Tải bản đầy đủ

KHO TÀI LIỆU ôn THI THPT QUỐC GIA FULL môn MIỄN PHÍ


Ctrl

n:
Kh

:
:
:
:
:
:
:

m Fanspage:1.
1.

download

2.

-

download

3.

download

4.

-

download

5.

- 570VN PLUS
download

6.

download

7.

download

8.

download

9.


download

10.

download

11.

download

12.

download

13.

download

14.

download

15.

download

16. Tuy n t p b

ng th c download


17. Tổng h
18.

i h c download

i toán tr ng tâm download
ũ

19.

q

download

20. Tuy n t p bài t p hình h c oxy ch n l
21. Tuy n ch n 410 bài h

download
is

download

22. Toán 12 tích phân và ng d ng nguy n h
23. Tổng h

p download

ng th c toán download

24. T ôn thi môn toán download
25.

ng giác toàn t p (công th c, hàm s
liên quan) t p i download

ng giác và các v


26.

ng giác toàn t p (công th c, hàm s

ng giác và các v

liên quan) t p ii download
27. Tổ h p và xác su t (chi ti t) luy n
28.

i h c download

download

29. Tích phân và ng d ng nguy n h
30.

ih

p download
hình h c gi i tích trong không gian

oxyz download
31. ôn t p tích phân toán h c download
32.

i h c download

33.

ng giác lý thuy t, bài t p có l i gi i ôn t

i h c download

34. Nhi th c newton và công th c tổ h p hay ch n l c download
ĩ ù

35. Nguyên hàm, tích phân và ng d ng tr
36.

ũ

download

i h c download

37. Ki n th c tổng h p môn toán 12 download
38. M t s bài toán gi

ổ bi n nh

39. Ki n th c lý thuy t toán luy

i h c download

40. Hình h c cho h c sinh 10 - 11 - 12 luy

i h c download

i h c download

41. K thu t gi

i h c) download

42. Khóa luy

i h c môn toán download

43.

i
h c download

44. Kh o sát hàm s

ih

ng download
q

45. Kh o sát hàm s
ũ

46.

i h c download

download

47. Hình h c gi i tích trong không gian download
48. Gi

c download

49. Gi i toán tích phân bằng nhi u cách nguy n thành long download
ỉ bằ

50. Gi
51.
52.

h

ng giác nâng cao download
thi th

ih

ng vi t hùng download

53. Công th c toán c p 3 download
54.

is

p thpt môn toán download

c download


55.
56.

toán luy

i h c download

ở lý thuy t và m t s bài toán v dãy s

download

57.

ôn toán b

ng th c download

58.

luy n th

i h c kh o sát hàm s tr

59.

luy

i h c hình h c không gian tr

60.

luy n thi vào

ih

61.

nguyên hàm tích phân và ng d ng download

62.

ôn thi kh o sát hàm s

download

63.

luy

i s tr

64.

hàm s

65.

luy

i h c hình h c gi i tích tr

66.

luy

i h c gi

ng giác tr

ih

69.

luy

o download

o download

ih cb

o download

i s tổ h p tr

i gi i luy
luy

o download

download

67. 392 h
68.

