Tải bản đầy đủ

phân phối chương trình địa lí thpt mới

SỞ GD &ĐT THANH HÓA
TÊN TRƯỜNG: THPT NÔNG CỐNG 2

CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
MÔN ĐỊA LÍ
(Lưu hành nội bộ)

......, tháng 8 năm 2016

1


A. CƠ SỞ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH
I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh của chương trình môn
Địa lí ban hành theo quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006.
- Khung phân phối chương trình (KPPCT) hiện hành của Bộ GDĐT.
- Phân phối chương trình môn Địa lí hiện hành của Sở Giáo dục và Đào tạo (Tài liệu
chỉ đạo chuyên môn, thực hiện từ năm học 2011- 2012).
II. CƠ SỞ THỰC TIỄN

1. MÔN: Địa lí - lớp 10 - Chương trình Chuẩn
Cả năm : 37 tuần (54 tiết)
Học kì I : 19 tuần (37 tiết)
Học kì II : 18 tuần (17 tiết).
Học kì I kết thúc ở Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực,
dân số của thế giới và một số quốc gia.
Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK .

TT

1

2
3

4

5

Số tiết
Lý giải
Hiện
Mới
hành
HỌC KÌ I
PHẦN 1: ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
CHƯƠNG I: BẢN ĐỒ
Tiết 1; Bài 2: Một số phương pháp
Lượng kiến thức và thời gian
biểu hiện các đối tượng địa lí trên
1
1
phù hợp
bản đồ
Tiết 2; Bài 3:Sử dụng bản đồ trong
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
học tập và đời sống
phù hợp

Tiết 3; Bài 4: Thực hành: Xác định
Lượng kiến thức và thời gian
một số phương pháp biểu hiện các
1
1
phù hợp
đối tượng địa lí trên bản đồ.
CHƯƠNG 2:
VŨ TRỤ, HỆ QUẢ CÁC CHUYỂN ĐỘNG CỦA TRÁI ĐẤT
Tên bài

Tiết 4 + Tiết 5
Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái
Đất. Hệ quả chuyển động tự quay
quanh trục của Trái Đất.
Tiết 6; Bài 6: Hệ quả chuyển động
Quay xung quanh Mặt Trời của Trái
Đất.
(tiết 1: dạy phần I và phần II;
tiết 2: dạy phần còn lại).

1

1

2

CHƯƠNG 3:

2

Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

Lượng kiến thức nhiều,
thời gian chưa đảm bảo.
1

Cách thức
tổ chức

Trên lớp


6
7
8
9
10

11

12
13

14

15
16
17

18
19
20

21

22

23

CẤU TRÚC TRÁI ĐẤT. CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
Tiết 7; Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất.
Lượng kiến thức và thời
1
1
Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
phù hợp
Tiết 8; Bài 8: Tác động của nội lực
Lượng kiến thức và thời
1
1
đến địa hình bề mặt Trái Đất
phù hợp
Tiết 9; Bài 9: Tác động của ngoại lực
Lượng kiến thức và thời
1
1
đến địa hình bề mặt Trái Đất
phù hợp
Tiết 10; Bài 9: Tác động của ngoại
Lượng kiến thức và thời
1
1
lực đến địa hình bề mặt Trái Đất (tt)
phù hợp
Tiết 11; Bài 10: Thực hành:
Lượng kiến thức vàthời
Nhận xét về sự phân bố các vành đai
phù hợp
1
1
động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ
trên bản đồ.
Tiết 12; Bài 11: Khí quyển. Sự phân
Lượng kiến thức và thời
bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất.
phù hợp
1
1
( Mục I. 1 – Không dạy – HS tham
khảo)
Tiết 13; Bài 12: Sự phân bố khí áp.
Lượng kiến thức và thời
1
1
Một số loại gió chính.
phù hợp
Tiết 14; Bài 13: Ngưng đọng hơi
Lượng kiến thức và thời
nước trong khí quyển. Mưa.
1
1
phù hợp
(Mục I – không dạy – HS tham khảo)
Tiết 15; Bài 14: Thực hành:
Lượng kiến thức và thời
Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và
phù hợp
1
1
các kiểu khí hậu trên Trái Đất
(Mục II.2.b – HS tham khảo)
Tiết 16: Ôn tập
1
1
Tiết 17: Kiểm tra viết
1
1
Tiết 18; Bài 15: Thủy quyển. Một số
Lượng kiến thức và thời
nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước
1
1
phù hợp
sông. Một số sông lớn trên Trái Đất.
Tiết 19; Bài 16: Sóng. Thủy triều.
Lượng kiến thức và thời
1
1
Dòng biển
phù hợp
Tiết 20; Bài 17: Thổ nhưỡng quyển.
Lượng kiến thức và thời
1
1
Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
phù hợp
Tiết 21; Bài 18: Sinh quyển. Các
Lượng kiến thức và thời
nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển
1
1
phù hợp
và phân bố của sinh vật.
Tiết 22; Bài 19: Sự phân bố sinh vật
Lượng kiến thức và thời
1
1
và đất trên Trái Đất.
phù hợp
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ QUY LUẬT CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÍ
Tiết 23; Bài 20: Lớp vỏ địa lí.
Lượng kiến thức và thời
Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
1
1
phù hợp
của lớp vỏ địa lí.
Tiết 24; Bài 21: Quy luật địa đới và
Lượng kiến thức và thời
1
1
quy luật phi địa đới.
phù hợp

