Tải bản đầy đủ

đồ án tổ chức thi công

MUC LUC
MUC LUC ............................................................................................................................................0
THUY T MINH

ÁN T CH C THI CÔNG ..............................................................................6

Ê TAI: Thi t k t ch c thi công công trình đ n v : nhà công nghi p m t t ng, khung thép l p
ghép, mái tôn, móng đ t i ch , t ng xây g ch ng câu g ch th dày 20cm, có 30% di n tích c a. 6
M

ÂU ..............................................................................................................................................6

1.

Gi i thi u chung v n i dung thuy t minh ...................................................................................6

2.

Gi i thi u t ng quan v k t c u khung thép l p ghép ...................................................................6

3.


S l

c v m t b ng công trình ....................................................................................................6

c đi m v đ a ch t th y v n ......................................................................................................6

4.

Ch ng 1
QUÁT
1.1

Đ

1.2

B

C I M KINH T K THU T VÀ BI N PHÁP T CH C THI CÔNG T NG
7
k

.................................................................................................................. 7
............................................................................................................. 7

1.2.1.

C

................................................................................................................................ 7

1.2.2.

C

................................................................... 7

1.2.3.


C

.................................................................................................... 7

1.2.4.

C

..................................................................................................... 8

1.2.5.

C

................................................................................................................... 8

ng 2

Ch

THI T K BI N PHÁP THI CÔNG ÀO

C

2.1

T VÀ BÊ TÔNG MÓNG. ..................9
....................................................................... 9

2.1.1.

C

............................................................................................................................. 9

2.1.2.

C

......................................................................................................... 10

2.1.3.

T

a)

c)

.......................................................................................................... 10

T

.......................................................................................................... 11

T

.................................................................................................. 12
C

...................................................................................................... 12

P

S d

c) EO-2621A ............................... 13

P

S d

c) EO-3321B1.............................. 13

2.1.5.

C

2.1.6.

C

2.1.7.

K

2.2

.................................................................................................... 10

T

2.1.4.
a)

-

T

............................................................... 14
-

............................................................................. 15


..................................... 15

.................................................................................................................. 15

2.2.1.

X

......................................................................................................... 15

2.2.2.

C

P ........................................................................ 16

2.2.3.

C

........................................................................... 16


2.2.4.
2.3

T

........................................................................ 17

T

........................................................................................................ 18
X

2.3.1.
a)

T

......................................................................................................... 18

T

............................................................................................................ 18
K

2.3.2.
a)

................................................................. 18

T

......................................................................................................... 18

T

........................................................................................................... 19
T

2.3.3.
a)

.......................................................................................... 18

........................................................................... 19

T

......................................................................................................... 19

T

........................................................................................................... 20

T

2.4

.................................................................................................... 21

2.4.1.

X

............................................................................................................. 21

2.4.2.

K

................................................................................................................. 21

2.4.3.

T

............................................................................................................ 22

T

2.5

.......................................................................................................................... 22

2.5.1.

X

.......................................................................................... 22

2.5.2.

K

................................................................. 22

2.5.3.

T

........................................................................... 22

T

2.6

.................................................................................................... 24

2.6.1.

X

............................................................................................................. 24

2.6.2.

K

................................................................................................................. 24

2.6.3.

T

............................................................................................................ 24

T

2.7
a)

C

..................................................................................................... 24

C

............................................................................................. 25

T

........................................................................................................... 26

ng 3

THI T K BI N PHÁP THI CÔNG L P GHÉP CÁC C U KI N NHÀ................27

C

.................................................................................................................... 27

2.8

Ch

................................................................................................................... 24

3.1

3.1.1.

P

............................................................................................................................. 27

3.1.2.

P

............................................................................................................................. 27

3.1.3.

P

............................................................................................................................. 27

3.1.4.

P

............................................................................................................................. 28

3.2

N

3.3

B

–K

............................................................................................................................ 29

3.3.1.
a)

...................................................................... 28

T
T

....................................................................................... 29
......................................................................................................................... 29
Page 1


T

.......................................................................................................................... 30

c)

H

....................................................................................................................... 30

d)

M

......................................................................................... 30
Q

3.3.2.

...................................................................................................................... 30

P

............................................................................................................... 30

C

.................................................................................................................... 31

c)

H

............................................................................................................................ 31

d)

D

....................................................................................................................................... 32

C

....................................................................................................................................... 32

C

c ............................................................................................................................... 34

a)

f)
3.3.3.

B

........................................................................................................... 35

3.3.4.

B

..................................................................................................... 35

a)

c)

B

................................................................................................... 35

B

........................................................................................................ 37

B

.................................................................................................. 38
B

3.3.5.
a)

-

........................................................................... 38

B

................................................................................................................. 38

B

............................................................................................................. 39

Ch ng 4
GHÉP.

TÍNH TOÁN NHU C U XE MÁY, THI T B CHO CÔNG TÁC THI CÔNG L P
40
T

4.1.1............................................. 40

N

................................................. 40

N

......................................... 41

c)

N

......................................................................................... 41

d)

N

............................................................ 42

a)

4.1.2.
a)

M
Cd

............................ 42

.......................................................................................................................... 42

M

.......................................................................................................... 43

c)

X

....................................................................................................... 43

d)

C

............................................................................................................................. 43

K

........................................................................................................................ 43

B

............................................................................................................. 43

f)
4.1.3.
a)

M
M
K

d

.............................................................. 43

.................................................................................................................................... 43
............................................................................................................................... 44

c)

M

.................................................................................................................................. 44

d)

K

................................................................................................................................. 44
Page 2


4.1.4.
a)

c)
4.1.5.

Ch

ng 5

5.1

M........................................................................................ 44

Q

d ......................................................................................................................................... 44

M

. .................................................................................................................. 44

M

.............................................................................................................................. 44
M

................................................................................................................. 45

L P TI N

CHI TI T TRÊN S

L

XIÊN CHO CÔNG TÁC L P GHÉP. .....46
.............................................................. 46

5.1.1.

L

............................................................. 46

5.1.2.

L

................................................................................................... 46

5.1.3.

C

.......................................................................................................... 46

5.1.4.

X

........................................................... 47

5.1.5.

T

................................................................................. 47

Ch

ng 6

6.1

THI T K BI N PHÁP THI CÔNG CHO CÔNG TÁC XÂY T

C

NG ...................49

........................................................................................................................... 49

6.1.1.

V

...................................................................................................................................... 49

6.1.2.

Y

........................................................................................................... 49

6.2

N

c ........................................................................................................................... 50

6.2.1.

X

................................................................................................... 50

6.2.2.

B

a; ...................................................... 50

6.3

T

....................................................................... 50

6.3.1.

Đ

6.3.2.

C

6.3.3.

C

...................51

6.3.4.

C

....52

6.3.5.

C

............................................................................................. 53

6.3.6.

T

........................................................................................... 53

6.3.7.

C

......................................................................................... 54

mk

..................................................................................................................... 50
c

................................... 51

6.4

T

............................................................................. 55

6.5

T

.................................................................................................... 55

6.5.1.

C

............................................................................................... 55

6.5.2.

C

..................................................................................................................... 55

6.5.3.

C

.................................................................................................................... 56

Ch

ng 7

7.1

V

7.2

S

7.3

T

7.3.1.

L P T NG TI N
ak

THI CÔNG CÔNG TRÌNH. ...................................................57
..................................................................... 57

ak

...................................................... 57
.................................................................................................................. 57

C

..................................................................................................................... 57
Page 3


7.3.2.