o download

o download

i h c download
ng th c tr

o download

i h c tích phân download

70. Chinh ph c ki n th c hoán v chỉnh h p tổ h p download
71.

GTLN, GTNN phan huy kh i download

72. Cẩm nang ki n th c toán c p 3 download
73. Chuyên
74.
75.

ng th c tổ h p download
q

n kh o sát hàm s

t) download

các câu h i ph trong kh o sát hàm s luy

76. Cách gi i bài t p toán ph n hình h c gi i tích, t
77.
78. Các ch

ng giác có l i gi
toán gi

i h c download
ph ng download

ũq

c anh download

i h c download

79. Bài t

i h c download

80. Bí quy t gi

ng giác download

81. Các bài toán tích phân có nhi u cách gi i download
82. Bài t
83. Bài t

trong không gian download
luy

i h c môn toán download

84. Bài t p s ph c toán 12 download
85. Bài gi ng các kỷ thu t gi
86. Bài t p hoán v , chỉnh h p, tổ h

ng giác download
i h c download


87. Bài t

ũ

88. Bài gi ng tr

ũ

i chi ti t download
ũ

download

89. Bài gi ng tích phân c a th y ph m kim chung ngh an download
90. 200 câu kh o sát hàm s có l i gi i tr

ĩ ù

91. 260 h

download
i h c download

92. 450 bài toán tích phân luy n thi download
93. 131 câu h i ph kh o sát hàm s
94. 10 d ng tích phân trong các kỳ
95. 42 h
96.
97.

i gi

download
i h c download
i h c nguy n th duy download

i h c download
m nguyên download


2.

1. Các ch

ih

ng môn v t lý hoàng khanh

download
2. Câu h i tr c nghi m v
3. Tài li u luy

n, t , quang download

i h c môn v t lý (t p 1) download

4. Tổng h p lý thuy t và bài t p v

n nâng cao download

5. Tuy n t p 789 câu tr c nghi m v t lý theo ch

i h c download

6. Tóm t t lý thuy t v t lý 12 download
7. Sổ tay tr c nghi m v t lí
8.

i h c download

i tr c nghi m bài t p v t lý theo ch

(t p 1) tr n tr ng

i tr c nghi m bài t p v t lý theo ch

(t p 2) tr n tr ng

i tr c nghi m bài t p v t lý theo ch

(t p 3) tr n tr ng

download
9.
download
10.
download
11. Tóm t t lý thuy t và các d ng bài t p v t lý download
12. Sách luy

i h c gi i chi ti t download

13.

t lý th y biên công lý download

14. Cẩm nang ôn luy

ih

ng môn v t lý t p 1 nguy n anh

ih

ng môn v t lý t p 2 nguy n anh

phong download
15. Cẩm nang ôn luy
phong download
16. Bí kíp v t lý 7 in 1 th y biên công lý download
17. Phân lo

i v t lý 10 t p 1 download

18. K thu t gi i nhanh bài t p v
19.

m tay download

i nhanh lý 12 download

20. Phân lo

i ph

21. Chinh ph c câu h i lý thuy t và k

ng th
i nhanh hi

biên download
22. Tuy

ỉnh luy

thpt qu c gia v t lý download

download


23. Tuy n t

thi th v t lý t p 3 download

24.

ng gi i c c nhanh b

25. Toàn t p luy

luy n thi qg v

download

i h c môn v t lý download

26. Tuy t phẩm công phá gi i nhanh theo ch

download

27. Tuy t phẩm công phá gi i nhanh theo ch

trên kênh vtv2 ph n dao

ng download
28. Tuy t phẩm công phá gi i nhanh theo ch

trên kênh vtv2 ph

n xoay

chi u download
29. Th n t c luy

thpt 2016 môn v t lý download

30. Chinh ph c bài t p v t lý t

n xoay chi u download

31. Tổng h p lý thuy t và các d ng bài t p v
32. V t lý l p 12 nh ng bài t

i h c download

n hình download

33. Chinh ph c câu h i lý thuy t và k

i nhanh hi

biên download
34.

m th

download

35. Lovebook siêu phẩm luy

c kỳ

36. Chinh ph c bài t p v t lý

i h c môn v t lý download

n xoay chi u download
ù

37. Cẩm nang tổng h p ki n th c 12 th y ph
38.

ng d n ôn t

download

i nhanh bài t p tr c nghi m v t lý

12 download
39. Gi i toán v t lý 11 t

n t bùi quang hân download

40. Các d ng toán tr

môn v t lý download

41. Gi i toán và tr c nghi m v t lý 12 download
42. Bí quy t luy n thi qu c gia môn v

download

43. Bài t p th c hành v t lý 10 download
44. Sổ tay v

n và nâng cao download

45. Giáo trình luy
46. ò

i h c môn v t lý

n xoay chi

t lý

download

download

47. Là l và kho khó download
48.

i h c môn v

49.