3

gian
gian
gian
gian

Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp

gian
Trên lớp
gian
Trên lớp
gian

Trên lớp

gian
Trên lớp
gian
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
gian
Trên lớp
gian
gian

Trên lớp
Trên lớp

gian
Trên lớp
gian

Trên lớp

gian Trên lớp

gian Trên lớp


24

25

26

27

PHẦN II: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
CHƯƠNG V: ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Tiết 25; bài 22: Dân số và sự gia tăng
Lượng kiến thức và thời gian
dân số
phù hợp
1
1
( tiết 1: dạy mục I, mục II chỉ dạy hết
phần a,b của mục 1)
Tiết 26; Bài 22: Dân số và sự
Lượng kiến thức và thời gian
gia tăng dân số
1
1
phù hợp
(tiết 2: dạy phần còn lại của bài 22)
Tiết 27 + tiết 28: Bài 23:
Cơ cấu dân số
1
2
Lượng kiến thức nhiều
(tiết 1: dạy mục I; tiết 2: dạy mục II).
Tiết 29; Bài 24: Sự phân bố dân cư.
Lượng kiến thức và thời gian
Các loại hình quần cư và đô thị hóa
phù hợp
(Mục II. Các loại hình quần cư không dạy)

28

29

30

1

Trên lớp

Trên lớp

Trên lớp

Trên lớp

1

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm)
Tiết 30; Bài 25: Thực hành:
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
Phân tích bản đồ phân bố dân cư
1
1
phù hợp
thế giới
CHƯƠNG VI: CƠ CẤU NỀN KINH TẾ
Tiết 31; Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
1
1
phù hợp
CHƯƠNG VII: ĐỊA LÍ NÔNG NGHIỆP
Tiết 32; Bài 27: Vai trò, đặc điểm,
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển
phù hợp
và phân bố nông nghiệp. Một số hình
thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp.
(Mục III. Một số hình thức tổ chức
lãnh thổ nông nghiệp, phần 2. Thể
tổng hợp lãnh thổ nông nghiệp - không

1

1

1

1

1

1

dạy.

31
32

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập,
điều chỉnh thành: Phân biệt những
đặc điểm cơ bản của 2 hình thức tổ
chức lãnh thổ nông nghiệp).
Tiết 33; Bài 28: Địa lí ngành
trồng trọt
Tiết 34; Bài 29: Địa lí ngành

4

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp


33

34
35

36

37

chăn nuôi
(Mục II. Các ngành chăn nuôi
(Không dạy vai trò và đặc điểm của
từng vật nuôi - cột 2 bảng thống kê
SGK)
Tiết 35; Bài 30: Thực hành: Vẽ và
phân tích biểu đồ về sản lượng lương
thực, dân số của thế giới và một số
quốc gia
Tiết 36: Ôn tập học kì I
Tiết 37: Kiểm tra học kì I

phù hợp

1

1

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

1
1
Trên lớp
1
1
Trên lớp
HỌC KÌ II
CHƯƠNG VIII: ĐỊA LÍ CÔNG NGHIỆP
Tiết 38; Bài 31: Vai trò và đặc điểm
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
của công nghiệp. Các nhân tố ảnh
phù hợp
1
1
hưởng tới phát triển và phân bố
công nghiệp
Tiết 39; Bài 32: Địa lí các ngành công
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
nghiệp
(Mục II. Công nghiệp luyện kim không dạy; Câu hỏi 2 phần câu hỏi và

1

1

bài tập - không yêu cầu HS trả lời)

38

Tiết 40;Bài 32: Địa lí các ngành công

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

nghiệp (tiếp theo)
(Mục III - không dạy;Mục V - không
dạy; Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài

1

1

tập - Bỏ phần công nghiệp cơ khí);
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài tập 39

40

41
42
43

không yêu cầu HS trả lời)
Tiết 41; Bài 33: Một số hình thức
chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công
nghiệp
Tiết 42; Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu

1

đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm

1

công nghiệp trên thế giới
Tiết 43: Ôn tập
Tiết 44: Kiểm tra 1 tiết

1

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

1

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

1
1
Trên lớp
1
1
Trên lớp
CHƯƠNG IX: ĐỊA LÍ DỊCH VỤ
Tiết 45; Bài 35: Vai trò, đặc điểm và
1
1
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp

5


các nhân tố ảnh hưởng phân bố các
ngành dịch vụ
(Mục III. Đặc điểm phân bố các
ngành dịch vụ trên thế giới: ý 3, 4, 5
từ "Ở mỗi nước lại có các thành
phố..." đến hết mục - không dạy).