T

c .................................................................................................. 57

7.3.3.

T

............................................................................................................ 59

a)

B

ad

B

ad

B

c)

Ch ng 8
LI U

......................................................................................... 60

......................................................................................................................... 60
Đ

7.3.4.

........................................................................................... 59

................................................................................................................... 61

L P K HO CH VÀ V BI U
62

S

D NG, V N CHUY N D

TR

V T

8.1

L

.............................................................................................................. 62

8.2

X

..................................................................................................... 62

8.3

X

Ch

X

ng 9

9.1

T

9.2

T

c .................................................................. 62

L P T NG M T B NG THI CÔNG CÔNG TRÌNH. .............................................64
X

....................................................................................... 64

........................................................................................................................... 64

9.2.1.

T

............................................................................................. 64

9.2.2.

X

..................................................................................................... 64

T

9.3

............................................................................................ 64
T

9.3.1.
a)

X

............................................................................... 64

C

.................................................................................................................. 65
T

9.3.2.
X

a)

............................................................................................................. 67

Ch ng 10
TR NG.

THUY T MINH BI N PHÁP AN TOÀN, PHÒNG CH NG CHÁY, V SINH MÔI
68

A

.............................................................................................................................. 68
A

10.1.1.
a)

........................................................................... 65
.................................................................. 66

L

10.1

..................................................................................... 65
cc

T
9.4

........................................................................................................... 64

................................................................................. 68

Đ

........................................................................................................................ 68

Đ

................................................................................................................. 68

10.1.2.

A

............................................................................... 68

10.1.3.

A

................................................................................. 69

a)

c)

C

............................................................................................ 69

Đ

....................................................................................................................... 69

B

....................................................................................................................... 69

10.1.4.

C

...................................................................................................................... 70

10.1.5.

C

................................................................................................................. 70

Page 4


10.2

V

........................................................................................................................... 70

PH L C ...........................................................................................................................................71
C

A.

................................................................................... 71

A C

–M

.................................................................................................. 71

A C

–X

................................................................................................ 71

A C

–M

A C

–C

............................................................................................................. 72
................................................................................................ 72

A C

–X

................................................................................................................. 73

A C

–T

............................................................................................................. 73

A C

–D

H ................................................................................................. 74

A C
B.

–M

....................................................................................... 74

Đ

B

ĐM

............................................................................ 75

B C

–Đ

....................................................................................... 75

B C

–Đ

........................................................................................ 75

B C

–Đ

........................................................................................... 75

B C

–G

.................................................................................... 76

B C

–G

................................................................ 76

B C

–Đ

.......................................................................................... 76

B C

–V

............................................................................................ 77

B C

–Đ

................................................................................................ 77

B C

–D mm

B C

............................................................................................................ 77

B

.............................................................................. 78
............................................................................................... 79

B

C

–T

B

C

–X

B

C

–Q

............................................................................................................. 81

B

C

–L

............................................................................................................ 81

B

C

....................................................................................................................... 82

B

C

........................................................................................................... 82........................................................................................... 80

Tai liêu tham khao ..............................................................................................................................83

Page 5


THUY T MINH

ÁN T

CH C THI CÔNG

Ê TAI: Thi t k t ch c thi công công trình đ n v : nhà công nghi p m t t ng,
khung thép l p ghép, mái tôn, móng đ t i ch , t ng xây g ch ng câu g ch th
dày 20cm, có 30% di n tích c a.
M

ÂU

1. Gi i thi u chung v n i dung thuy t minh
Thuy t minh bao g m 10 Ch ng; Tài li u tham kh o và Ph l c kèm theo.
2. Gi i thi u t ng quan v k t c u khung thép l p ghép
Trong l nh v c xây d ng, đ c bi t là xây d ng các công trình dân d ng và công nghi p,
nhà x ng hi n nay thì k t c u nhà thép ti n ch khung Zamil ho c d ng Zamil đang đ c
s d ng r t r ng rãi, h u h t các công trình nhà x ng đ u s d ng khung Zamil, khung
BTCT m t d n u th trong các công trình công nghi p hi n đ i.
M t vài u đi m khi n khung Zamil đ c s d ng ph bi n:
− T i u kh n ng ch u l c c a c u ki n
− Có kh n ng v t nh ng nh p l n
− Thi công công trình v i quy mô l n
− Thi công nhanh
− Ti t ki m chi phí
3. S l c v m t b ng công trình
Công trình n m trên m t khu đ t r ng và b ng ph ng trong Khu công nghi p Hòa
Khánh (qu n Liên Chi u, Tp à N ng) nên không ph i san l p trong quá trình thi công.
4.
c đi m v đ a ch t th y v n
Theo báo cáo k t qu đ a ch t trong giai đo n thi t k k thu t:
− N n đ t đây thu c lo i đ t Cát, cát cu i m. ây là n n đ t t t, có kh n ng ch u l c
l n nên vi c thi t k móng d dàng. Trong
án này s d ng h móng đ n đ c l p, s
d ng h d m móng đ xây t ng bao che..
i u ki n th y v n t i đây bình th ng, không nh h ng đ n công tác thi công công

trình.

Page 6


Ch
1.1

ng 1

C I M KINH T K THU T VÀ BI N PHÁP T
CÔNG T NG QUÁT

CH C THI

c đi m kinh t k thu t

Công trình là nhà thép công nghi p m t t ng, k t c u móng đ n đ bê tông toàn kh i,
khung thép đ c s n xu t t i nhà máy thành t ng đo n và v n chuy n đ n l p ghép t i công
tr ng. K t c u khung bao g m c t, d m mái, xà g mái và các k t c u bao che (mái tôn và
t ng g ch).
Công trình có cao trình c t là +8,00m, t ng chi u dài 108m v i 18 b c c t khung,
m i b c 6m. K t c u khung có 3 nh p v i kích th c các nh p l n l t là 21m-30m-21 m.
Khung liên k t kh p v i móng.
C t n n +0,00m cao trình n n nhà sau khi hoàn thi n. Gi thi t cao trình n n t
nhiên t i v trí -0,3m. Cao trình đáy móng (k c l p bê tông lót) là -1,7m so v i c t n n và 1.4m so v i c t n n t nhiên.
a đi m xây d ng n m trong khu công nghi p Hòa Khánh có đ a hình b ng ph ng,
r ng rãi, h th ng c s h t ng đ y đ (đ ng r ng, có h thông cung c p đi n , n c)
1.2 Bi n pháp thi công t ng quát
1.2.1. Công tác đ t
i v i công tác đ t, kh i l ng đào đ t h móng công trình t ng đ i l n nên ta ph i
k t h p máy đào và s a ch a th công các h đào đúng quy ph m. V i đ t n n t nhiên là
cát, ta t n d ng ph n đ t đó đ tôn n n cho công trình (n u thi u đ t tôn n n). Ph n đ t th a
(n u có) đ c v n chuy n kh i công tr ng-Gi thi t c li v n chuy n là 10,5 km.
1.2.2. Công tác ván khuôn và bê tông c t thép cho móng
Công tác ván khuôn r t quan tr ng trong quá trình thi công đ bê tông t i ch . Trong
đ án này sinh viên s d ng Ván khuôn g ph phim.
Công tác bê tông c t thép, là m t h ng m c công vi c có kh i l ng l n c a công trình
nên vi c thi công c gi i hóa k t h p th công và t ch c thi công theo ph ng pháp dây
chuy n. Do v y các thi t b ph c v cho thi công nh máy tr n bê tông, đ m dùi, ván
khuôn ...ph i đ c trang b đ y đ .
Có 2 ph ng án s d ng bê tông : Dùng bê tông đ t i ch ho c bê tông th ng ph m
đ đ bê tông cho k t c u móng tùy thu c vào kh i l ng công tác.
1.2.3. Công tác l p ghép khung thép
ây là công tác quan tr ng nh t trong quá trình thi công công trình này. T t c các c u
ki n c a k t c u khung này đ c đ t hàng gia công t i nhà máy, sau đó đ c v n chuy n
đ n công tr ng nên t i công tr ng k s ph trách m ng này c n ti n hành ph i h p v i
nhà s n xu t đ ki m tra s n ph m, ghi l i các thông tin trong nh t ký công trình.
V i đi u ki n nh v y xem nh các c u ki n c a k t c u khung là đ y đ , có s n t i
công tr ng tr c ngày thi công l p ghép d ki n. Không có tr c tr c nào x y ra làm nh
h ng đ n ti n đ chung.
V i bi n pháp thi công là l p ghép nên đ n v thi công c n chu n b đ y đ các
ph ng ti n c u l p, thi t b l p liên k t, máy móc h tr liên quan.