download
thi tr c nghi m môn lý l

h c download

i


ò

50.

n xoay chi u download

51. Ngân hàng 480 bài t p tr c nghi m lý 12 download
ò

52.

download

53.

download

54. Chuyên

ĩ

xt

55.

download
c download

56.

c v thuy

57.

i h p download

vm

nt

58.

download

ng t ánh sáng download

59.

vi sóng ánh sáng download

60.

ix phóng x , h t nhân download

61.

c download

62.

thi th

i h c môn lý (có l i gi i chi ti t) download

63. Các ch

i h c, cao

64.

ng môn v t lý download

c v t r n download

65. 6

download

66. 1000 câu h i tr c nghi m v t lý download
67. B

i h c môn v t lý download

68. 1000 câu tr c nghi m luy
69. 6

luy

i h c môn v t lý ô
i h c môn v t lý download

70. 200 bài t p v t lý hóc búa v
71.

i h c download

ng d n và l i gi i download

thi th v t lý download

72. 93 bài t

download

73. Kinh nghi m luy n thi h c sinh gi i ph

ng c a các v t nhi m

n download
74.

i bài toán c c tr trong m

75. 102 bài t

n xoay chi u download

n xoay chi u hay và khó download

76. ng d ng hàm b c nh t và tính ch t c a 2 phân s bằng nhau vào gi i bài t p vât
lý 12 download
77.

n xoay chi u download

78. D ng b
n download

h c t t bài m ch có r, l, c m c n i ti p, c

ởng


79. Gi i nhanh v t lý 12 bằng casio fx570 download
80. Tóm t t công th c v t lý 12 download
81.

v t lý 2016 và sách luy n thi th

82.

download

i toán v t lý 12 download
ò

83. Gi i bài t

n xoay chi u s d ng gi

vecto bằng casio

fx570es download
6

84. Tài li u ôn thi thpt qu
8

85.

t lý download

c nghi m v t lý download

86. Lý thuy t và bài t p ò

n xoay chi u download

87. V t lý h t nhân (bài t p khó) download
88.

ng (bài t p khó) download

89.

p khó) download
6

90.

ng t ánh sáng (bài t p khó) download

91. Gi i toán v t lý 12 t p 3 quang lý và v t lý h t nhân download
92. Lý thuy t hay l khó v t lý 2016 download
93. Sổ tay tóm t t công th c gi i nhanh v t lý 12 download
ú

94. Ch t l
ò

95.

thi th v t lí lovebook download
n xoay chi u (bài t p ) download

96.

p khó) download

97.

i gi i nhanh tr c nghi m v t lý ph n 1 download

98.

i gi i nhanh tr c nghi m v t lý ph n 2 download

99.

i gi i nhanh tr c nghi m v t lý ph n 3 download

100.

Tuy n t p các câu h i v t lý khó và hay t

thi th

i

h c download
101.

Lý thuy t và bài t

102.

Tuy n ch n và gi i thi

103.

Tổng h

104.

Lí thuy t và bài t

105.

Tài li

106.

130 bài t p ch n l c ch

107.

Luy n thi thpt qu c gia môn v t lý các d ng bài t p m

chi u download

n v t lý 12 download
thi v t lý download

thi th lý 2016 download
n v t lý 10 toàn t p download
u hòa download
ò

download
n xoay


108.
109.

K thu t casio trong tr c nghi m môn v t lý nguy
8

m) download

download


3.1.

-

download
2.

download

3.

download

4.

Thiên An download

5.