phù hợp

44

Tiết 46; Bài 36: Vai trò, đặc điểm và
các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển
1
1
và phân bố ngành giao thông vận tải
45 Tiết 47; Bài 37: Địa lý các ngành
giao thông vận tải ( dạy mục I, II,
1
1
III)
Điều chỉnh: thêm mục III
46 Tiết 48; Bài 37: Địa lý các ngành
giao thông vận tải (tiếp theo)
( Dạy mục IV, V, VI)
1
1
Điều chỉnh: chuyển mục III sang
tiết 1
47 Tiết 49; Bài 38: Thực hành:
Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê
1
1
và kênh đào Panama
48 Tiết 50; Bài 40: Địa lý ngành
thương mại
1
1
(Mục IV. Các tổ chức thương mại
thế giới - không dạy)
CHƯƠNG X: MÔI TRƯỜNG VÀ SỰ PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG
49 Tiết 51; Bài 41: Môi trường và tài
1
1
nguyên thiên nhiên
50 Tiết 52; Bài 4: Môi trường và sự phát
1
1
triển bền vững
51 Tiết 53: Ôn tập học kỳ II
1
1
52 Tiết 54: Kiểm tra học kỳ II
1
1

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Lượng kiến thức ít

Trên lớp

Lượng kiến thức nhiều,
ít thời gian.

Trên lớp

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Trên lớp
Trên lớp

2. Môn: Địa lí - lớp 11 - Chương trình Chuẩn
Cả năm : 37 tuần ( 36 tiết)
Học kì I : 19 tuần (18 tiết)
Học kì II : 18 tuần (18 tiết)
Học kì I kết thúc ở Bài 8: Liên bang Nga (Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội)
Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK

TT

Tên bài

Số tiết

6

Lý giải

Cách thức
tổ chức


1

2
3

4

5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Hiện
Mới
hành
HỌC KÌ I
A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Tiết 1; Bài 1: Sự tương phản về trình
Lượng kiến thức và thời gian
độ phát triển kinh tế - xã hội của các
phù hợp
1
1
nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa
học và công nghệ hiện đại
Tiết 2; Bài2 : Xu hướng toàn cầu
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
hóa, khu vực hóa nền kinh tế
phù hợp
Tiết 3; Bài 3: Một số vấn đề mang
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
tính toàn cầu
phù hợp
Tiết 4; Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu
Lượng kiến thức và thời gian
những cơ hội và thách thức của toàn
phù hợp
1
1
cầu hóa đối với các nước đang phát
triển
Tiết 5;6;7 Bài 5: Một số vấn đề của
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
châu lục và khu vực
phù hợp
Tiết 8: Ôn tập
Cần ôn tập cho học sinh
0
1
trước khi làm bài kiểm tra
Tiết 9: Kiểm tra một tiết
1
1
B – ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
Tiết 10;11;12; Bài 6: Hợp chủng
Lượng kiến thức và thời gian
3
3
quốc Hoa Kì
phù hợp
Tiết 13;14;15; Bài 7: Liên minh
Lượng kiến thức vàthời gian
châu Âu
phù hợp
3
3
(Tiết 4 - Cộng hoà Liên Bang Đức Không dạy)
Tiết 16; Bài 8: Liên bang Nga
Phù hợp với thời gian tiến
(Điều chỉnh: dạy tiết 1 trước khi ôn
1
1
hành kiểm tra học kì I
tập học kì 1)
Tiết 17: Ôn tập học kì I
1
1
Tiết 18: Kiểm tra học kì I
1
1
HỌC KÌ 2
Tiết 19; Bài 8: Liên bang Nga
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
(tiếp theo)
phù hợp
Tiết 20; Bài 8: Liên bang Nga
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
(tiếp theo)
phù hợp
Tiết 21;22;23; Bài 9: Nhật Bản
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
phù hợp
Tiết 24;25;26; Bài 10: Cộng hòa
Lượng kiến thức và thời gian
3
3
nhân dân Trung Hoa
phù hợp
Tiết 27; Ôn tập
1
1
Tiết 28; Kiểm tra 1 tiết
1
1
Tiết 29;30;31;32;33; Bài 11: Khu
4
5
Lượng kiến thức nhiều, thời
vực Đông Nam Á
gian chưa đảm bảo
(Tiết 3: dạy mục I; tiết 4: dạy phần

7

Trên lớp

Trên lớp
Trên lớp

Trên lớp

Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp

Trên lớp

Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp


20

21
22

còn lại).
Tiết 34: Thực hành: Tìm hiểu về dân
cư Ôxtrâylia
(Tiết 1 - Khái quát về Ô-xtrây-li- a Không dạy. GV hướng dẫn HS dựa
vào nội dung của tiết 1 để làm tư
liệu viết báo cáo cho tiết 2)
Tiết 35: Ôn tập học kì II
Tiết 36: Kiểm tra học kì II

Lượng kiến thức và thời gian
phù hợp
1

1

Trên lớp

1
1

1
1

Trên lớp
Trên lớp

3. Môn:Địa lí - Lớp 12 - Chương trình Chuẩn
Cả năm : 37 tuần (52 tiết)
Học kì I : 19 tuần (18 tiết)
Học kì II : 18 tuần (34 tiết).
Học kì I kết thúc ở Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.