Page 7


1.2.4. Công tác xây trát t

ng g ch

Toàn b công trình có di n tích t ng r t l n, nên v n đ t ch c thi công cho h ng
m c này c ng có nh ng yêu c u c n tuân th . D ki n công tác này s d ng các t th
chuyên nghi p đ làm v i các nguyên v t li u gi đ nh nh sau: Xi m ng cách công tr ng
8,5km.
1.2.5. Công tác hoàn thi nTa th c hi n công tác hoàn thi n v i các c u ki n t trên cao xu ng:
Hoàn thi n mái, b trí h th ng ch ng sét.
Hoàn thi n h th ng thoát n c.
Tô trát t ng, s n l i các v trí h h ng, bong tróc s n trong quá trình thi công l p ghép
khung thép.
L p c a các lo i, láng n n..... h th ng đi n n c, chi u sáng, ch a cháy....
Hoàn thi n n n, sân, t o c nh quan xung quanh công trình.
D n d p bàn giao công trình đ a vào s d ng.

Page 8


Ch

ng 2

2.1 Ch n ph

THI T K BI N PHÁP THI CÔNG ÀO
ng án đào và tính kh i l

T VÀ BÊ TÔNG MÓNG.

ng công tác đ t

2.1.1. C u t o móng
H móng đ n đ c l p tr c A, B, C, D; D m móng BTCT có kích th c 250x400mm .
H móng đ n t i các v trí s n t ng theo tr c 1 và tr c 19. Gi thi t móng có thông
s kích th c AxB=1,5x1,5 m, chi u sâu đ t móng là 1,4m.

Kích th

c móng M1-CB ; M2-CB ; M2-CG

Kích th

c móng M3-C1 ; M3-C3 ; M4-CG

Page 9


2.1.2. Ch n ph

ng án đào đ t

Ph ng án đào đ t h móng có th là đào t ng h móng đ c l p, đào thành rãnh móng
ch y dài hay đào toàn b m t b ng công trình.
quy t đ nh ch n ph ng án đào c n tính
kho ng cách gi a đ nh mái d c c a hai h đào c nh nhau.
H đào nông nên đào theo mái d c t nhiên, theo đi u ki n thi công n n đ t thu c lo i
cát, cát cu i m, chi u sâu h đào b ng máy là H=1,6m (đào b ng máy cách cao trình thi t
k 200mm sau đó đào th công), ta có h s mái d c[ 1] m=1:1. Nh v y b r ng chân mái
d c B = 1,6 ; nh v y ta ch n b r ng h móng r ng ra m i bên 1,6m.
Do thi công móng là công tác đ bê tông toàn kh i, nên c n kho ng h đ thi công
công tác l p ghép ván khuôn và c t thép nên kích th c c a đáy h đào l y l n h n kích
th c th t c a công trình t i thi u 0,5 m (xét 1 phía) .
Gi thi t dùng máy đào có dung tích gàu đào có dung tích gàu đào t 0,5÷1,25 (m3)
nên b dày l p đ t đ l i nh m b o v đáy móng là 15÷20cm.[ 2] V y ta s d ng máy đào
gàu ngh ch đào đ n cao trình -1.9m (so v i c t n n, hay th p h n 1.6m so v i c t t nhiên)
r i sau đó đào th công đ n cao trình -1,9m nh thi t k .
Quá trình thi công đào đ t th c hi n theo qui ph m k thu t an toàn lao đ ng trong xây
d ng TCVN 5308-1991 Quy ph m k thu t an toàn trong xây d ng (ch ng 12 Công tác
đ t).
2.1.3. Tính kh i l ng đ t đào-đ p
0F

1F

a) Tính th tích rãnh h móng
Xác đ nh các thông s kích th
có các s li u sau:
Tên c u ki n
M1-CB
M2-CB
M2-CG
M3-C1
M3-C2
M3-C3
M4-CG

S l

c c a móng theo d li u t h s thi t k n n móng ta
Kích th

ng

A (m)
2.00
2.60
3.20
2.05
1.50
2.65
2.20

32
2
2
4
16
4
32

c
B (m)
1.60
2.00
2.20
2.00
1.50
2.20
2.20

Ki m tra kho ng cách gi a đ nh mái d c c a hai h đào c nh nhau theo tr c A, B, C,
D ta có: ∆L<0. Riêng đ i v i các móng c t s n t ng, do kích th c nh nên ∆L =1,60m.
Mái d c không đ c l p v i nhau nên ta ch n ph ng án đào t ng dãi nh móng b ng
đ i v i các móng theo các tr c đ nh v A, B, C, D. Riêng các móng c t s n t ng ta đào
đ c l p.
Nh v y: Ph ng án đào h móng d ng móng b ng theo các tr c ch (A, B, C, D) và
đào đ c l p theo tr c s (1, 19)
Cách tính th tích rãnh h đào: Áp d ng công th c đã h c đ tính th tích hình h c c a
kh i có các thông s th hi n trên hình v :
1
2

T
T

Đ
Đ

- TCVN 4447- TCVN 4447-

C
C

–T
–T

Page 10


− Hình v :

− Công th c:[ 3]
2F

− Trong đó:
+ H : Chi u sâu h đào (ph n đào b ng máy) (m)
+ a : Chi u dài đáy h đào (m)
+ b : Chi u r ng đáy h đào (m)
+ c : Chi u dài mi ng h đào (m)
+ d : Chi u r ng mi ng h đào (m)
Sau khi đào b ng máy ti n hành đào th công, lúc này xem ph n th tích kh i đ t còn
l i có d ng hình h p. Công th c tính th tích lúc này là V = a . b . h (m3); h = 0,2 m theo
ch n l a ban đ u.
B ng th ng kê th tích rãnh h đào
Kích th c
T. Tích
T ng V
Tên c u
S
3
ki n
l ng
A (m)
B (m)
(m )
(m3)
R1-TrA
1
111.10
3.00
897.5
897.5
R2-TrB
1
111.10
3.20
938.00
938.00
R3-TrC
1
111.10
3.20
938.00
938.00
R4-TrD
1
111.10
3.00
897.5
897.5
M3-C2
16
1.50
1.50
16.35
261.60
*Nh v y:
T ng th tích đ t c n đào là:
Vđào = VR1-TrA + VR2-TrB +VR3-TrC +VR4-TrD +VR5-Tr1 +VR6-Tr19 + VM3-C2 = 3932,60 (m3)
Th tích kh i đ t đào h móng và đ c đ đ ng t i công tr ng là:
Vđ đ ng = 1,28 . 3932,60 = 5033,73 (m3)
b) Tính th tích bê tông móng
B ng th ng kê th tích bê tông móng công trình (Tính ngang cao trình t nhiên)
Tên c u ki n
M1-CB
M2-CB
M2-CG
M3-C1
M3-C2
M3-C3
M4-CG
3

