
Tiết 41
Tiết 42
Tiết 43
Tiết 44
Tiết 45
Tiết 46
Tiết 47

06

Địa lí các
miền tự
nhiên

Tiết 48
Tiết 49
Tiết 50

Bài 33 Đặc điểm sông ngòi Việt
Nam
Bài 34 Các hệ thống sông lớn ở
nước ta
Bài 35 Thực hành: về khí hậu,
thuỷ văn Việt Nam
Bài 36 Đặc điểm đất Việt Nam
Bài 37 Đặc điểm sinh vật Việt
Nam
Bài 38 Bảo vệ tài nguyên sinh
vật Việt Nam
Bài 39 Đặc điểm chung của tự
nhiên Việt Nam
Bài 40 Thực hành: Đọc lát cắt
địa lớ tự nhiên tổng hợp
Bài 41 Miền Bắc và Đông Bắc
Bắc Bộ
Bài 42 Miền Tây Bắc và Bắc
Trung Bộ
Bài 43 Miền Nam Trung Bộ và
Nam Bộ
Bài 44 Thực hành: Địa lí địa
phương

Tiết 51
Tiết 52

Câu hỏi 3 phần câu hỏi
và bài tập: Không yêu
cầu học sinh trả lời
03 tiết
GV hướng dẫn HS
chọn một địa điểm tại
địa phương và tìm
hiểu theo dàn ý sau:
1. Tên địa điểm, vị trí
địa lí
2. Lịch sử phát triển
3. Vai trò ý nghĩa đối
với địa phương

Ôn tập học kì II
Kiểm tra học kì II
Ninh Phước ngày 5 tháng 09 năm 2016

DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

NGUYỄN VĂN BIÊN

ĐẶNG THÙY NGA

12

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN PHƯỚC VŨ


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐỊA LÍ - LỚP 9
Áp dụng từ năm học 2016 – 2017
( Thực hiện theo công văn số 1421/SGDĐT-GDTrH, ngày 07/9/2011 )
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT.
- Tổng số : 43 bài : 33 bài lí thuyết + 10 bài thực hành.
- Học kì I : 19 tuần (2 tiết/tuần) kết thúc ở bài 30 : Thực hành : So sánh tình hình sản xuất cây
công nghiệp lâu năm ở Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây Nguyên
- Học kì II : 18 tuần (1 tiết/tuần) : các bài còn lại./.
STT

Tên chủ đề

Tiết
PP
C
T

Bµi

Tªn bµi d¹y

Néi dung ®iÒu
chØnh vµ
híng dÉn thùc
hiÖn

Thời
lượng

HỌC KÌ I
ĐỊA LÍ VIỆT NAM (tiếp theo)
ĐỊA LÍ DÂN CƯ

01

Địa lí dân cư

Tiết 1

Bài 1

Tiết 2

Bài 2

Tiết 3

Bài 3

Tiết 4

Bài 4

Tiết 5

Bài 5

Cộng đồng các dân tộc
Việt Nam
Dân số và gia tăng dân
số
Phân bố dân cư và các
loại hình quần cư
Lao động và việc làm.
Chất lượng cuộc sống
Thực hành: Phân tích
và so sánh thấp dân số
năm 1989 và 1999

05 tiết

ĐỊA LÍ KINH TẾ

02

Ngành nông
nghiệp

Tiết 6

Bài 6

Sự phát triển nền kinh tế
Việt Nam

Tiết 7

Bài 7

Tiết 8

Bài 8

Tiết 9

Bài 9

Các nhân tố ảnh hưởng
đến sự phát triển và phân
bố nông nghiệp
Sự phát triển và phân bố
nông nghiệp
Sự phát triển và phân bố Câu hỏi 3 phần câu
sản xuât lâm nghiệp,
hỏi và bài tập : Thay 05 tiết
thuỷ sản
đổi câu hỏi thành
vẽ biểu đồ hình cột

13

Không dạy: Mục I.
Nền kinh tế nước
ta trước thời kì
đổi mới


Tiết 10 Bài 10

Tiết 11 Bài 10

Tiết 12 Bài 11

03

Ngành công
nghiệp

Tiết 13 Bài 12

Sự phát triển và phân bố
công nghiệp

Tiết 14 Bài 13

Vai trò, đặc điểm phát
triển và phân bố dịch vụ
Giao thông vận tải và
bưu chính viễn thông
Thương mại và du lịch
Thực hành: Vẽ biểu đồ
về thay đổi cơ cấu kinh
tế
Ôn tập
Kiểm tra viết 1 tiết

Tiết 15 Bài 14
04

Thực hành: Vẽ và phân
tích biểu đồ về sự thay
đổi cơ cấu diện tích gieo
trồng phân theo các loại
cây, sự tăng trưởng đàn
gia súc , gia cầm (Bài
tập 1)
Thực hành: Vẽ và phân
tích biểu đồ về sự thay
đổi cơ cấu diện tích gieo
trồng phân theo các loại
cây, sự tăng trưởng đàn
gia súc , gia cầm (tt)
(Bài tập 2)
Các nhân tố ảnh hưởng
đến sự phát triển và phân
bố công nghiệp