TT

1

2
3
4

5

6
7
8
9
10

Tên bài

Số tiết
Hiện
Mới
hành
HỌC KÌ I

Lý giải

Tiết 1; Bài1: Việt Nam trên đường
Lượng kiến thức và thời
1
1
đổi mới và hội nhập
phù hợp
ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Vị trí địa lí và sự phát triển lãnh thổ
Tiết 2; Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi
Lượng kiến thức và thời
1
1
lãnh thổ
phù hợp
Tiết 3; Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ
Lượng kiến thức và thời
1
1
Việt Nam
phù hợp
Lịch sử hình thành và phát triển
lãnh thổ
0
0
(không dạy)
Lịch sử hình thành và phát triển
lãnh thổ
0
0
(không dạy)
Tiết 4; Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi
Lượng kiến thức và thời
1
1
phù hợp
Tiết 5; Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi
Lượng kiến thức và thời
1
1
(tiếp theo)
phù hợp
Tiết 6; Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh
Lượng kiến thức và thời
1
1
hưởng sâu sắc của biển
phù hợp
Tiết 7; Bài 9: Thiên nhiên nhiệt đới
Lượng kiến thức và thời
1
1
ẩm gió mùa
phù hợp
Tiết 8; Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới
Lượng kiến thức vàthời
1
1
ẩm gió mùa (tiếp theo).
phù hợp

8

Cách thức
tổ chức

gian

gian
gian

gian
gian
gian
gian
gian

Trên lớp

Trên lớp
Trên lớp

Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp


11
12
13

18
19

Tiết 9: Ôn tập
Tiết 10: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 11; Bài 11: Thiên nhiên phân
hóa đa dạng
(hết phần phân hóa Bắc-Nam và
Đông-Tây)
Tiết 12; Bài 12: Thiên nhiên phân
hóa đa dạng
(tiếp theo: hết phần phân hóa theo
độ cao
Tiết 13; Bài 12: Thiên nhiên phân
hóa đa dạng (tiếp theo: phần còn lại)
Tiết 14; Bài 13: Thực hành:
Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược
đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Tiết 15; Bài 14: Sử dụng và bảo vệ
tài nguyên thiên nhiên.
Tiết 16; Bài 15: Bảo vệ môi trường
và phòng chống thiên tai
Tiết 17: Ôn tập

20

Tiết 18: Kiểm tra học kì I

14

15
16

17

21
22
23
24

25
26

1
1

1
1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Trên lớp
Trên lớp
Kiến thức nhiều, thời
gian chưa đảm bảo

Lượng kiến thức và thời gian
phù hợp
Lượng kiến
phù hợp
Lượng kiến
phù hợp
Lượng kiến
phù hợp
Lượng kiến
phù hợp

thức và thời gian
thức và thời gian
thức và thời gian
thức và thời gian

HỌC KÌ II
ĐỊA LÍ DÂN CƯ
Tiết 19; Bài 16: Đặc điểm dân số và
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
phân bố dân cư nước ta
phù hợp
Tiết 20; Bài 17: Lao động và
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
việc làm
phù hợp
Tiết 21; Bài 18: Đô thị hóa
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
phù hợp
Tiết 22; Bài 19: Thực hành:
Lượng kiến thức và thời gian
Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa
phù hợp
1
1
về thu nhập bình quân theo đầu
người giữa các vùng
ĐỊA LÍ KINH TẾ
Tiết 23; Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu
Lượng kiến thức và thời gian
1
1
kinh tế
phù hợp
Tiết 24; Bài 21: Đặc điểm nền nông

Trên lớp

Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp

Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp
Trên lớp

Trên lớp
Trên lớp

nghiệp nước ta
( Mục 3: Kinh tế nông thôn nước ta
đang chuyển dịch rõ nét - không dạy;

1

1

Lượng kiến thức và thời gian
phù hợp

1

1

Lượng kiến thức và thời gian

Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS trả lời)
Tiết 25; Bài 22: Vấn đề phát triển nông

9

Trên lớp


27

nghiệp

28

(Mục 1. Ngành trồng trọt; phần b.
Sản xuất cây thực phẩm - không dạy;
Mục 2. Ngành chăn nuôi; phần b.
Ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ không dạy ngành chăn nuôi dê, cừu)
Tiết 26; Bài 23: Thực hành:
Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu
ngành trồng trọt
( Bài tập 1, ý b - không yêu cầu HS
làm )
Tiết 27; Bài 24: Vấn đề phát triển

29

phù hợp

Lượng kiến thức và thời gian
phù hợp
1

Trên lớp

1

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

ngành thủy sản và lâm nghiệp
(Mục 2. Lâm nghiệp; phần b. Tài
nguyên rừng của nước ta vốn giàu có

1

1

nhưng đã bị suy thoái nhiều - không
dạy)

30

Tiết 28; Bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

nghiệp

31
32

33

34

(Mục 1. Các nhân tố tác động tới tổ
chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta không dạy; Câu hỏi 1 phần câu hỏi
và bài tập - không yêu cầu học sinh
trả lời)
Tiết 29; Bài 26: Cơ cấu ngành công
nghiệp
Tiết 30; Bài 27: Vấn đề phát triển
một số ngành công nghiệp trọng
điểm (hết phần CN năng lượng)
Tiết 31; Bài 27: Vấn đề phát triển
một số ngành công nghiệp trọng
điểm (tiếp theo: CN chế biến lương
thực- thực phẩm)
Tiết 32; Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh

1

1

1

1

1

1

1

1

35

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

thổ công nghiệp
(Mục 2. Các nhân tố chủ yếu ảnh
hưởng tới tổ chức lãnh thổ công
nghiệp - không dạy)
Tiết 33; Bài 29: Thực hành:

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

1

1

1

1

10

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp


36
37
38

39
40

Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự
chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
Tiết 34: Ôn tập
Tiết 35: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 36;Bài 30: Vấn đề phát triển

phù hợp
1
1

1
1

ngành giao thông vận tải và thông tin

1

1

liên lạc
Tiết 37; Bài 31: Vấn đề phát triển
thương mại, dịch vụ
Tiết 38; Bài 32: Vấn đề khai thác thế

1

1

1

1

mạnh ở trung du và miền núi Bắc Bộ
(Mục 1. Khái quát chung - chỉ dạy về
phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí

Trên lớp
Trên lớp
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại
41

42

không dạy)
Tiết 39; Bài 33: Vấn đề chuyển dịch
cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng
bằng sông Hồng
Tiết 40; Bài 35: Vấn đề phát triển kinh

Trên lớp
1

1
Trên lớp

tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

43

(Mục 1. Khái quát chung - chỉ dạy về
phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí
địa lí của vùng. Phần khái quát còn
lại không dạy; Câu hỏi 1 phần câu
hỏi và bài tập)
Tiết 41; Bài 36: Vấn đề phát triển kinh

1

1

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

tế - xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ
(Mục 1. Khái quát chung - chỉ dạy về
phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí

1

1

địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại
không dạy; Câu hỏi 1 phần câu hỏi và
44

bài tập: không yêu cầu HS trả lời)
Tiết 42; Bài 37: Vấn đề khai thác thế

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

mạnh ở Tây Nguyên
(Mục 1. Khái quát chung - chỉ dạy về
phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí

1

1

1

1

địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại
không dạy; Câu hỏi 1 phần câu hỏi và
45

bài tập: không yêu cầu HS trả lời)
Tiết 43; Bài 38: Thực hành:

11

Lượng kiến thức ít

Trên lớp


46

So sánh về cây công nghiệp lâu năm
và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng
Tây Nguyên với trung du và miền
núi Bắc Bộ
Tiết 44; Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh

Lượng kiến thức nhiều,
ít thời gian.

thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
(Mục 2. Các thế mạnh và hạn chế của
vùng - không dạy; Câu hỏi 1 phần câu

1

Trên lớp

1

hỏi và bài tập: không yêu cầu HS trả
47

48

lời)
Tiết 45; Bài 40: Thực hành:
Phân tích tình hình phát triển công
nghiệp ở Đông Nam Bộ
Tiết 46; Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý

1

1

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp

và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông
Cửu Long
(Mục 1. Các bộ phận hợp thành đồng
bằng sông Cửu Long - chỉ dạy về

1

1

phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí
địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại
49

50
51
52
53
54

không dạy)
Tiết 47; Bài 42: Vấn đề phát triển
kinh tế, an ninh quốc phòng ở biển
Đông và các đảo, quần đảo
Tiết 48; Bài 43: Các vùng kinh tế
trọng điểm
Tiết 49: Ôn tập học kỳ II
Tiết 50: Kiểm tra học kỳ II
Tiết 51:
Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố
Tiết 52:
Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố (tiếp)

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

12

Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Lượng kiến thức và thời gian Trên lớp
phù hợp
Trên lớp
Trên lớp
Giao
bài
tập ở nhà
Giao
bài
tập ở nhà


MÔN: ĐỊA LÍ - LỚP 10
(Chương trình Chuẩn)
Cả năm : 37 tuần (54 tiết)
Học kì I : 19 tuần (37 tiết)
Học kì II : 18 tuần (17 tiết).
Học kì I kết thúc ở Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực,
dân số của thế giới và một số quốc gia.
Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK .

Tiết
1
2
3

4
5
6

7
8
9
10
11
12

HỌC KÌ I
Phần một. ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN
Chương I – Bản đồ
ND điều chỉnh
Bài
Nội dung
Không dạy
Bài 1 Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý
Bài 2
trên bản đồ
Bài 3 Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu
Bài 4
hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ
Chương II – Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển
Bài 5
động tự quay quanh trục của Trái Đất
Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái
Bài 6
Đất (Hết Mục I và Mục II)
Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái
Bài 6
Đất (Mục III)
Chương III - Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý
Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo
Bài 7
mảng
Bài 8 Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 9 Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 9
(tiếp theo)
Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai
Bài 10
động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ
Bài 11 Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Mục I. Khí quyển; 1.