C

c 2.4 - T

S l ng
32
2
2
4
16
4
32
–G

K

I–K

T. Tích (m3)
2.10
4.11
4.81
3.00
1.23
3.05
2.87

T ng V(m3)

X

Đ

DD CN – B

67.20
8.22
9.62
12.00
19.68
12.20
91.84

Page 11


T ng th tích bê tông móng (ph n th tích n m trong đ t) là V BT móng = 220,76 (m3)
B ng th ng kê th tích bê tông d m móng công trình (tính ngang cao trình t nhiên)
S
T ng chi u Chi u r ng
Chi u
T ng th tích
TT
C u ki n
4
5
l ng dài [ ](m)
[ ](m)
cao (m)
(m3)
GM-TrA; GM-TrB;
1
4
99.7
0.35
0.2
27.92
GM-TrC; GM-TrD
1 GM-Tr1; GM-Tr19
2
67.2
0.35
0.2
9.41
T ng th tích bê tông d m (ph n th tích n m trong đ t) là V BT d m = 37,33 (m3)
c) T ng h p s li u v công tác đ t
3F

4F

H ng m c tính toán

TT

Kí hi u

V (m3)

1

Th tích đ t đào h móng

V rãnhmóng

3962.36

2

Th tích bê tông móng (xét đ n m t đ t t nhiên)

V BTmóng

223.96

2

Th tích bê tông d m móng (xét đ n m t đ t t nhiên)

V BTd m

37.33

Trong quá trình tính toán th tích đ t đào nên tách quá trình tính toán thành 2 đ t đ
sau này có th s d ng các s li u đó đ tính cho công tác l p đ t.
t 1: Kh i l ng đ t đào
B ng các b ng tính Excel đ c s d ng đ tính toán th tích đ t đào c a toàn b móng
(tính t ng c 2 đ t), ta ch c n thay đ i thông s chi u cao c a kh i đ t đào s đ c thông
s kh i l ng đ t đào t i cao trình đang xét, t đó tính đ c kh i l ng đ t đào trong đ t 1.
Theo đó, th tích hình h c kh i đ t đào trong đ t 1 này là:
Vhìnhh c1 = 3489,52 – 215,92 = 3273,60 (m3)
Vđ t1 th a = 1,28 . 3273,60 . 0,9 – 3273,60 = 498,59 (m3)
t 2: Kh i l ng đ t c n đ p là:
Vhìnhh c2 = ∑V – Vhìnhh c1 = 3932,6 - 3272,6 = 660,00 (m3)
Vđ t2th a = 1,28 . 660 . 0,9 – 660 = 100,32 (m3)
2.1.4. Ch n máy thi công đào đ t
B ng kê chi ti t th tích các đ n v đào b ng máy – b ng tay.
Th tích / đ n v tính
T ng th tích
Tên c u ki n
3
3
ào máy (m )
ào tay (m )
ào máy (m3)
ào tay (m3)
R1-TrA
830.84
66.66
R2-TrB
866.90
71.10
R3-TrC
866.90
71.10
3637.08
295.52[ 6]
R4-TrD
830.84
66.66
M3-C2
241.60
20.00
Th tích đ t c n đào đã tính là: Vđàomáy = 3637,08(m3)
Trong s các m t c t ngang rãnh h đào thì m t c t qua tr c B và tr c C có kích th c
ti t di n l n nh t nên ta ch n máy đào theo ti t di n này.
V i đi u ki n thi công đ t cát, cát cu i m (thu c đ t C p 2 [ 7]), chi u sâu h đào
không l n, đ thu n ti n cho công vi c thi công ta ch n máy đào v i các thông s nh sau:
5F

6F

Đ
T
6
C
4

L

cc

–T

A

CAD

5

Page 12


a) Ph

ng án 1: S d ng máy xúc g u ngh ch (d n đ ng th y l c) EO-2621A

− Dung tích g u: q = 0,25 m3
− Bán kính đào l n nh t: Rđàomax = 5 m
− Chu k k thu t: tck = 20 s
Tính n ng su t máy đào:
− V i lo i đ t là cát, cát cu i m có h s đ y g u kd = 1,2 [ 8]
− H s t i x p c a đ t kt = 1,28 [7]
− H s quy v đ t nguyên th : ki = kd / kt = 1,2 / 1,28 = 0,94
− H s s d ng th i gian: ktg = 0,8 (Ch n t 0,7 ÷ 0,8)
t sau khi đào lên đ c đ thành t ng đ ng riêng l bên c nh h đào, kho ng cách
t v trí đ đ t đ n mép h đào > 1,5 (m).
∗ Khi đào đ t i ch ta có:
7F

− Chu k đào th c t : tdck = tck . kvt . kϕ
+ Chu k đào k thu t; tck = 20 s
+ H s ph thu c vào đi u ki n đ đ t, do đ t i ch nên: kvt = 1
+ H s ph thu c vào góc quay c n, v i góc quay 90º có kϕ = 1
+ ⇒ tdck = tck . kvt . kϕ = 20 . 1 . 1 =20 s
− Chu k đào trong 1gi : nck = 3600 / tdck = 3600 / 20 = 180
− N ng su t c a máy đào:
Wca = t . q . nck . ki . ktg = 7. 0,25 . 180 . 0,94 . 0,8 = 236,88 (m3/ca)
∗ Khi đào đ lên xe ta có:
− Chu k đào th c t : tdck = tck . kvt . kϕ
+ Chu k đào k thu t; tck = 20 s
+ H s ph thu c vào đi u ki n đ đ t, do đ lên xe nên: kvt = 1,1
+ H s ph thu c vào góc quay c n, v i góc quay 90º có kϕ = 1
+ ⇒ tdck = tck . kvt . kϕ = 20 . 1,1 . 1 =22 s
− Chu k đào trong 1gi : nck = 3600 / tdck = 3600 / 22 = 163,64
− N ng su t c a máy đào:
Wca = t . q . nck . ki . ktg = 7. 0,25 . 163,64 . 0,94 . 0,8 = 215,35 (m3/ca)
b) Ph ng án 2: S d ng máy xúc g u ngh ch (d n đ ng th y l c) EO-3321B1
− Dung tích g u: q = 0,5 m3
− Bán kính đào l n nh t: Rđàomax = 7,5 m
− Chu k k thu t: tck = 17 s
Tính n ng su t máy đào:
− V i lo i đ t là cát, cát cu i m có h s đ y g u kd = 1,2
− H s t i x p c a đ t kt = 1,28
− H s quy v đ t nguyên th : ki = kd / kt = 1,2 / 1,28 = 0,94
− H s s d ng th i gian: ktg = 0,8 (Ch n t 0,7 ÷ 0,8)
7
8