-

download

6. Chìa khóa vàng t p 1 download
7. Chìa khóa vàng t p 2 download
8.

download

9.

download

10.
download
11.

download

12.

thu t hi

i gi i nhanh bài t p tr c nghi m hóa h c t p

1 download
13.

p
2 download


14.

download

15.

download

16.

download

17.
18.download
ú

19.
20.

download

i nhanh hóa h c 12 c c hay download

21. 999 câu h i tr c nghi m lý thuy
22. D

- Sinh download

download

thi thpt qu c gia môn hóa h c download

23. Tr c nghi m hó

download


24. B

8

luy

download

25. 8

download

26.27.

i nhanh bài t p tr c nghi

28.

download
download

download

29. Tổng h

download

30.

i h c hóa h
ĩ

31.

ổng h p download
q

t gi

n Cr - Cu - Fe và h p ch t c a

chúng download
32. 1000 bài t p tr c nghi m hóa h c THPT download
33.

i nhanh hóa h

download

34. Lý thuy t và bài t p l p 11 download
35.

i nhanh bài t p tr c nghi m hóa h c download

36.

hóa h

ng thpt chuyên lê quý

download
ĩ

37.

q

t gi

38.

lý thuy t hóa h

39. Lý thuy

n andehit xeton download

download

ng có l i gi i chi ti t download

40. H th ng bài t p th c ti n hóa h c ph n h

download

41. 11 tuy t chiêu gi i nhanh hóa h c download
42. Chinh ph c lý thuy t hóa download
43.

i nhanh bài t p tr c nghi m hóa h c download
ĩ

44.
45. H th ng ki n th c hóa h
46.

t ôn tổng l c lý thuy t hóa h c download
p 11 download

luy n thi tr c nghi m hóa h c download

47. Tổng h

thi thpt qu c gia môn hóa h c hay nh t (có gi i chi

ti t) download
48. Công phá lý thuy t hóa h c - Megabook download
49. B

ng ki n th c hóa h c 10 - 11 - 12 download

50.

i nhanh bài t p tr c nghi m hóa h
m u download

51.

thi th

i h c môn hóa h c hay nh

download


52. Bí m

i h c, ptth qu c gia các chi

hóa kh

ph n kim lo i và oxi

download

53.

thi ptth qu
thi th

ih

download
& ĩ

54.

i h c và 25

t ôn tổng l c toàn t p lí thuy t hóa h c thi ptth

qu c gia 2016 download
55. 1000 bài t p tr c nghi m toàn b

c download

56. Bài t

n thi thpt qu c gia 2016 download

57. Chinh ph c lý thuy t hóa h c phiên b n 2.0 download
58. Các m o giúp gi i nhanh bài t p hóa h c nguy
ù

59. Tổng h p toàn b ki n th c hóa h

download
ỳ thi ptth qu

i h c,

ng download
60. ôn luy n ki n th c theo c

ú

thi ptth qu

ih

ng môn hóa

h c download
61. Tài li u ôn thi ptth qu

ih

ng môn hóa h c (nguy n anh

phong) download
62. Tổng h
63. Chinh ph

t hay download
m 8, 9, 10 môn hóa thi ptth, quy

y tr n tr ng

tuy n download
64. Th
65.

ih

t download

thi tr c nghi m hóa h c dùng cho kỳ thi ptth qu
download

66. B

thi th ptth qu c gia môn hóa 2016 t p 1 download

67. B

thi th ptth qu c gia môn hóa 2016 t p 2 download

68. B

thi th ptth qu c gia môn hóa 2016 t p 3 download

69. B

thi th ptth qu c gia môn hóa 2016 t p 4 download

70. Sổ tay công phá lý thuy t hóa h c 2015 tài li u ôn thi ptth qu

i h c cao

ng download
71.

thi th

i h c môn hóa 2016 (version 1) download

72.

thi th

i h c môn hóa 2016 (version 2) download

73. B

thi th ptth qu

l i gi i chi ti t download

ih

ng môn hóa th

q


74.