13


Cấu trúc của khí quyển

Đất
13

(không dạy)

Bài 12 Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Mục I. Ngưng đọng hơi

14

Bài 13 Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

nước trong khí quyển

(không dạy)
Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các Mục II. Nội dung thực
15

Bài 14 kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số hành, phần 2.b (không

16
17

kiểu khí hậu
yêu cầu HS làm)
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ

18
19
20
21
22
23
24

25,
26
27,
28
29

30
31
32

Bài 15

nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
Bài 16 Sóng. Thủy triều. Dòng biển
Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ
Bài 17
nhưỡng
Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển
Bài 18
và phân bố của sinh vật
Bài 19 Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất
Chương IV – Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Lớp vỏ địa lý. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh
Bài 20
của lớp vỏ địa lí
Bài 21 Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Phần hai. ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI
Chương V – Địa lí dân cư
Tiết 1: dạy mục I, mục II chỉ
Bài 22 Dân số và sự gia tăng dân số
dạy hết phần a, b của 1
tiết 1: dạy mục I; tiết 2: dạy
Bài 23 Cơ cấu dân số
mục I).
Mục II. Các loại hình quần cư
Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và (không dạy)
Bài 24
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài
đô thị hóa
tập (không yêu cầu HS làm)
Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân
Bài 25
cư thế giới
Chương VI – Cơ cấu nền kinh tế
Bài 26 Cơ cấu nền kinh tế
Chương VII – Địa lí nông nghiệp
Bài 27 Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tớiMục III. Một số hình thức tổ
phát triển và phân bố nông nghiệp. Một sốchức lãnh thổ nông nghiệp,
hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

phần 2. Thể tổng hợp lãnh thổ
nông nghiệp (không dạy)

14


Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài
tập (điều chỉnh thành: Phân
biệt những đặc điểm cơ bản của
2 hình thức tổ chức lãnh thổ
nông nghiệp)
33

Bài 28 Địa lí ngành trồng trọt
Mục II. Các ngành chăn nuôi

34

(Không dạy vai trò và đặc điểm

Bài 29 Địa lí ngành chăn nuôi

của từng vật nuôi -cột 2 bảng
thống kê SGK)

Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản
35

Bài 30 lượng lương thực, dân số của thế giới và một
số quốc gia
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I

36
37

HỌC KÌ II
Chương VIII – Địa lí công nghiệp
Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các
38

Bài 31 nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố
công nghiệp
Mục II. Công nghiệp luyện kim

39

(không dạy)

Bài 32 Địa lí các ngành công nghiệp

Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài
tập (không yêu cầu HS trả lời)
Mục III. Công nghiệp cơ khí
(không dạy)
Mục V. Công nghiệp hóa chất
(không dạy)

40

Bài 32 Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài
tập (Bỏ phần công nghiệp cơ
khí)
Câu hỏi 2 phần câu hỏi và bài
tập (không yêu cầu HS trả lời)

41
42

Bài 33

Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh

thổ công nghiệp
Bài 34 Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất

15


một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Chương IX – Địa lí dịch vụ
Mục III. Đặc điểm phân bố các

43
44

45

Bài 35

Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng
phân bố các ngành dịch vụ

ngành dịch vụ trên thế giới: ý 3,
4, 5 từ "Ở mỗi nước lại có các
thành phố..." đến hết mục
(không dạy)

Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng
46

47
48
49

50
51
52
53
54

Bài 36 đến phát triển và phân bố ngành giao thông

Bài 37

vận tải
Địa lý các ngành giao thông vận tải (mục I,

II, III)
Bài 37 Địa lý các ngành GTVT (mục IV, V, VI)
Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào
Bài 38
Xuyê và kênh đào Panama
Không dạy
Bài 39 Địa lí ngành thông tin liên lạc
Mục IV. Các tổ chức thương
Bài 40 Địa lý ngành thương mại
mại thế giới (không dạy)
Chương X – Môi trường và sự phát triển bền vững
Bài 41 Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 42 Môi trường và sự phát triển bền vững
Ôn tập học kỳ II
Kiểm tra học kỳ II

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 11
Chương trình Chuẩn
Cả năm : 37 tuần ( 36 tiết)
Học kì I : 19 tuần (18 tiết)
Học kì II : 18 tuần (18 tiết)
Học kì I kết thúc ở Bài 8: Liên bang Nga (Tiết 1: Tự nhiên, dân cư và xã hội)
Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.

Tiết
1

2
3
4

HỌC KÌ I
A – KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI
Bài
Nội dung
ND điều chỉnh
Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế
Bài 1 - xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách

Bài 2

mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền

kinh tế
Bài 3 Một số vấn đề mang tính toàn cầu
Bài 4 Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách

16


thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang
5, 6, 7
8
9
10, 11, 12
13, 14,15
16
17
18
19
20
21, 22, 23
24
25
26
27
28
29 - 33

34

phát triển
Bài 5 Một số vấn đề của châu lục và khu vực
Ôn tập
Kiểm tra một tiết
B – ĐỊA LÝ KHU VỰC VÀ QUỐC GIA
Bài 6 Hợp chủng quốc Hoa Kì
Tiết 4 - Cộng hoà Liên Bang
Bài 7 Liên minh châu Âu
Đức - Không dạy
Bài 8 Liên bang Nga
Ôn tập học kì I
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Bài 8 Liên bang Nga (tiếp theo)
Liên bang Nga (tiếp theo)
Bài 9 Nhật Bản
Bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiếp)
Bài 10 Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (tiếp)
Tiết 3: dạy mục I; tiết 4: dạy
Bài 11 Khu vực Đông Nam Á
phần còn lại.
Tiết 1. Khái quát về Ô-xtrây-liBài 12 Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ôxtrâylia

a :Không dạy. GV hướng dẫn HS
dựa vào nội dung của tiết 1 để
làm tư liệu viết báo cáo cho tiết 2