P
T

c B1 – P
K –T

–S

- TCVN 4447–N

C
T

T

–T

Page 13


t sau khi đào lên đ c đ thành đ ng bên c nh h đào, kho ng cách t v trí đ đ t
đ n mép h đào > 1,5 (m).
∗ Khi đào đ t i ch ta có:
− Chu k đào th c t : tdck = tck . kvt . kϕ
+ Chu k đào k thu t; tck = 17 s
+ H s ph thu c vào đi u ki n đ đ t, do đ t i ch nên: kvt = 1
+ H s ph thu c vào góc quay c n, v i góc quay 90º có kϕ = 1
+ ⇒ tdck = tck . kvt . kϕ = 17 . 1 . 1 =17 s
− Chu k đào trong 1gi : nck = 3600 / tdck = 3600 / 17 = 211
− N ng su t c a máy đào:
Wca = t . q . nck . ki . ktg = 7. 0,5 . 211 . 0,94 . 0,8 = 555,35 (m3/ca)
∗ Khi đào đ lên xe ta có:
− Chu k đào th c t : tdck = tck . kvt . kϕ
+ Chu k đào k thu t; tck = 17 s
+ H s ph thu c vào đi u ki n đ đ t, do đ lên xe nên: kvt = 1,1
+ H s ph thu c vào góc quay c n, v i góc quay 90º có kϕ = 1
+ ⇒ tdck = tck . kvt . kϕ = 17 . 1,1 . 1 =18,7 s
− Chu k đào trong 1gi : nck = 3600 / tdck = 3600 / 18,7 = 192,51
− N ng su t c a máy đào:
Wca = t . q . nck . ki . ktg = 7. 0,5 . 192,51 . 0,94 . 0,8 = 506,69 (m3/ca)
Th i gian đào đ t b ng máy:


V
Wdd

dd
đ ng t i ch : t=
dd =

5033, 728
= 9, 06 ca. Ch n 8,5 ca h s th c hi n đ nh m c =
555,35

9,06/8,5= 1,07
2.1.5. Ch n xe ph i h p v i máy đ v n chuy n đ t đi đ :
Sau khi thi công xong ph n móng và h d m móng l ng đ t th a là:
Vth a = 498,59 + 100,32 = 598,91 (m3)
C ly v n chuy n l = 10,5km; v n t c trung bình vtb= 25km/h; th i gian đ đ t t i bãi
và d ng tránh xe l y td+to = 2+5 = 7 phút
- Th i gian xe ho t đ ng t do: tx= 2.l/vtb+td+to= 2x10,5x60/25+7= 57,4 phút
- Th i gian đ đ t yêu c u: tb = tdx.tx/tdd = 1,5x57,4/7 = 12,3 phút
- Tr ng l ng xe yêu c u t công th c: tb= m.tdck=v.tdck/(q.ki)=P.tdck/(γ.q.ki)
Do đó P = γ.q.ki.tb/tdck = 1,9.0,5x0,94.12,3.60/18,7= 35,24 (T n)
Ch n 3 xe ben Dongfeng L300-20 có t i tr ng P b ng 12 T n
H s s d ng tr ng t i s là ko= 35,24/36 = 0,98
Chi u cao thùng xe 2,98 m tho mãn yêu c u v chi u cao đ đ t 4,8m.
Ki m tra t h p máy theo đi u ki n v n ng su t:
− Chu kì ho t đ ng c a xe tckx = 57,4+12,3 = 69,7 phút
− S chuy n xe ho t đ ng trong 1 ca: nch = t.ktg/tckx
V i h s s d ng th i gian c a xe là : ktg = 0,75
nch= 7.60.0,75/69,7 =4,52 ; l y ch n 5 chuy n.
− N ng su t v n chuy n c a xe Wcax= nch.P.kp/ γ = 5x36x0,98/1,9 = 92,8 m3/ca
Page 14


− Th i gian v n chuy n t = 598,91 /92,8 = 6,45ca. Ch n 7,0 ca
V y th i gian v n chuy n phù h p v i th i gian làm vi c c a máy xúc, đi u này có
ngh a là trong 1 ca, máy đào đ a lên xe t i 92,8m3 đ t, ph n còn l i đ đ ng trên h đào.
2.1.6. C u t o n n - tính kh i l ng bê tông n n:
Ph ng án c u t o n n là đ p đ t đ n đúng cao trình t nhiên, ta ti n hành công tác
làm n n nhà v i c p ph i s d ng đá 4x6 l n 1x2 tôn n n đ n cao trình -0,12m (t c là Hn =
180mm – theo yêu c u thi t k ). Sau đó s d ng bê tông th ng ph m đ n n v i chi u dày
HBT = 120mm.
− L ng đá 4x6 c n cung c p cho công tác tôn n n là:
V đá 4x6 = 108 . 72 . 0,18 = 2332,8 (m3)
− L ng bê tông th ng ph m c n cung c p cho công tác làm n n là:
V BT = 108 . 72 . 0,12 = 1555,2 (m3)
2.1.7. K t lu n ph ng án ch n máy thi công đào đ t – xe v n chuy n đ t
Ph ng
Thông s
S ca TT H ng m c
Kí hi u
Ghi chú
ti n
c b n
Chuy n
ào đ t
Máy đào
EO-3321B1
1
8,5 (ca)
q = 0, 5 m3
b ng máy
th y l c
Các công c
th công:
ào đ t
2
Các thông
cu c, x ng,
b ng tay
s khác
xe rùa
xem trong
V n
catalogue
chuy n đ t
Xe t i t
DFL3260AX9 Q = 12 T n
ra kh i
3
7,0 (ca)
hành
công
tr ng

Hình 1 : S đ di chuy n c a máy đào – xe v n chuy n.
2.2 T ch c thi công đào đ t
2.2.1. Xác đ nh c c u quá trình
Quy trình thi công g m 2 quá trình thành ph n là đào đ t b ng máy và s a ch a h
móng b ng th công. Quá trình đào đ t b ng c gi i t i cao trình – 1.9m, sau đó cho nhân
Page 15