luy n thi tr c nghi m môn hóa h c ôn thi ptth th y nguy n minh
tu n download

75. Phân lo
ng c an

ng d n gi

c (nxb giáo d c 2015) ngô

download

76. Phát tri

– polime và v t li u

o gi i nhanh bài t p hóa h

polime th y nguy n minh tu n download
77.

thi ptth qu c gia môn hóa h c – giáo

ng d n gi i các d ng bài t p t
viên cao th thiên an download

78. 500 bài t p luy n thi ptth qu

6

ihdownload
79. 6

thu t gi i nhanh bài t p tr c nghi m môn hóa h c thi ptth

qu c gia download
80. Làm ch môn hoá trong 30 ngày (th

download

81. Chi n thu t suy lu n nhanh d

n thi ptth download

82. Chinh ph c lý thuy t hóa h
83.

thi ptth qu c gia download

i nhanh th n t c hóa h c (nguy n anh phong) download

84. 900 câu lý thuy
85.

6 download

ih

hóa h

download

86. Phát tri

o gi i nhanh bài t p tr c nghi m hóa h c h

y

nguy n minh tu n download
87. K thu t v t d u loang chinh ph c lý thuy t hóa h c phiên b n m i nh t (nguy n
anh phong) download
88. Tuy n ch n và gi i chi ti

ỉnh luy n thi ptth qu c gia 2015 2016 môn hóa h c download

89. Tuy
90.

download

ng d n gi

thi tuy

6

ih

download

i nhanh các bài toán hóa h c tr ng tâm – giáo viên nguy n khoa

91.
th

ng download

92. Bí m

i h c, ptth qu c gia cách x lý các bài toán khó môn

hóa download
93. Qui lu t chung v s
g p download

ò

c c a các mu

ng


q

94. 100 câu h i tr c nghi m hóa h c ph n kim lo

i s ng th c

ti n download
95. Tổng h p m t s

i bài t p hidrocacbon download

96. 70 công th c gi i nhanh bài t p môn hóa h c download
97.

c tên h p ch t h

hi u tôi yêu hóa h c download

98. Tổng h p nh n bi t hóa ch t r

q

99. 200 câu h i lý thuy
100.

download
c gia download

ph n ng nhi t nhôm thi ptth qu c gia download

101.

i nhanh bài toán hóa h c giúp h c t t môn hóa

h c download
102.

Phân d ng bài t p v peptit thi ptth qu

ih

ng môn hóa

h c download
103.

M t s công th c kinh nghi m dùng gi i nhanh bài toán hoá h

i

download
104.

i nhanh bài t p tr c nghi m hóa h c ôn thi ptth qu c

gia download
105.

Bí m

i h c, ptth qu c gia ph n polime download

106.

1000 câu h i tr c nghi m môn hóa toàn b

p 10 11 12 ôn

thi ptth qu c gia download
107.

Bí m

i h c, ptth qu c gia các chi

thi ph n c u

hình b ng h th ng tu n hoàn và liên k t hóa h c download
8

108.

B

s 1 có l i gi i chi ti t) download

109.

Lý thuy t hóa 12 luy n thi ptth qu c gia tổng h p download

110.

Bài t p v các h p ch

thi th ptth qu c gia môn

hóa download
111.

Chi

c ôn thi môn hóa h c 2017 download

112.

Bí m

i h c, ptth qu c gia ph n h

+

+

axit download
113.

1500 câu h i tr c nghi m hóa h c luy n thi ptth qu c gia download

114.

400 bài t p tổng h p môn hóa luy n thi ptth 2016 th y xuân

quỳnh download


115.

400 câu h i tr c nghi m môn hóa toàn b

p 10 11 12 ôn thi

ptth qu c gia download
116.

Bí m

117.