35
36

Ôn tập học kì II
Kiểm tra học kì II

MÔN: ĐỊA LÍ LỚP 12
Chương trình Chuẩn
Cả năm : 37 tuần (52 tiết)
Học kì I : 19 tuần (18 tiết)
Học kì II : 18 tuần (34 tiết).
Học kì I kết thúc ở Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
Kết thúc năm học: Học hết chương trình SGK.
HỌC KÌ I
Tiết
1
2
3

Bài
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Nội dung điều chỉnh
Nội dung
Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập
Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Không dạy

17


4
5
6
7
8
9
10

Bài 5
Bài 6
Bài 7
Bài 8
Bài 9
Bài 10

Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ Không dạy
Đất nước nhiều đồi núi
Đất nước nhiều đồi núi (tiếp theo)
Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa (tiếp theo)
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Thiên nhiên phân hóa đa dạng (hết phần phân

11

Bài 11

12

Bài 12

13

Bài 12

14

Bài 13

15
16
17
18

Bài 14
Bài 15

19
20
21

Bài 16
Bài 17
Bài 18

22

Bài 19 hóa về thu nhập bình quân theo đầu người

23

giữa các vùng
Bài 20 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

hóa Bắc-Nam và Đông-Tây)
Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo: hết
phần phân hóa theo độ cao)
Thiên nhiên phân hóa đa dạng (tiếp theo:
phần còn lại)
Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào
lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi
Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai
Ôn tập
Kiểm tra học kì I
HỌC KÌ II
Đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta
Lao động và việc làm
Đô thị hóa
Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân

- Mục 3. Kinh tế nông thôn nước ta
24

Bài 21 Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

đang chuyển dịch rõ nét (không dạy)
- Câu hỏi 3 phần câu hỏi và bài tập
-không yêu cầu HS trả lời
- Mục 1. Ngành trồng trọt; phần b.
Sản xuất cây thực phẩm (không dạy)

25

Bài 22 Vấn đề phát triển nông nghiệp

- Mục 2. Ngành chăn nuôi; phần b.
Ngành chăn nuôi gia súc ăn cỏ (không

26
27

Bài 23

dạy ngành chăn nuôi dê, cừu)
Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu- Bài tập 1, ý b (không yêu cầu HS làm

ngành trồng trọt
)
Bài 24 Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm - Mục 2. Lâm nghiệp; phần b. Tài
nghiệp

nguyên rừng của nước ta vốn giàu có

18


nhưng đã bị suy thoái nhiều (không
dạy)
- Mục 1. Các nhân tố tác động tới tổ
chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta
28

Bài 25 Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

(không dạy)
- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập:
không yêu cầu học sinh trả lời

29
30

Bài 26 Cơ cấu ngành công nghiệp
Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp
Bài 27
trọng điểm (hết phần CN năng lượng)
Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp

31

Bài 27 trọng điểm (tiếp theo: CN chế biến lương
thực- thực phẩm)
- Mục 2. Các nhân tố chủ yếu ảnh

32

Bài 28 Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp

hưởng tới tổ chức lãnh thổ công
nghiệp (không dạy)

33

Bài 29

34
35
36
37

Bài 30

Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải
thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp
Ôn tập
Kiểm tra 1 tiết
Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và

thông tin liên lạc
Bài 31 Vấn đề phát triển thương mại, dịch vụ
- Mục 1. Khái quát chung (chỉ dạy về

38

Bài 32

Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du và miền phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí
núi Bắc Bộ

địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại
không dạy)

39

Bài 33

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
ở đồng bằng sông Hồng
- Mục 1. Khái quát chung (chỉ dạy về
phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí

40

Bài 35

Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại
Bộ

không dạy)
- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập:

41

không yêu cầu HS trả lời
Bài 36 Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở duyên hải - Mục 1. Khái quát chung (chỉ dạy về
Nam Trung Bộ

phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí
địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại
không dạy).

19


- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập:
không yêu cầu HS trả lời
- Mục 1. Khái quát chung (chỉ dạy về
phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí
42

địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại

Bài 37 Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên

không dạy)
- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập:

không yêu cầu HS trả lời
Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu
43

Bài 38 năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây
Nguyên với trung du và miền núi Bắc Bộ
- Mục 2. Các thế mạnh và hạn chế của

44

Bài 39

Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ởvùng (không dạy)
Đông Nam Bộ

- Câu hỏi 1 phần câu hỏi và bài tập:
không yêu cầu HS trả lời

45

Bài 40

Thực hành: Phân tích tình hình phát triển
công nghiệp ở Đông Nam Bộ
- Mục 1. Các bộ phận hợp thành đồng

46

Bài 41

Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự nhiên ở
đồng bằng sông Cửu Long

bằng sông Cửu Long (chỉ dạy về
phạm vi lãnh thổ, tên các tỉnh, vị trí
địa lí của vùng. Phần khái quát còn lại
không dạy)