Ngành dịch vụ
Tiết 16 Bài 15
Tiết 17 Bài 16
Tiết 18
Tiết 19

Không dạy: Mục
II. Các ngành công
nghiệp trọng điểm ; 02 tiết
phần 3: Một số
ngành công nghiệp
nặng khác
Câu hỏi 3 phần câu
hỏi và bài tập:
Không yêu cầu học
sinh trả lời

04 tiết

IV. SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ
Tiết 20 Bài 17
Tiết 21 Bài 18
05

Vùng Trung
du và miền núi
Bắc Bộ

Tiết 22 Bài 19

14

Vùng Trung du và miền núi
Bắc Bộ
Vùng Trung du và miền
núi Bắc Bộ (tiếp theo)
Thực hành: Đọc bản đồ,
phân tích và đánh giá
ảnh hưởng của tài
nguyên khoáng sản đối
với sự phát triển công

03 tiết


Tiết 23 Bài 20
06

Vùng đồng
bằng Sông
Hồng

Tiết 24 Bài 21
Tiết 25 Bài 22

Tiết 26 Bài 23
Tiết 27 Bài 24

07

Vùng Bắc
Trung Bộ,
Vùng Duyên
hải Nam
Trung Bộ

Tiết 28 Bài 25
Tiết 29 Bài 26
Tiết 30 Bài 27

Tiết 31 Bài 28
Tiết 32 Bài 29
08

Vùng Tây
Nguyên

Tiết 33 Bài 30

Tiết 34
Tiết 35

nghiệp ởTrung du và
miền núi Bắc Bộ
Vùng đồng bằng Sông
Hồng
Vùng đồng bằng Sông
Hồng (tiếp theo)
Thực hành: Vẽ và phân
tích biểu đồ về mối quan
hệ giữa dân số, sản lượng
lương thực và bình quân
lương thực theo đầu
người
Vùng Bắc Trung Bộ
Vùng Bắc Trung Bộ
(tiếp theo)
Vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ
Vùng Duyên hải Nam
Trung Bộ (tiếp theo)
Thực hành: Kinh tế
biển Bắc Trung Bộ và
Duyên hải Nam Trung
Bộ
Vùng Tây Nguyên
Vùng Tây Nguyên (tiếp
theo)
Thực hành: So sánh
tình hình sản xuất cây
công nghiệp lâu năm ở
Trung du và miền núi
Bắc Bộ với Tây Nguyên
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I

03 tiết

05 tiết

03 tiết

HỌC KÌ II
Tiết 36 Bài 31
Tiết37 Bài 32
09

Vùng Đông
Nam Bộ

Tiết 38 Bài 33
Tiết 39 Bài 34

Tiết 40 Bài 35
15

Vùng Đông Nam Bộ
Vùng Đông Nam Bộ
(tiếp theo)
Vùng Đông Nam Bộ
(tiếp theo)
Thực hành: Phân tích
một số ngành công
nghiệp trọng điểm Đông
Nam Bộ
Vùng đồng bằng Sông

04


Tiết 41 Bài 36
10

Vùng đồng
bằng Sông
Cửu Long

Tiết 42 Bài 37

Tiết 43
Tiết 44
Tiết 45 Bài 38

11

Phát triển
tổng hợp kinh
tế và bảo vệ
tài nguyên,
môi trường
biển- đảo

Tiết 46 Bài 39
Tiết 47 Bài 40

Cửu Long
Vùng đồng bằng Sông
Cửu Long (tiếp theo)
Thực hành: Vẽ và phân
tích biểu đồ về tình hình
sản xuất của ngành thuỷ
sản ở đồng bằng sông
Cửu Long
Ôn tập
Kiểm tra viết 1 tiết
Phát triển tổng hợp kinh
tế và bảo vệ tài nguyên,
môi trường biển- đảo
Phát triển tổng hợp kinh
tế và bảo vệ tài nguyên,
môi trường biển- đảo
Thực hành: Đánh giá
tiềm năng kinh tế của
các đảo ven bờ và tìm
hiểu về ngành công
nghiệp dầu khí

03 tiết

03 tiết

ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG
Tiết 48 Bài 41
Tiết 49 Bài 42
12

Địa lí tỉnh
Ninh Thuận

Tiết 50 Bài 43
Tiết 51
Tiết 52

Địa lí tỉnh (thành phố)
Địa lí tỉnh (thành phố)
(tt)
Địa lí tỉnh (thành phố)
(tt)
Ôn tập học kỳ II
Kiểm tra học kì II

03 tiết

Ninh Phước ngày 5 tháng 09 năm 2016
DUYỆT CỦA NHÀ TRƯỜNG

DUYỆT CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

NGUYỄN VĂN BIÊN

ĐẶNG THÙY NGA

16

NGƯỜI LẬP

NGUYỄN PHƯỚC VŨTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×