Tuy n t p nh ng v

qu

i h c, ptth qu c gia lý thuy

ih

lí thuy

ng g

ng download

118.

i bài t p tr c nghi m hoá h c 800 câu h i tr c nghi m ôn

thi ptth qu

ih

ng download
q

119.
120.
121.

download

6 download

gi

download


12 cách cân bằ

trình hóa h c download
122.

Tổng h

123.
124.

6

thi th thpt qu c gia môn hó

download

giúp trí nh hóa h c ph
6

ĩ

download

t gi i nhanh bài toán tr c nghi m hóa h c

download
125.

Bí m t c

126.

Bí m

ih ch
ih

download
download

127.
128.

download


6

download
129.

Tổng h

i bài t p hóa download

130.

Tổng h p 800 câu h i tr c nghi m môn hóa h c tài li u ôn thi download

131.

Tuy n ch n và gi i chi ti

thi th

ng

thpt download
132.

Tổng k t nhóm nguyên t C, H, O download

133.

Tài li u tổng ôn t p luy n thi tr c nghi m hóa h c

c giác download
134.

Tổng h p các câu h i lý thuy

135.
136.
137.
138.

i h c download

c gi i nhanh hóa h c download
Tài li

i h c môn hóa theo ch

download

i gi i nhanh bài t p tr c nghi
Tìm công th c phân t nh kh

ng phân t

download
download


139.
t
140.

Tìm công th c phân t khi bi t % theo kh

ng c a m t nguyên

download
Tìm công th c phân t khi bi t công th c nguyên download

141.

ỗ xuân

i gi i nhanh bài t p tr c nghi
download

142.

Tìm công th c phân t khi bi t % c a t t c nguyên t

143.

Sách lý thuy t hóa h

144.

download

i h c download
ỗ xuân

i gi i nhanh bài t p tr c nghi m hóa h
download

145.

Nh ng viên k

c cao c giác download

146.

ng d n gi i nhanh bài t p tr c nghi m hóa h c 10 download

147.

ng d n gi i nhanh bài t p tr c nghi m hóa h c 11 download

148.

i h c môn hóa hay nh t download

149.

i bài t p hóa h

150.

i h c download

n tích download

151.

Phân d ng và cách gi i bài t p este lipit download

152.

Ph n

153.

Ph n ng nhi t luy n download

154.

c download

download

155.

Nh n bi t các hóa ch t hóa h c download

156.

Nhôm và h p ch t c a nhôm download

157.

B

158.

Mu i tác d ng v i axit (ph n 1) download

159.

Mu i tác d ng v i axit (ph n 2) download

160.

Mu i ph n ng v i mu i download

161.

K thu t tìm công th c h p ch

162.

Kim lo i ph n ng v i mu i download

163.

luy n thi tr c nghi m môn hóa h

t) download

download

n hóa h c download

164.

Kim lo i tác d ng v i axit download

165.

Kim lo i ki m thổ và nhôm download

166.

Giáo trình hóa h c phân tích download


167.

Cẩm nang ôn luy n hóa h c phổ

p 2) cao c

giác download
168.

Ebook hóa h

download

169.

Công phá lý thuy t hóa h c thpt qu c gia download

170.

i bài t p tr c nghi m download

171.
172.

làm t t bài thi môn hóa h c download
Bài t p tr c nghi m hóa h

173.

n minh tu n download

u ch kim lo i download

174.

giúp trí nh hóa h c ph
z

download

175.

CO2 ph n ng v i dung d

176.

Các m o gi i nhanh bài t p hóa h c download

177.
178.

download

lý thuy t hóa tổng h

i h c download

Câu h i tr c nghiêm môn hóa trung h c phổ thông download

179.

ph n

u ch

download

180.

Các ph n ng c a kim lo i download

181.

Các kim lo i ph n ng axit download

182.

i h c môn hoá download

183.

nh lu t hóa h c (ph n 1) download

184.

nh lu t hóa h c (ph n 2) download

185.