47
48
49
50
51
52

Bài 42

Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng

ở biển Đông và các đảo, quần đảo
Bài 43 Các vùng kinh tế trọng điểm
Ôn tập
Kiểm tra học kỳ II
Bài 44 Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố
Bài 45 Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố (tiếp)

C. LIỆT KÊ NHỮNG BÀI/ NỘI DUNG TRONG BÀI CÓ THỂ TỔ CHỨC
"HOẠT ĐỘNG HỌC" CHO HỌC SINH DỰA TRÊN "NGHIÊN CỨU BÀI HỌC"
LỚP 10
a) Chương trình Chuẩn
TT
Tiết theo
Bài/nội dung: Dạy học theo quy trình tổ chức Cách thức tổ chức,
ppct
hoạt động học
PPDH tích cực
1
4
Bài 5: Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả - Trên lớp
chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất - Thảo luận nhóm; sử

20


2

5; 6

Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt
Trời của Trái Đất

3

25

Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số

4

26; 27

Bài 23: Cơ cấu dân số

5

28

Bài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần
cư và đô thị hóa

6

50

Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

7

51

Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

LỚP 11 - Chương trình Chuẩn
TT
Tiết theo
Bài/nội dung: Dạy học theo quy trình tổ chức
ppct
hoạt động học

1

2

2

3

3

7

dụng phương tiện dạy
học trực quan; đàm
thoại; tình huống;
động não; giảng giải;
thuyết trình.
- Trên lớp
- Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
học trực quan; đàm
thoại; tình huống;
động não; giảng giải;
thuyết trình.
-Dạy học dự án; thảo
luận nhóm; sử dụng
phương tiện dạy học
trực quan.
-Dạy học dự án; thảo
luận nhóm; sử dụng
phương tiện dạy học
trực quan.
-Dạy học dự án; thảo
luận nhóm; sử dụng
phương tiện dạy học
trực quan.
-Dạy học dự án; thảo
luận nhóm; sử dụng
phương tiện dạy học
trực quan.
-Dạy học dự án; thảo
luận nhóm; sử dụng
phương tiện dạy học
trực quan.

Cách thức tổ chức,
PPDH tích cực
Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa nền học trực quan; đàm
kinh tế
thoại; tình huống;
động não; giảng giải;
thuyết trình.
Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
học trực quan; đàm
Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu
thoại; tình huống;
động não; giảng giải;
thuyết trình.
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
học trực quan; đàm
thoại; tình huống;

21


4

13, 14, 15

Bài 7: Liên minh châu Âu

5

21, 22, 23

Bài 9: Nhật Bản

6

29, 30, 31, 32

Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

LỚP 12 - Chương trình Chuẩn
TT
Tiết theo
Bài/nội dung: Dạy học theo quy trình tổ chức
ppct
hoạt động học
1

6

2

7, 8

3

15

4

16

5

19

6

20

7

21

8

38

9

39

động não; giảng giải;
thuyết trình.
- Dạy học dự án; thảo
luận nhóm; sử dụng
phương tiện dạy học
trực quan.
- Dạy học dự án; thảo
luận nhóm; sử dụng
phương tiện dạy học
trực quan.
- Dạy học dự án; thảo
luận nhóm; sử dụng
phương tiện dạy học
trực quan.

Cách thức tổ chức,
PPDH tích cực
Thảo luận nhóm; sử
Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của
dụng phương tiện dạy
biển
học trực quan; đàm
thoại gợi mở.
Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
Bài 9; bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
học trực quan; đàm
thoại gợi mở.
Bài 14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên
Dạy học dự án
nhiên
Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng chống
Dạy học dự án
thiên tai
Bài 16: Đặc điểm dân số và phân bố dân cư
Dạy học dự án
nước ta
Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
Bài 17: Lao động và việc làm
học trực quan; đàm
thoại gợi mở.
Bài 18: Đô thị hóa
Dạy học dự án
Thảo luận nhóm; sử
Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở trung du
dụng phương tiện dạy
và miền núi Bắc Bộ
học trực quan.
Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Thảo luận nhóm; sử
đồng bằng sông Hồng
dụng phương tiện dạy

22


10

40

Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc
Trung Bộ

11

41

Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở
duyên hải Nam Trung Bộ

12

42

Bài 37: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây
Nguyên

13

44

Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều
sâu ở Đông Nam Bộ

14

46

Bài 41: Vấn đề sử dụng hợp lý và cải tạo tự
nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

15

47

16

51, 52

Bài 42: Vấn đề phát triển kinh tế, an ninh quốc
phòng ở biển Đông và các đảo, quần đảo
Bài 44; bài 45: Tìm hiểu địa lý tỉnh, thành phố

Ý kiến chuyên viên bộ môn
Sở GDĐT

HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

23

học trực quan.
Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
học trực quan.
Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
học trực quan.
Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
học trực quan.
Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
học trực quan.
Thảo luận nhóm; sử
dụng phương tiện dạy
học trực quan.
Dạy học dự án
Dạy học dự án

......,ngày tháng năm .....
TỔ TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×