công s a ch a h đào b ng ph ng pháp th công, t i cao trình đ t móng -2.1 m (k l p bê
tông lót 100mm)
2.2.2. Chia phân đo n và tính kh i l ng công tác Pij
thi công dây chuy n c n phân chia m t b ng công trình thành 9 phân đo n. Ranh
gi i phân đo n đ c ch n sao cho kh i l ng công vi c đào c gi i b ng n ng su t c a máy
đào trong 1 ca đ ph i h p các quá trình thành ph n m t cách ch t ch .
Ta có b ng phân chia các phân đo n nh sau:
Th tích
Th tích
Phân
Phân
Ranh gi i các phân đo n đào máy
Ranh gi i các phân đo n đào máy
đo n
đo n
3
(m )
(m3)
1
Tr c A2 – A10’
415.42
5
Tr c C2 – C10’
433.46
2
Tr c A10' - A18
415.42
6
Tr c C10' - C18
433.46
3
Tr c B2 – B10’
433.46
7
Tr c D2 – D10’
415.42
4
Tr c B10' - B18
433.46
8
Tr c D10' - D18
415.42
9
16 móng c t s n t ng
241.60
Gi i thích:
* Ký hi u này có ngh a là đào đ t t tr c A2 đ n tr c A10’, tuy nhiên cách tính th
tích đ t đào c a phân đo n này l y trung bình v i giá tr b ng Vrãnh / 2 = 830,84 / 2 = 415.42
m3.
2.2.3. Ch n t th chuyên nghi p thi công đào đ t
D a trên ranh gi i phân đo n đã chia đ tính kh i l ng công tác c a các thành ph n
ph khác, đây ch có m t quá trình thành ph n ph là s a ch a h móng b ng th công.
Sau khi máy đào xong phân đo n 1 và 2 thì ta m i ti n hành cho công nhân xu ng làm công
vi c đào vét đ t và đ m ch t. Các công c th ng đ c s d ng nh cu c, x ng, xe rùa... ;
N o vét ph n đ t b o v b m t, và đ m ch t b ng máy đ m cóc.
Công tác đào đ t th công còn có nhi m v s a l i mái d c h đào do máy đào làm
còn nham nh , và đ m ch t cho th t ph ng, tránh gây s t l thành h đào.
Công tác đào m ng thoát n c m a và h thu n c m a cho công trình (Gi thi t
công trình kh i công không ph i trong mùa m a và đi u ki n đ a ch t th y v n không nh
h ng đ n công trình nên công tác thoát n c ng m – n c m a có th b qua ho c thi t k
đ n gi n. Tuy v y v n c n có các ph ng án d phòng đ h n ch r i ro cho công trình.)
B ng tính: Tính toán kh i l ng công tác s a ch a h móng b ng th công bao g m:
l ng đ t đào th công và 5% l ng đ t đào b ng máy.
Th tích
Th tích
Phân
Phân
Ranh gi i các phân đo n th công
Ranh gi i các phân đo n th công
đo n
đo n
(m3)
(m3)
1
Tr c A2 – A10’
54.10
5
Tr c C2 – C10’
54.82
2
Tr c A10' - A18
54.10
6
Tr c C10' - C18
54.82
3
Tr c B2 – B10’
54.82
7
Tr c D2 – D10’
54.10
4
Tr c B10' - B18
54.82
8
Tr c D10' - D18
54.10
9
16 móng c t s n t ng
32.08
− Hao phí nhân công l y nh sau:

Page 16


+ Theo nh m c 1776 cho công tác đào đ t b ng máy, s hi u đ nh m c AB.2111 là
0,5 Công/m3.
+ Theo nh m c 1776 cho công tác đào đ t th công, s hi u đ nh m c AB.1144 là
0,71 Công/m3.
Ta nh n th y kh i l ng công tác c a quá trình đào đ t b ng th công và b ng máy
các phân đo n chênh l ch nhau không quá 20%. T đó tính đ c s th yêu c u:
Nmin = Pmin . a = 54,10 . 0,71 = 38.41
Nmax = Pmax . a = 54.82 . 0,71 = 38.92
Ch n t th g m 36 ng i, h s t ng n ng su t s trong kho ng 38.41/36=1.07 đ n
38.92/36=1.08
2.2.4. T ch c dây chuy n k thu t thi công đào đ t
Sau khi tính đ c nh p công tác c a 2 dây chuy n hai b ph n, ti n hành ph i h p
chúng v i nhau và tính th i gian c a dây chuy n k thu t thi công đào đ t.
đ m b o an
toàn trong thi công thì dây chuy n th công c n cách dây chuy n c gi i 1 phân đo n d tr .
Hay nói cách khác, gián đo n công ngh gi a hai dây chuy n là 1 ngày.
Các móng s n t ng có kích th c nh , ta ghép chúng l i m t phân đo n là phân
đo n 17. Nh p công tác k = 32,08.0,71/36=0,63 ca; ch n 0,5 ca.
Phân đo n j

j

k1j

k2j

∑k

1j

j −1

∑k
1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
1
1
1
1
1
1
1
0.5

1
1
1
1
1
1
1
1
0.5

1
2
3
4
5
6
7
8
8.5

0
1
2
3
4
5
6
7
7.5

j

j −1

1

1

j −1

j

2j

∑k - ∑k
1j

1

2j

1

j

j −1

1

1

max ( ∑ k1 j - ∑ k 2 j )

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

Ta có giãn cách: O11 = max ( ∑ k1 j - ∑ k 2 j ) + tcn = 1+1 = 2 (ngày)
Th i gian c a dây chuy n k thu t: T = O11 + t2 = 2 + 8,5 = 10,5 (ngày)

Ghi chú:
1 – ào đ t b ng máy
2 – ào đ t b ng tay

Hình v : Ti n đ thi công đào đ t

Page 17


2.3 T ch c thi công bê tông móng
i v i công trình này sau khi thi công xong ph n đ t, ta ti n hành đ bê tông lót, l p
đ t c t thép, d ng ván khuôn, đ bê tông móng, b o d ng và tháo ván khuôn. Ranh gi i
phân đo n c a quá trình thi công bê tông móng khác so v i thi công đào đ t.
2.3.1. Xác đ nh các quá trình thành ph n:
a) Thi công bê tông đáy móng:
− Thi công bê tông lót:
Ch n ph ng án thi công bê tông lót là th công, ch n máy nghiêng đ , máy BS100
9
[ ]có các thông s sau:
Dung tích thùng tr n:
215 (L)
Dung tích s n xu t c a thùng tr n: 100 (L)
Th i gian tr n 1 m :
50 (s)
Th i gian n p:
20 (s)
Th i gian đ ra:
20 (s)
Ta có đ c n ng su t c a máy tr n trong 1 ca làm vi c là:
N = 7 . Vsx . Kxl . nck . Ktg
Trong đó: Vsx = (0,5 ÷ 0,8) . Vhh = 0,55 . 100 = 55 (L) = 0,055 (m3)
Kxl là h s xu t li u, đ i v i máy tr n bê tông có Kxl = 0,7
Ktg là h s s d ng th i gian Ktg =0,75
Thay vào bi u th c trên ta có: N = 7 . Vsx . Kxl . nck . Ktg
= 7 . 0,055 . 0,7 . 3600 / 90 . 0,75 = 8,09 (m3)
H s s d ng đ nh m c c a máy tr n là t 7,444/8,09=0,920 đ n 7,482/8,09=0,925
Dây chuy n thi công bê tông lót đ c ti n hành sau khi dây chuy n s a h móng b ng
ch công ra kh i m t b ng thi công công trình.
Dây chuy n thi công ván khuôn đ bê tông móng đ c th c hi n sau khi hoàn thành
dây chuy n đ bê tông lót c a phân đo n đó đ c hoàn thành. Do yêu c u v bê tông đ t
c ng đ nên kho ng th i gian gi a hai dây chuy n c n cách nhau 1 ngày (tcn = 1 ngày).
− Thi công l p đ t c t thép
− Thi công l p d ng ván khuôn
− Thi công đ bê tông b n móng:
b) Thi công bê tông c móng
F
8

Các dây chuy n thi công c móng ch đ c phép ti n hành khi bê tông b n móng đ t
c ng đ 25daN/cm2 , t c là 1 ngày (tcn = 1 ngày).
Công tác thi công bê tông c móng bao g m nhi u thành ph n nh : l p d ng ván
khuôn, đ bê tông và tháo d ván khuôn.
− Thi công l p d ng ván khuôn c móng:
− Thi công đ b tông c móng:
− Thi công tháo d ván khuôn c móng
2.3.2. Kh i l ng công tác c a các quá trình thành ph n:
a) Thi công bê tông đáy móng:
9

M c 2.2 – T

–S

–N

T

T

Page 18


Phân
Bê tông lót (m3)
đo n
1;3;4;6
6.80
2; 5
7.26
b) Thi công bê tông c

Quá trình đ bê tông b n đáy móng
C t thép
L p ván
Bê tông (m3)
(kg)
khuôn (m2)
2452.08
34.98
25.52
2690.35
34.80
27.48
móng:

Tháo ván
khuôn (m2)
34.98
34.80

Quá trình đ bê tông c móng
Phân
2
đo n
L p ván khuôn (m )
Bê tông (m3)
Tháo ván khuôn (m2)
1; 3; 4; 6
43.38
3.67
43.38
2; 5
45.49
4.46
45.49
2.3.3. Tính nh p công tác c a dây chuy n b ph n:
a) Thi công bê tông đáy móng:
đ

Ch n t th chuyên nghi p đ thi công các quá trình thành ph n:
TT
Công tác
S ng i
1
Bê tông lót
9
2
C t thép
10
3
Ván khuôn
8 (2 t )
4
Bê tông
20 (2 t )
5
Tháo ván khuôn
2
Chi phí lao đ ng cho các công vi c theo nh m c 1776:
bê tông lót móng 1,42 Công/m3
Gia công, l p đ t c t thép 8,34 Công/T n
Gia công,l p d ng ván khuôn 20,47Công/100m2
nh m c chi phí cho công tác ván khuôn bao g m c s n xu t, l p d ng và tháo d .
phân chia chi phí lao đ ng cho các công vi c thành ph n ta d a vào c c u chi phí theo
nh m c 1776:
T l chi phí s là: 85% & 15%
L ng chi phí:
+ S n xu t, l p d ng: 20,47.85% = 17,40 Công/100m2
+ Tháo d :
20,47.15% = 3,07 Công/100m2
N u ch n t th chuyên nghi p v i s l ng và c c u theo nh m c 1776 ta s tính
c nh p công tác c a các dây chuy n b ph n trên các phân đo n theo công th c:
k ij =

Pij .ai
nc .N i

(ngày); ta ch n h s ca làm vi c nc=1;

Ti n hành tính toán và ch n nh p công tác c a các dây chuy n b ph n nh sau:
L p ván khuôn
Tháo ván khuôn
Dc Bê tông lót (m3)
C t thép (kg)
Bê tông (m3)
2
(m )
(m2)
Pđ Tt
c
Tt
c
Tt
c
Tt
c
Tt
c
α
α
α
α
α
1;
3; 1.0
1.0 2.0
1.0 1.5
1.0 2.0
1.0 0.5
1.0
1
2
1.5
2
0.5
4;
7
7
5
2
2
1
9
5
4
7
6
2; 1.1
1.1 2.2
1.1 1.5
1.0 2.2
1.1 0.5
1.0
1
2
1.5
2
0.5
5
5
5
4
2
1
1
5
3
3
7
Page 19


H s th c hi n đ nh m c c a t ng dây chuy n trên toàn b các phân đo n:
bê tông lót:


=
α1

(4.6,8 + 2.7, 26).1, 42 59, 24
= =
1, 09
9.(4.1 + 2.1)
54

− L p đ t c t thép:
=
α2

(4.2452, 08 + 2.2690,35).10−3.8,34 126, 68
= =
1, 06
10.(4.2 + 2.2)
120

− L p ván khuôn:
(4.34,98 + 2.34,80).10−2.17, 40 36, 46
=
= =
1, 01
α3
4.(4.1,5 + 2.1,5)
36

bê tông đáy móng:


α4
=

(4.25,52 + 2.27, 48).1, 64 257,55
1, 07
= =
20.(4.2 + 2.2)
240

− Tháo ván khuôn:
(4.34,98 + 2.34,80).10−2.3, 07 6, 43
=
= =
1, 07
α5
2.(4.0,5 + 2.0,5)
6

b) Thi công bê tông c móng:
đ

Ch n t th chuyên nghi p đ thi công các quá trình thành ph n:
TT
Công tác
S ng i
1
L p ván khuôn
16
2
Bê tông
12
3
Tháo ván khuôn
3
Chi phí lao đ ng cho các công vi c theo nh m c 1776:
bê tông 1,64 Công/m3
Gia công,l p d ng ván khuôn 22,52Công/100m2
nh m c chi phí cho công tác ván khuôn bao g m c s n xu t, l p d ng và tháo d .
phân chia chi phí lao đ ng cho các công vi c thành ph n ta d a vào c c u chi phí theo
nh m c 1776:
T l chi phí s là:
+ S n xu t, l p d ng: 85%
+ Tháo d : 15%
L ng chi phí:
+ S n xu t, l p d ng: 22,52.85% = 19,14 Công/100m2
+ Tháo d :
22,52.15% = 3,38 Công/100m2
N u ch n t th chuyên nghi p v i s l ng và c c u theo nh m c 1776 ta s tính
c nh p công tác c a các dây chuy n b ph n trên các phân đo n theo công th c:
k ij =

Pij .ai
nc .N i

(ngày); ta ch n h s ca làm vi c nc=1;

Ti n hành tính toán và ch n nh p công tác c a các dây chuy n b ph n nh sau:
Page 20


Dc
L p ván khuôn (m2)
Bê tông (m3)
Tháo ván khuôn (m2)

Tt
c
a
Tt
c
a
Tt
c
a
1; 3; 4; 6
0.47
0.5
0.94
0.50
0.50
1
0.37
0.5
0.73
2; 5
0.49
0.5
0.98
0.61
0.50
0.82
0.38
0.5
0.77
H s th c hi n đ nh m c c a t ng dây chuy n trên toàn b các phân đo n:
− L p ván khuôn:
=
α1

(4.43,38 + 2.45, 49).10−2.19,14 50, 63
= =
1, 05
16.(4.0,5 + 2.0,5)
48bê tông:

=
α2

(4.3, 67 + 2.4, 46).1, 64 38, 70
= =
1, 08
12.(4.0,5 + 2.0,5)
36

− Tháo ván khuôn:
(4.43,38 + 2.45, 49).10−2.3,38 8,94
=
= =
α3
3.(4.0,5 + 2.0,5)
9

0,99

2.4 Thi công l p đ t công trình đ t 1:
2.4.1. Xác đ nh các quá trình:
Công tác l p đ t đ t 1 này ch có 1 quá trình, ph ng pháp thi công đ p đ t thành t ng
l p, chi u dày m i l p 20cm, ph i đ m ch t m i l p b ng đ m cóc tr c khi đ m l p ti p
theo.
2.4.2. Kh i l ng công tác:
B ng tính kh i l ng công tác l p đ t đ t 1:
Phân đo n
Ranh gi i các phân đo n
L p đ t đ t 1 (m3)
1; 2
Tr c A2-A10’; Tr c A10'-A18
373,90
3; 4
Tr c B2-B10’; Tr c B10’-B18
390,14
5; 6
Tr c C2-C10’; Tr c C10’-C18
390,14
7 ;8
Tr c D2-D10’; Tr c D10’-D18
373,90
9
16 móng c t s n t ng
217.45


t 1: L p đ t t i cao trình -0,5m đ thi công d m móng (k c ph n bê tông lót d m
móng). (
c ti n hành sau khi thi công xong ph n c móng)

Hình 2 : Ph

ng án đ p đ t đ t 1 th công b ng đ m cóc.