Các d ng bài t p v axit cacboxit download

186.

Các bài toán este download

187.

i nhanh tr c nghi m hóa h
ih

thi th tuy n

ng download

188.

Bài t p hóa h c h

189.

999 câu h i tr c nghi m lý thuy

190.

Bài t p tr c nghi m hoá h c trung h c phổ thông download

191.

Bài t

192.

Bài gi ng h p ch t h

193.

download

ph n ng ch

thi th

194.

Bài gi n

195.

Andehyt ph n

196.

luy

download

download
i download

i h c môn hóa download
ph n ng c a h p ch t h

download

download
ih

n 1) download


197.
198.

luy
9d

ih
thì tr c nghi

n 2) download
i h c môn hoá ebook

download


4.

q

1.
download
ĩ

2.

q3.

q

download4.

download

q

download

5.
án download
6.
download
7.

download
q

8.

download

q

9.

download

10.
download


11.

q

anh download


12.

download

13.

q

14.

q

download
download


15.
16. ổ

q

w

download

6
download

17.q

download
q

18.
download


19.
20.
21.

q

q

download

6 download
download


q

22.
download
q

23.

download

24.

download

25.

download
q

26.

download
q

27.
anh download


28.

q

29. ôn thi ptth q
30.

download
download

6

lts download

31.

download

32.

download
q

33.


34.

download

35. 8

download

36.

q

37.

download

download

38.

download
ĩ

39.

download

40.

download

41.

download
q

42.

download

43.

download

44.

download

45.

download


46.
47.

download

q

6

download

download

48. 9 16.text.marked download
49.
50.
51.

download
download
download


52.

download

53. ổ

download
_

54.
55.

download

download
q

56.
57.

download

q

download

58.

download
q

59.
60.

download

download

61.

download
q

62. Luy
63.

download

download
ù

64.

download

65.

-

download

ú

66.

q
q

67.

download
download

68.
69.

download


-

download
- ĩ

70.

- ĩ

71.

download
download

72. ổ
download
q

73.
74.

download

75.
download
76.
download
77.

download

78.
79.
80.

anh download

download
download
download


5.


1.

download

2.

B download

3.

download

4.

-

download

5.
download


6.
7.

downloaddownload
_ ổ

8.

download


9.

download10.

download

11.

download

12.

download

13.
14.

download
ú

download

15.

download

16.

download

17.

download

18.

download

19.

-

download

q

20.

download
q

21.
download
22.

download
q

23.
download
24.

-

download


25.

download

26.
gia download
27.download

28.

download


29.
30.

6-download
download31.

download

32.

c 12 full download

33.

Tài li

n (lý thuy t và bài t p) download

34.

Tr c nghi

35.

Tổng h p các công th c gi i nhanh môn sinh h

36.

Tr c nghi m môn sinh luy

i h c môn sinh download

37.

i h c download

i h c download

c 12 download

38.

Gi i bài t p sinh h c 12 download

39.

2000 câu h i tr c nghi m sinh h c l

40.

Luy

41.

Công th c sinh h c luy

download

i h c môn sinh h c download

42.

i h c download

nh s lo i ki u gen trong qu n th

download

43.

i bài t p di truy

44.

i bài t p di truy n gi i tính download

45.
46.

i download

liên k t gen và hoán v gen download
Công th c tính nhanh tr c nhi m môn sinh và bài t

ng d

kèm download
47.

1574 bài t p tr c nghi m sinh h

t nghi p và luy

h c) download
48.

Bài gi ng ôn t p sinh h c 12 download

49.

Công th c sinh h c theo bài sinh h c 12 download

50.

Câu h i tr c nghi m sinh h

51.

Công th c h th ng ki n th c sinh h c 12 luy

i h c download
i h c và cao

ng download
52.

Bài t p tr c nghi m v

di truy n và bi n d sinh h c 12 download

i


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×