Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN PP TIET 5 TIA HH6

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY
CÔ GIÁO

VỀ DỰ GIỜ LỚP 6B


KIỂM TRA BÀI CŨ
a) Vẽ đường thẳng xy
b) Vẽ điểm O nằm trên đường thẳng xy
c) Điểm O chia đường thẳng xy thành mấy
phần? Hãy chỉ rõ mỗi phần đó?


Tiết 5: TIA
1- Tia:
Hình gồm điểm O và một phần của đường
thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một
tia gốc O (còn được gọi là một nửa đường
thẳng gốc O)
O


x

- Khi đọc (hay viết) tên một tia, ta phải đọc (hay viết) tên
gốc trước.
- Cách đặt tên:
+ Dùng 1 chữ cái in hoa với 1 chữ cái thường
+ Dùng 2 chữ cái in hoa.


+ Dùng 1 chữ cái in hoa với 1 chữ cái thường
z

Tia Az

x

A
y

Tia Ax
Tia Ay

+ Dùng 2 chữ cái in hoa.
M
P

N
Q

Tia MN


Bài 25: (SGK – 113) Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:
a) Đường thẳng AB.

A

B

b) Tia AB

AB.

A

B

c) Tia BA.
BA

A

B

Cho hình vẽ:

m

Trên hình vẽ có những tia nào?
x

Có 3 tia: Ox;Oy:Om

O

y


2. Hai tia đối nhau:

So sánh điểm giống và khác nhau của hai tia Ox
và Oy với hai tia Om và On ở hình vẽ trên ?
Giống nhau

Khác nhau

Đều có chung gốc là điểm O - Hai tia Om và On không tạo
thành đường thẳng
- Hai tia Ox và Oy tạo thành
một đường thẳng


Hai tia đối nhau phải thỏa mãn mấy điều kiện? Đó
là những điều kiện nào?
Thỏa mãn hai điều kiện :
+ Chung gốc
+ Hai tia tạo thành một đường thẳng


Hình vẽ trên có những tia nào? Đọc tên các tia có trên hình?
Tia Ia và tia Ib
Hai tia Ia và Ib có đặc điểm gì?
Hai tia Ia và Ib đối nhau vì:
+ Chung gốc I
+ Tạo thành một đường thẳng ab
Em hãy cho biết, mỗi điểm trên đường thẳng có tính
chất gì?
* Nhận xét:
Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối nhau.


?1

Trên đường thẳng xy lấy 2 điểm A và B
a) Tại sao hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau?
b) Trên hình vẽ có những tia nào đối nhau?

x

A

B

y

Trả lời
a) Hai tia Ax và By không phải là hai tia đối nhau vì
chúng không có chung gốc.
b) Các tia đối nhau có trên hình vẽ là:
Tia Ax và tia Ay; tia Ax và tia AB
Tia Bx và tia By; tia BA và tia By


3- Hai tia trùng nhau:
x

A

B

y

Hai tia AB và Ay cùng đối nhau với tia Ax, hai tia
AB và Ay có đặc điểm gì?
Hai tia AB và Ay có:
- Chung gốc A
- Nằm cùng phía trên đường thẳng xy.
Ta nói 2 tia AB và Ay trùng nhau.


Hai tia trùng nhau phải thỏa mãn mấy điều kiện?
Đó là những điều kiện nào?
Thỏa mãn hai điều kiện :
+ Chung gốc
+ Nằm cùng phía trên một đường thẳng


x

A

B

y

Quan sát hình vẽ và nêu tên hai tia trùng nhau.
Hai tia trùng nhau trên hình vẽ là:
- Tia AB và tia Ay;
- Tia BA và tia Bx.
Chú ý:
Hai tia không trùng nhau còn được gọi là hai tia phân biệt.


x

A

y

Tia Ax và tia Ay

n

O

m
Tia Om và tia On


x

A

B

y

Tìm các tia phân biệt trên hình vẽ?
- Tia Ax và tia Ay.
- Tia Ax và tia By.
- Tia Ax; Bx.
- Tia Ay; By.
Từ nay về sau (ở lớp 6), khi nói hai tia mà không nói
gì thêm, ta hiểu đó là hai tia phân biệt


y

?2

B

a) Ta thấy tia Ox và tia OA trùng nhau,
còn tia OB trùng với tia nào?
O
b) Hai tia Ox và Ax có trùng nhau không?

A

x

c) Tại sao hai tia chung gốc Ox và Oy không đối nhau?
Trả lời
a) Tia OB trùng với tia Oy.
b) Hai tia Ax và Ox không trùng nhau vì không chung gốc.
c) Hai tia Ox và Oy không đối nhau vì không tạo thành
một đường thẳng.


Bài 22: (SGK – 112,113)
Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra
tia gốc O O
bởi điểm O được gọi là một …………
b) Điểm R bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của
hai tia đối nhau Rx và Ry.
…………………………....
R
x
c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:
AB và AC đối nhau.
Hai tia …………..
B
Hai tia CA và CB
…. trùng nhau.
trùng nhau
Hai tia BA và BC ……………

A

y

C


Bài 23: (SGK – 113)
a

M

N

P

Q

Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31.
Hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào
trùng nhau?
MN, MP và MQ trùng nhau; NP và NQ trùng nhau
...........................................................................................
b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?
Không có 2 tia nào đối nhau.
...........................................................................................
c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.
PQ và PN; PQ và PM; PQ và Pa
...........................................................................................


HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-Học thuộc định nghĩa tia gốc O; hai tia đối nhau,
hai tia trùng nhau.
-Làm các BT: 24 (113 - SGK) + 26; 27; 28 (99 SBT).
-Xem trước nội dung các BT 26,27,28 để tiết sau
luyện tập.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×