Page 21


S d ng l ng đ t đào h móng đ đ p đ n cao trình thi t k đ t 1:
K t h p máy xúc, máy i v i lao đ ng th công đ ti n hành quá trình san l p, s d ng
đ m cóc đ đ m đ t đ t t i đ ch t yêu c u là 0,9.
2.4.3. Tính th i gian công tác:
Tra đ nh m c 1776, mã hi u AB.651, đ m đ t công trình b ng đ m cóc, v i đ ch t
0,95 có hao phí nhân công 10,18công/100m3 v i th 4/7; 5,09 ca máy/100m3. Tính đ c
hao phí c n thi t nh sau (l y b ng 30% đ nh m c vì k t h p máy xúc đ đ t):
Phân đo n
Kh i l ng công tác(m3)
Công yêu c u
Ca máy đ m yêu c u
1
373,90
11,4
5,70
2
390,14
11,9
5,96
3
390,14
11,9
5,96
4
373,90
11,4
5,70
5
217.45
6,6
3,32
S d ng 12 ng i (4 t th ) làm trong 8,5 ngày , h s s d ng đ nh m c c a máy
11,4/12=0,95
2.5 Thi công d m móng
2.5.1. Xác đ nh các quá trình thành ph n:
− Thi công bê tông lót:
− Gia công l p đ t c t thép:
− L p đ t ván khuôn
bê tông d m móng:

− Tháo d ván khuôn
Xem thêm công tác l p d ng ván khuôn.
2.5.2. Kh i l ng công tác c a các quá trình thành ph n:
Quá trình thi công gi ng móng
C t thép
L p ván
Phân
Bê tông lót (m3)
Bê tông (m3)
(kg)
khuôn (m2)
đo n
1
6.30
1667.08
108.96
14.02
2
6.20
1635.26
106.88
13.76
3
6.12
1613.24
105.44
13.56
4
6.20
1635.26
106.88
13.76
2.5.3. Tính nh p công tác c a dây chuy n b ph n:
Ch n t th chuyên nghi p đ thi công các quá trình thành ph n:
TT
Công tác
S ng i
1
Bê tông lót
9
2
C t thép
18 (2 t )
3
Ván khuôn
30 (3 t )
4
Bê tông
22 (2 t )
5
Tháo ván khuôn
8 (2 t 0
Chi phí lao đ ng cho các công vi c theo nh m c 1776:
bê tông lót móng 1,42 Công/m3

− Gia công, l p đ t c t thép 10,04 Công/T n
− Gia công,l p d ng ván khuôn 38,28 Công/100m2

Tháo ván
khuôn (m2)
108.96
106.88
105.44
106.88

Page 22


nh m c chi phí cho công tác ván khuôn bao g m c s n xu t, l p d ng và tháo d .
phân chia chi phí lao đ ng cho các công vi c thành ph n ta d a vào c c u chi phí theo
nh m c 1776:
∗ T l chi phí s là:
+ S n xu t, l p d ng: 85%
+ Tháo d : 15%
∗ L ng chi phí:


đ

+ S n xu t, l p d ng: 38,28.85% = 32,54 Công/100m2
+ Tháo d :
38,28.15% = 5,74 Công/100m2
bê tông 3,56 Công/m3
N u ch n t th chuyên nghi p v i s l ng và c c u theo nh m c 1776 ta s tính
c nh p công tác c a các dây chuy n b ph n trên các phân đo n theo công th c:
k ij =

Dc

1
2
3
4


=
α1

Pij .ai
nc .N i

(ngày); ta ch n h s ca làm vi c nc=1;

Ti n hành tính toán và ch n nh p công tác c a các dây chuy n b ph n nh sau:
Bê tông lót
L p ván khuôn
Tháo ván khuôn
C t thép (kg)
bê tông (m3)
3
2
(m )
(m )
(m2)
Tt
c a
Tt
c
a
Tt
c a
Tt
c
a
Tt
c
a
0.99 1 0.99 0.93 1 0.93 1.11 1 1.11 2.27 2 1.14 0.51 0.5 1.02
0.98 1 0.98 0.91 1 0.91 1.09 1 1.09 2.23 2 1.12 0.5 0.5 1.00
0.97 1 0.97 0.90 1 0.90 1.07 1 1.07 2.19 2 1.10 0.49 0.5 0.98
0.98 1 0.98 0.91 1 0.91 1.09 1 1.09 2.23 2 1.12 0.5 0.5 1.00
H s th c hi n đ nh m c c a t ng dây chuy n trên toàn b các phân đo n:
bê tông lót:
(6,30 + 6, 20 + 6,12 + 6, 20).1, 42 35, 24
= =
9.(1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1)
36

0,98

− L p đ t c t thép:
=
α2

(1.1667, 08 + 1.1635, 26 + 1.1613, 24 + 1.1635, 26).10−3.10, 04 65, 77
= = 0,91
18.(1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1)
72

− L p ván khuôn:
=
α3


=
α4

(1.108,96 + 1.106,88 + 1.105, 44 + 1.106,88).10−2.32,54 139,32
= = 1,16
30.(1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1)
120

bê tông gi ng móng:
(1.14, 02 + 1.13, 76 + 1.13,56 + 1.13, 76).3,56 196,16
= =
1,11
22.(1.2 + 1.2 + 1.2 + 1.2)
176

− Tháo ván khuôn:
(1.108,96 + 1.106,88 + 1.105, 44 + 1.106,88).10−2.3, 74 24,58
=
= = 0, 77
α5
8.(1.1 + 1.1 + 1.1 + 1.1)
32

Page 23


2.6 Thi công l p đ t công trình đ t 2:
2.6.1. Xác đ nh các quá trình:
Xem 2.4.1
2.6.2. Kh i l ng công tác:
B ng tính kh i l ng công tác l p đ t đ t 2:
Phân đo n
Ranh gi i các phân đo n
L p đ t đ t 2 (m3)
1; 2
Tr c A2-A10’; Tr c A10'-A18
37.69
3; 4
Tr c B2-B10’; Tr c B10’-B18
39.33
5; 6
Tr c C2-C10’; Tr c C10’-C18
39.33
7 ;8
Tr c D2-D10’; Tr c D10’-D18
37.69
9
16 móng c t s n t ng
43.84

t 2: San l p toàn b công trình (san l p đ n cao trình -0,3m – Chính là c t n n t
nhiên). (
c ti n hành sau khi thi công xong ph n d m móng)

Hình 3 : Ph ng án thi công l p đ t đ t 2.
2.6.3. Tính th i gian công tác:
Ch n t th có 3 ng i (1 t ) ph c v công tác l p đ t.
Chi phí lao đ ng cho công vi c theo nh m c 1776 là 8,84 Công/100m3
Ti n hành tính toán và ch n nh p công tác c a các dây chuy n b ph n nh sau:
L p đ t đ t 1 (m3)
Phân đo n
Tính toán
c
α
1; 2
1.12
1
1.11
3; 4
1.16
1
1.16
5; 6
1.16
1
1.16
7 ;8
1.12
1
1.11
9
1.3
1.5
0,87
2.7 Thi công n n công trình:
a) Công tác tôn n n b ng đá 4x6:
Khi quá trình thi công san đ m đ t đ t 2 hoàn thành phân đo n 1 b t đ u th c hi n v n
chuy n xe ch c p ph i đá d m vào công trình. L p c p ph i đá d m dày 180 mm.
N n sàn nhà công nghi p do đó thi công ph i đ m b o tiêu chu n k thu t. Dùng máy
đ m cóc đ m ch t K85 l p đá l n đ t sau đó r i đá 4x6 ph i h p v i đá 1x2 dày 18 cm đ m
ch t K90.
L ng đá 4x6 c n cung c p cho công tác tôn n n là:
Page 24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×